Flott støtte fra Sparebank1- stiftelsen til arbeidet i Brottet amfi.

Nå som arbeidet med gamle Brekke skole og stolpehuset, på samme område, er avsluttet, og arbeidet med en ny modell av Arkimedesskruen blir vel ivaretatt av Petter Wistner og en mindre dugnadsgruppe, er det aller meste av kulturvernforeningens aktivitet knyttet til Brottet og området rundt. Konkret betyr det:

 • Arbeid med å restaurere fire lystårn og nybygg av det vi kaller «teknisk tårn», et senter for lyd og lys.
 •  Bygging av et «båtskur» for restaurering av skøyta «Skarven» og nybygg av en Hvaler-skøyte (losskøyte) anno 1880.
 • Restaurering av det gamle maskinhuset fra stenhoggerperioden. Dette ligger vegg i vegg med den gamle smia ved Brottet

Det aller meste av dette arbeidet vil bli utført på dugnad. Det hyggelige her, er at stadig får vi henvendelser fra folk som er interessert i å være med, spesielt gjelder dette prosjektet «Hvaler-skøyta».

Til et så vidt omfattende arbeid er selvsagt finansiering helt nødvendig. For å få på plass dette, er det å utforme søknader til mulige støttespillere en viktig del av dugnadsarbeidet. Bare i høst har vi fremmet ikke mindre en syv søknader på til sammen 1,5 mill til ulike stiftelser og offentlige organer knyttet til ovennevnte prosjekter.

Sparebank 1-stiftelsen har vært en viktig støttespiller for oss helt fra arbeidet med Amfigrotta i 2013

Over år er vi svært fornøyd med den tillit som er vist oss gjennom de bevilgninger vi har fått fra ulike «kilder». En av disse «»kildene» er Sparebank 1- stiftelsen som har støttet foreningens arbeid både gjennom bevilgninger til «Amfigrotta» (2013) og til to av oppsettingene i Brottet (Frihetsspranget i 2014 og Brottsjø i 2018)

I dag kom gladmeldingen at Sparebank 1- stiftelsen http://www.osthusgaver.no igjen stiller opp, nå med kr 80.000,- til arbeidet med å fornye tårna i Brottet der  bl.a. dørene  (sjalusier) skal skiftes ut og taket heves.

Hvaler Kulturvernforenings styre og dugnadsgruppe takker for tilliten og flott støtte til et arbeid som snart vil komme i gang, ikke minst takket være dagens glad-melding.

Paul Henriksen                                                                                                                                                               Leder i styret for Hvaler Kulturvernforening

 

 

(),

Dugnadsgruppa i Brottet vokser og det gir resultater.

Dugnadene i Brottet starter alltid opp med en «oppsummering» av uka og tilhørende kaffekopp i den gamle spisebrakka til stenhoggerne. Normalt har vi vært  ca 8 – 10 rundt bordet, i dag 14 mann! Oppmøtet er m.a.o. meget godt og bare i løpet av de siste ukene har fire nye kommet til. Det er m.a.o. «stinn brakke» når dugnadsgjengen møtes nå og det gir resultater på de områdene vi jobber, områder som har blitt nedprioritert og skjøvet på.

I dag ble det jobbet på fire steder; stensetting i inngangspartiet på Brottet, opprydding og klargjøring for restaurering av maskinhuset, grunnarbeider knyttet til båtskuret og klargjøring for arbeidet med lystårnene. Jeg lar bildene under tale for seg:

Nivellering på gamlemåten med hageslange og vann  på området der båtskuret skal oppføres. I dag ble noen av stenblokkene for fundamenteringen lagt på plass. Thor-Ivar Olsen og Kent Johannessen, Ole-Christian Bärnholdt og Ragnar Holte dannet denne gruppa. Her gjelder det å forberede seg på vinteren og jobb gjennom dager med frost.

Bak det gamle maskinhuset, som nå skal restaureres, ble det i dag ryddet skikkelig opp og ny platting for de mobile toalettene kom på plass. Vi selger to av disse toalettene og beholder tre for forestillingene om sommeren. Trond Valen Engblad,  Knut Hjortland og Paul H tok seg av dette.

Vi venter fortsatt på å få behandlet søknaden om å løfte taket på lystårnene med 1,5 m samt rive og bygge nytt «teknisk tårn» (lyd og lys). Til behandlingen er avklart klargjør vi stillaser og annet som må på plass den dagen vi får «go». Asbjørn Svendsby og Steinar Pettersen i gang med å montere stillaset

I inngangen til selve amfiet kalt «Arntzensvingen» ( navnet gitt i gave til Jan A på 80-årsdagen for snart ti år siden) pågår det «tungarbeid» under ledelse nettopp av Jan Arntzen (90 år 2.6.) To legg med stenblokker fra Hvaler Resort, tidligere grunnmur  folket hus på Kirkøy, skal legges i bue og forskjønne den fine inngangen. I tillegg til Jan A jobbet Tom Buskoven, Erling Olsen og Kennet Baarstad med å stensette.

Paul Henriksen

Kan vi få dugnad på «resept» på Hvaler?

Jeg vet ikke i hvilken grad prosjekt «Hverdagsrehabilitering» i Hvaler kommune som startet 1. september i år har skjelet til kommunens plan for folkehelse? Uansett går dette prosjektet, rettet spesielt mot seniordelen av befolkningen, rett inn i den tekning og de temaer som kommunedelplan for folkehelse, ført i pennen av undertegnede i 2015,  legger vekt på.  Denne planen, som berører samtlige av kommunens tjenesteområder,  fokuserer spesielt på den rollen som frivillige lag og foreninger har for å forbygge sykdom, ensomhet og mistrivsel.

27 dugnadsarbeidere var på dugnadsfesten i 2017 (tilsvarende bilde ble dessverre ikke tatt i fjor). På festen den 15. november i år blir vi 37 og kunne vært 50 om alle hadde hatt mulighet for å være med. Vi er godt voksene alle sammen, og dekker et bredt felt av kompetanse. Fellesnevner; trivsel, aktivitet, og interesse for Hvalers kultur og historie.

Når Hvaler kulturvernforening har takket ja til å delta på «Seniordagen» på Dypedalsåsen eldresenter tirsdag 12. september, så er det nettopp for å fortelle at vi har et meget godt tilbud ikke minst til de mange seniorene som har behov for et sted der de kan:

 1.  bruke sin kompetanse opparbeidet gjennom et langt yrkesliv
 2.  være i fysisk aktivitet
 3.  treffe gamle kjente og forhåpentligvis utvikle ny bekjentskap
 4.  bidra til å utvikle områder i Hvalersamfunnet som kommer mange til gode.
 5.  ha frihet til å komme og gå etter behov.
 6.  ha muligheter for å trenge unna «vondter» her og der og fokusere på noe helt annet.
 7.  løse verdensproblemer, «juge» og få lov til å «mobbe kameraten sin».

Hvaler Kulturvernforening avslutter i høst dugnadsarbeidet på Brekke. En rekke andre områder kaller imidlertid på styrket innsats. Her er noen av de områdene du inviteres til å delta på:

 1.  Brottet og området rundt. Her er det dugnader i vinterhalvåret på mandager fra kl 10:00 til ca. kl 14:00. Av og til sper vi på med enkelte lørdagsdugnader. Nå i 2019 og videre inn i 2020 vil vi bl.a. jobbe med oppgradering av tårnene i Brottet, arbeid med kystlekeplassen, istandsetting av de gamle bygningene fra stenhoggertiden, vedlikeholdsarbeid og oppstart av arbeidet med å lage en eksakt seilbar modell av en Hvalerskøyte.

2.  Kystmuseet Her er det dugnad hver onsdag fra kl 09:00 og 3 – 4 timer ut over formiddagen. Dugnadsgruppa  holder i stand de gamle bygningene på Nordgården og området rundt ,og vil i månedene fremover bl.a. sette i stand skura som huser bevaringsverdige båter. Ikke minst er målsettingen også å gjøre dette området mer tilgjengelig for publikum. En nyetablert urtehage og kystlekeplass, skal også holdes i orden – for å nevne noe av det dugnadsgruppa har ansvaret for. Det er kystmuseet som administrerer dette arbeidet, men mange av kulturvernforeningens medlemmer deltar her på eiendommen til Hvaler kulturvernforening (forvaltes av Østfoldmuseene).

3. Arekilen. Prosjektet i Arekilen er et samarbeidsprosjekt bl.a. med Hvaler kommune der vi oppgraderer stien inn i verneområdet, har bygget en utkiksplattform og der arbeidet pågår med å erstatte den gamle Arkimedesskruen med en ny modell. Foreløpig er det et mer begrenset arbeid i Arekilen da «skruen» bygges i et privat verksted. I løpet av kommende år vil det imidlertid være  behov for dugnadsfolk som bl.a. skal bygge et overbygg på skruen når den kommer på plass, et overbygg som også skal fungere som utkikstårn for fugleinteresserte.

4. Arrangementer. I løpet av et år er kulturvernforeningen ansvarlig for flere arrangementer i samarbeid med andre lag, foreninger og Hvaler kommune. Dette gjelder bl.a. julemarkedet ( i år 7. desember), bygdedagen (årlig på pinseaften), musikk-teater i Brottet på sommertid (juli) og kulturminnedagene i september. Her er behovet for frivillige ca  50 – 60 personer.

5. Kommunikasjon og administrasjon. Hvaler kulturvernforening har i løpet av de siste 15 årene tatt skrittet fra å være et lokalt museum til å blir å bli en stor virksomhet med vekt på kulturarrangementer, kulturminnevern, tilrettelegger for friluftsliv og næringsutvikling. I dette arbeidet, som i dag hviler på frivillige krefter, er også behovet for stryket innsats stort.

Så tilbake til innledningen; det Hvaler Kulturvernforening kan «tilby» er m.a.o. et bredt felt av dugnadsaktiviteter. Her snakker vi om alt fra å steke vafler og organisere parkering til å bygge nytt og restaurere gamle bygg. Alt i alt snakker vi om totalt rundt 4 – 5000 dugnadstimer i året. Vi er overbevist om at det er mange som vil finne en menigfylt aktivitet i det mangfoldet av oppgaver vi kan tilby, og garantert er dette miljøer du vil trives i. Ja kanskje folkehelsearbeidet i Hvaler kommune vil komme dit hen at der andre kommuner har skrevet ut trim på «resept», der kan kommunens folkehelse- og helseansvarlige i samarbeid med Hvaler Kulturvernforening også foreslå dugnad på «resept». På seniordagen den 12.11. vil Anne-Lise Eriksen, Arnt Otto Arntsen og undertegnede på vegne av Hvaler Kulturvernforening kunne utdype dette.

Paul Henriksen