Dugnadslogg for uke 45

«Vintertid» er innført, men det forhindrer ikke at dugnadsarbeidet i regi av kulturvernforeningen går sin gode gang på flere områder, også i ly av mørket. I Brottet jobbes det for tiden både formiddagsskift og kveldsskift, det siste der hodelykter er en del av utstyret. Arbeidet, finansiert av tildelte midler fra Østfold fylkeskommune, består i å bygge en ny og mer vindbeskyttet tretribune bakerst i amfiet samt lage et forbedret og enhetlig preg på trapper og rekkverk. Mandag startet dette arbeidet opp. Kommende uke drar vi til Skåland sag ved Trøsken for å hente villmarkspanel som skal prege disse  «byggverkene». Senere i år skal»teknisk tårn» (lyd og lys) rives for så å bygge et nytt og mer driftssikkert tårn.

Carsten Henriksen, Ole-Christian Bärnholdt, Thor-Ivar Olsen og Paul H startet mandag arbeidet med å forsterke og forskjønne publikumstrappene i Brottet

Onsdagens dugnad på Brekke hadde og vil fortsatt i flere uker ha maling som tema og det blir virkelig et vakkert og fargerikt hus basert på «studie» av de «historiske fargene» som en gang preget huset Det males nå både i første og annen etasje. I løpet av perioden fram til jul håper vi å kunne sluttføre arbeidet i flere rom, og med det sikre at første etasje kan leies ut som kystledhytte fra kommende sesong.

På jobb i kveld var Ragnhild Nordengen, Kjell Ole Brobakken , Paul H,  Anne-Catherine Huysman og Yves. Bildene over er fra første etasje, de øvrige fra andre etasje.

Men også på andre dugnadsarenaer er det folk i jobb. Det gjelder både på kystmuseet og i Arekilen. I Arekilen er fugletårn utkikksplattform og klopper det som er temaene. I dette arbeidet er det Kai Hermansen og Carl Erik Madsen som fører arbeidet i nær dialog med fylkesmannens representant Gunnar Bjar. Med sistnevnte som pådriver har Hvaler kommune  i dag fjernet  en gammel og rusten tank som har ligget mange ti-år i bakken ved «skruen».

Arbeidet i Arekilen er et godt eksempel på fintstemt samspill mellom frivilligheten og offentlige myndigheter her representert ved Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

Vi lyser fred over Ragnar Homstvedts gode minne

Bygdedagen 2018, skulle bli den siste i en lang rekke for Ragnar Homstvedt født 17.03.27. 26.10. gikk han bort 91 år gammel . Onsdag 7.11. blir han stedt til hvile på Spjærøy kirke.

Ragnar og familien var i mange år bosatt i Fredrikstad, men tilbrakte så langt de hadde mulighet, tiden på den klassiske «Kråkerøy-hytta» ved Skjelsbusundet på Spjærøy.  Da kona døde for et par år siden, ble Norderhaug, og den siste tiden Dypedalsåsen Eldresenter, Ragnars bosted.

Ragnar Homstvedt var lidenskapelig opptatt av alt som skjedde på Hvaler og etterlater seg et helt unikt klipparkiv. Var det omtaler av Hvaler og Hvaler-folk i avisene, var Ragnar klar med saksa og klippet dette inn i sitt etter hvert svært omfangsrike arkiv i tillegg til alle publikasjoner som fant veien til arkivet. Med dette som bakgrunn var han en uvurderlig kilde for de mange av oss som søkte kunnskap om kystsamfunnets liv og historie.

Det var spesielt to organisasjoner som fikk nyte godt av Ragnar Homstvedts engasjement og til tider skarpe replikk; Hvaler menighet og Kystmuseet Hvaler, senere Hvaler kulturvernforening. Når Ragnar nå har hengt skyggelua på kroken for godt og gått ut av historien, er vi mange som takker deg for ditt bidrag til kunnskap nettopp om historien.

Takk Ragnar for det bidrag du ga til vår kunnskap om det samfunnet vi sammen delte gleden av å bo i.

Vi lyser fred over Ragnar Homstvedts gode minne.

Paul Henriksen

Bildeloggen fra dugnadsuke 43 sier sitt om bredden i arbeidet.

I likhet med tidligere ukers innsats, så har også denne uka fremvist fullt dugnadstrøkk, det være seg i Brottet, på kystmuseet, på Brekke og på andre arenaer der kulturvernforeningens folk er bidragsytere. Igjen lar jeg bilder og medfølgende tekst fortelle om dette store dugnadsprosjektet som bør veie tungt når kommunen skal oppsummere sitt folkehelsearbeid der trivsel, aktivitet og kreativt engasjement er stikkord når arbeidet skal beskrives.

Arbeidet med garasjen til «Gråtass» går sin gode gang med avsluttende snekkerarbeid og et første strøk med «låverød» maling. Erling Olsen, Thor-Ivar Olsen og undertegnede i full aktivitet på Kystmuseet.

Samtidig med arbeidet på kystlekeplassen, var en gjeng entusiaster engasjert med å sluttføre arbeidet på forstøtningsmuren ved Brottet. Leif Hansen, en av ildsjelene i arbeidet, viser stolt fram muren da forskallingen var fjernet

Kulturvernforeningens arbeid strekker seg langt  ut over arbeidet i Brottet og på Brekke. I et større samarbeidsprosjekt med Hvaler kommune er skjøtsel, vern, tilrettelegging og informasjon på festningsholmen, Akerøya viktige arbeidsområder der kulturvernforeningens folk er involvert. På bildene over er naturfotograf Rolf Sørensen i gang med å fotografer nærområdene som del av arbeidet med tre nye informasjonstavler. Til høyre de nye kanonlavettene som Petter Wistner har laget og der ytterligre to plasseres ut til våren.

.

Onsdagsgjengen i Brottet har også hendene fulle med malerarbeid, opparbeiding av en «Oldemors hage» og et omfattende ryddearbeid. Frode Jørgensen er en av flere som deltar i dette arbeidet, her med å klargjøre for brenning  av rusk, rask og nedrivningsmateriale

Maling, skraping – skraping og maling er gjennomgangstemaer på Brekke i disse dager. I kveld «feiret» vi at taket i det store rommet i 2. etasje ble malt for tredje og siste gang der Knut Hjortland setter «sluttstrek . I det tilstøtende rommet, skraper Kjell Ole Brobakken, Anne-Catherine Huysman og mannen Yves fortsatt løs maling for å klargjøre også dette rommet for en siste innsats med malerkost. Svalgangen er nå også i ferd med å få sine fortjente strø der Åsne Engene gir sitt gode bidrag.

I løpet av november vil alle rom i dette flotte bygget ha fått sin siste omgang med maling. Da venter vi bare på den historiske tapeten som skal på plass i lærerens «finstue» i 1. etasje.

Det som ikke minst vil vekke oppsikt og skape interesse for gamle Brekke skole er de gamle klassiske ovnene, i sin tid produsert av  «Mustad og sønn», med en historie tilbake til 1920-tallet. En av disse høyreiste ovnene er allerede på plass, den siste ble i kveld montert av Eivind Børresen, Paul H og Knut Hjortland. Ovnene er en gave til Brekke fra Einar Børresen og Lisa Aisato – en flott gave, et flott skue!

Paul Henriksen

 

 

 

«FYRET» – kommende sommers familieforestilling i Brottet

For oss som har en sterk identifikasjon med kystens liv og historie, så spiller de mange fyrstasjonene en svært viktig rolle, først og fremst som veivisere for nyttetrafikken, fiskere og for fritidsflåten. Den lokale reaksjonen på Kystverkets planer om å rive den «ikoniske» fyrlykta «Pikesten» ved innseilingen til Asmaløysundet, viste imidlertid med all mulig tydelighet at «fyret» også oppleves som et viktig kulturminne og identifikasjonspunkt.

I tillegg til de mange fyrlyktene i området, er det også flere fyrstasjoner som gjennom mange tiår har hatt fast bemanning både med fyrmester og assistenter og der familier også til tider har bebodd fyrene. Homlungen og Torbjørnskjær i Hvaler kommune og Struten og Strømtangen i Fredrikstad er eksempler på dette – bildene over. Lenger inn i fjorden, er Gullholmen et slikt eksempel, mens Færder har sin historie på Vestfoldsiden

Det er nettopp denne historien om de som befolket fyrene både som fyrvoktere, som familiemedlemmer og i ander funksjoner, bl.a som lærere, at kommende oppsetting  i Brottet vil kunne handle om. Det jobbes nemlig nå med utvikling og finansiering av en nyskrevet forestilling om «fyr-folket» i Hvaler og Fredrikstad-distriktet. Dette er planlagt som en familieforestilling, og handlingen er tenkt å utspille seg rundt 1900 før moderne hjelpemidler som telefon og annen varsling var installert på fyret.

Det er mangeårig manusforfatter av stykkene i Brottet, Hans Petter Thøgersen i Kulturværste AS som har startet forberedelsene til et slikt musikkspill i samarbeid med Hvaler Kulturvernforening og Hvalers eget barne- og ungdomsteater, Brottungær, Dette er en modell for samarbeid som ga gode resultater i årets sesong, og som vi nå også har som mål å etablere med tanke på sesongen 2019.

I en slik arbeidsprosess, som skriving av et manus innebærer, er kilder til historien viktig. Intervjuer med tidsvitner har hørt med både i arbeidet med musikkspillene «Stenhoggern», «Brottsjø» og «Sommerdrømmen». Nå søker vi kilder som har noe å fortelle nettopp om livet på og  rundt fyret. Det kan være personer som selv har jobbet der, eller som har hatt nære slektninger eller venner som har noe å fortelle om dette noe spesielle livet. Kjenner du slike, så hører vi gjerne fra deg.

Paul Henriksen

 

 

Østfold fylkeskommune med flott støtte til etablering av fugletårn i Arekilen

Som vel kjent er det et bredt engasjement i gang i Arekilen både med tanke på å lage en ny modell av den gamle Arkimedesskruen, for rydding og merking av turstier samt for å bygge et fugletårn med informasjonstavler, et samlet prosjekt som koordineres av Hvaler kulturvernforening. Når det gjelder «delprosjekt» fugletårn så kom det  i dag en svært hyggelig melding fra Østfold fylkeskommune  med følgende ordlyd:

Østfold fylkeskommune har bevilget 75 000 kroner til prosjektet. Midlene tildeles med bakgrunn i vedtak i Næring- og kulturkomiteen 6. juni 2018 om Kriterier for fordeling av fylkeskommunale friluftsmidler, og belastes fondet «Reetablering og tilrettelegging av natur».
Det er en forutsetning at Fylkesmannens miljøvernavdeling involveres i prosjektet, og at alle aktuelle tillatelser er innhentet før prosjektet igangsettes.

Fugletårnet i Arekilen etter skisse av Axel Thorenfeldt.

Nå er det ikke sikkert at fugletårnet som planlegges klart i løpet av 2019 vil se eksakt slik ut som skissen over. Både form og plassering er fortsatt under vurdering av fagpersoner i Arekilen-gruppa i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. Så snart dette er på plass vil det bli fremmet byggesøknad til Hvaler kommune om oppføring. Her hører det med å fortelle at grunneierne, søstrene Eilertsen, har gitt sin tilslutning til prosjektet.

Siden vi har mottatt klare signaler om  støtte fra fylkesmannen til prosjektet, grunneieravtaler er på plass og økonomien i prosjektet er sikret, gjenstår det kun å bli enige om form på byggverket og plassering av dette. Befaringen i neste uke håper vi vil gi et grunnlag for en omforent løsning og med det også godkjenning fra fylkesmannen for et prosjekt som mange nå ser fram til blir realisert.

Paul Henriksen

 

 

 

 

En mangfoldig dugnadsuke der flere nye har meldt seg på – kjempeflott!

Det er vel kjent at Hvaler kulturvernforening har en stor skare av faste dugnadsarbeidere knyttet til en rekke prosjekter. Imidlertid så innebærer det å være frivillig at du også skal kunne være borte for å passe barnebarn, dra på ferie,  på hummerfiske, elgjakt  eller ta deg av slektninger som i perioder trenger deg hjemme. Derfor er det flott når nye frivillige stiller opp,  slik vi nå har opplevd både i Brottet og på Brekke skole. Da kan vi opprettholde den fremdriften vi har lagt opp til

Dugnadsuka startet mandag med innsats for å gjøre ferdig taket på garasjen til «Gråtass». Om været er med oss kommer resten av panelen på plass førstkommende mandag,  kanskje også vi rekker et strøk «låverød». Erling Olsen,  Thor-Ivar Olsen, Arild Johannessen, Ole Christian Bärnholdth og Paul H, sørget i alle fall for at vår veteran-traktor nå snart kan få et tørt sted å stå. Dette i påvente av en sesong der vi håper at barn, unge og kanskje også de voksene kan glede seg over kystlekeplassens nye kjæledegge . Som det vil fremgå av bildene har HMS-avdelingen i kulturvernforeningen en «jobb å gjøre», men med godt humør,  lett mobbing av «kolleger», og mange års erfaring fra å balansere på tak, skal nok dette gå bra.

Arbeidet på gamle Brekke skole består for tiden mest av malearbeid, i kveld også å få på plass et klenodium av en ovn av «godt gammelt merke» (bildet under til høyre). Det som også var svært hyggelig i kveld,  var at dugnadsgjengen fikk nye «medlemmer».

 

Karin Olsen var innom med gode bakervarer til kaffen der Åsne Engene, Anne-Catherine Huysman og mannen Yves var på sin første dugnad og ble ønsket hjertelig velkommen av Ragnhild Nordengen, Eivind Børresen, Ragnar Holte, Jan Berntsen, Knut Hjortland og Kjell Ole Brobakken.

«Full rulle» i 2.etasje med innsats av Anne-Catherine, Yves, Åsne og Knut

I Brottet har det også vært en spesiell dugnadsdag . I lengre tid har gjengen her jobbet med forskaling og armering. Dette for å støpe en mur som skal forsterke anlegget og hindre utglidning. I dag var dagen kommet da Betongverkets stor bil ble loset ned i Brottet for å tømme sin last. Stor var jubelen da støp var på plass, og forskalingen besto prøven fra trykket de store mengdene med støp utsetter «byggverket» for. Det er bare å ta av seg hatten for guttas beregninger og innsats.

«The wall» skal sikre utglidning og sprekkdannelser bl.a. i toalettanlegget. Her tar Steinar Pettersen,  Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Jan Appelgren, Jan Arntzen og Leif Hansen imot betongbilen. Nå gjenstår å legge ett leg med granitt på toppen og lage en pen fylling inn mot Amfigrotta. Et komplisert, tungt og tidkrevende arbeid er snart fullført.

 

Paul Henriksen

 

Bli med til 50-tallets skolehverdag på «nye» Brekke skole.

Per Jacobsen, nå pensjonert lærer, vokste opp på Kirkøy. I mange år har Per tatt bilder,  og ikke minst samlet bilder, fra Hvaler og Kirkøy spesielt. Av de mange arenaene han har samlet bilder fra er skolen på Brekke og spesielt fra den «nye» skolen som ble bygget  i teglsten på 1890-tallet.  nærmere 50 år etter at gamle Brekke skole ble åpnet (1849).

Luftfoto tatt av bygningene på Brekke i 1957. Her ser vi den hvite lærerboligen, den gamle skolen,  låven og stolpehuset (stabburet). Til høyre i bildet teglstenbygningen (skolen) som  sto ferdig i 1896. Bygningen er i dag en del av Brekke barnehage.

Bildene over er fra Per Jacobsens bildesamling –  se link under. Denne samlingen inneholder også presentasjon av  lærstaben på Hvaler på 50-tallet samt noen bilder fra en svært «sliten» trebygning, en bygning som i dag skinner!

https://www.cewe-myphotos.com/open/share/30fcb6c7d38341c6828b7ff18d4a797d/-p

Vi takker Per Jacobsen for å ha stilt bildesamlingen til disposisjon  for Hvaler kulturvernforening.

Paul Henriksen

 

 

I 2019 merker vi sti til Stolen på Vesterøy der fregatten Lossen havarerte i 1717.

Mange er det som har hørt om, og kjenner til, fregatten Lossens forlis ved Stolen på Vesterøy julaften i 1717. Mange er det også som har etterlyst en merket sti over fjellet fra Kuvauen  til Stolen der det på 60-tallet ble gjennomført et omfattende marinbiologisk arbeid med unike funn fra Lossen.  En rekke av de gjenstandene som allerede på 60-tallet ble hentet opp, kan ses på Maritimt Museum på Bygdøy.

Den danske fregatten Lossen, som gikk ned i et forrykende uvær julaften i 1717, ble bygget i 1684 i Galeiverftet på Isegran i Fredrikstad

Med midler fra samarbeidsprosjektet mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening, vil det i løpet av våren 2019 komme på plass en informasjonstavle ved parkeringsplassen i Kuvauen som utgangspunkt for en merket sti via badestranda i Kuvauen og over fjellet til Stolen.  Selve merkingen av stien og arbeidet med informasjonstavlen, vil som nevnt først finne sted neste år, men allerede nå er skilt og tavla som etter hvert skal fylles med informasjon, kjøpt inn. Med dette på plass, håper vi å bidra til at et viktig funnsted og spesielt kulturminne blir «tilgjengelig» for de mange interesserte.

Paul Henriksen

 

En dugnadsuke til ti-tusener!

At den frivillige innsatsen i regi av kulturvernforeningen er stor og mangesidig er vel kjent. Dette er en «kapital» som i neste tur både har skaffet oss et godt omdømme, og gitt betydelig økonomisk støtte gjennom reduserte priser fra næringsdrivende og direkte pengestøtte. Når jeg igjen velger å fokusere på dette, er det fordi ukens (uke 41) tre første dager gir et svært godt bilde av bredden og omfanget av denne innsatsen. Jeg lar  bildene fortelle historien om dager som har fremvist en arbeidsinnsats som, om dette skulle vært betalt arbeid, ville betydd en kostnad på et sted mellom kr 60.000,- og kr 70.000,- Dette ut fra en timepris på kr 250 (satsen staten bruker i beregningen av frivillig innsats). Dugnadsinnsatsen er knyttet til:

  • Fjerning av busker og kratt i fjellsidene rundt Brottet
  • Arbeidet med forstøtningsmur ved Brottet
  • Rydding og annet hagearbeid på Kystmuseet (Nordgården)
  • Maling av Emilstua på Nordgården
  • Arbeidet med å bygge garasje for traktoren «Gråtass» på kystmuseet
  • Flersidig arbeid på gamle Brekke skole

MANDAG og TIRSDAG

Erling Olsen, Thor-Ivar Olsen, Leif Hansen og Paul H gjør ferdig taket på garasjen til «Gråtass» traktoren fra 1948

MANDAG og TIRSDAG

Frode Jørgensen jobber fulle dager med å fjerne busker og kratt for å «gjenskape» kulturlandskapet rundt Brottet og Museumshavna

ONSDAG I BROTTET

Steinar Pettersen, Jan Arntzen, Jan Appelgren og Leif Hansen sluttfører arbeidet med forskalings- og armeringsverket som nå skal fylles med betong for å hindre utglidning i Brottet, et komplisert og tidkrevende arbeid.

ONSDAG PÅ KYSTMUSEET

Emilstua, i sin tid flyttet fra Ødegårdskilen til kystmuseet, pusses i disse dager opp av  Carl Erik Madsen, Arnt Otto Arntsen, Harald Hansen og Rolf Hagen, mens Anne-Lise Eriksen bedriver hagearbeid med flotte Nordgården som bakgrunn

ONSDAG PÅ GAMLE BREKKE SKOLE

En glad gjeng på trappa inn til stolpehuset (stabburet på Brekke) flott fuget av Eivind Børresen her sammen med Knut Hjortland, Ragnhild Nordengen, Ragnar Holte, Petter Wistner og Kjell Ole Brobakken. Til høre, en stilstudie av en konsentrert dørmaler, Ragnar Holte

Maling høyt og lavt er det som preger dugnadsdagene på Brekke skole. Her bilder fra 2. etasje der Paul H og Knut Hjortland gir taket et første strøk, mens Ragnhild Nordengen og Kjell Ole Brobakken skraper og maler det som  blir  kjøkken og et hyggelig oppholdsrom («det blå rommet») for mangesidige kultur-aktiviteter.

Paul Henriksen

 

 

Vi trenger dugnadsfolk til malejobber på gamle Brekke skole, noe for deg?

Brekke skole anno 2013 og 2018. Mye har skjedd, en god del gjenstår – inne

Som vel kjent er gamle Brekke skole ferdig utvendig og «skinner» i forhold til hvordan huset fremsto i 2013 da det første initiativet ble tatt for restaurering . Nå tre år etter at den første dugnaden ble gjennomført (september 2015), er det aller meste av snekkerarbeidet ferdig i første etasje, mens noe gjenstår i andre etasje. Det som imidlertid nå er i fokus, er å få en god fremdrift på arbeidet med maling og tapetsering.

Dugnadsgjengen som møtes hver onsdag fra 15:00 til 18:00 har allerede i lengre tid skrapt, sparklet og malt, men mye gjenstår. Derfor håper vi at om du har lyst til å male, og med det bidra til at den gamle skolen skal skinne også innvendig, så håper vi du melder deg til tjeneste . Om du ikke kan møte på den faste dugnadstiden, er du hjertelig velkommen til å jobbe alene, evt. sammen med andre på tider som måtte passe bedre.

Derfor er vår oppfordring: meld deg til tjeneste. Dette gjør du enten til Eivind Børresen 948 85 952/918 40 539, Kjell Ole Brobakken 901 58 108 eller til undertegnede, Paul H 414 63 771.

 

Paul Henriksen