Vil ha del av kyststien fjernet – en prøvesten for allmennhetens rett til fri ferdsel

Kyststien på Spjærøy går i dag gjennom et mangesidig terreng og krysser eiendommer både til fastboende, hytteeiere og organisasjoner.
Kyststien på Spjærøy går i dag gjennom et variert og flott terreng og krysser eiendommer både til fastboende, hytteeiere og organisasjoner.

Som tidligere omtalt fikk Hvaler kulturvernforening i 2014 og 2015  bevilget til sammen kr 110.000,- fra Østfold fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til merking av turstier på Spjærøy. Prosjektet som ble avsluttet sommeren 2015 er kalt «Kulturleden» og inngår med sine rundt 12 km i kyststisystemet på Hvaler. Det er i dette stisystemet ikke opparbeidet nye traseer for stien, men kun tatt utgangspunkt i stier og veier som er merket i kommunens kartverk og som har vært benyttet gjennom generasjoner. Dette arbeidet har blitt meget godt mottatt av «turfolket» og de aller fleste av de godt over 20 grunneierne som har blitt kontaktet for merking (grunneieravtale en forutsetning for merking), har svar positivt på at slik merking kan gjennomføres. 3 – 4 grunneiere har ikke svart eller sagt nei, hvoretter merkingen har blitt gjennomført utenfor vedkommende eiendom. En av disse grunneierne (Sydengen) har imidlertid i følge Fredriksstad Blad (06.09.)  tatt advokat på saken som nå vil havne i tingretten da grunneieren mener at Hvaler kommune har lagt til rette for en sti over hans eiendom.

For å bidra til minst mulig sjenanse, satte kulturvernforeningen, i samråd med velforeningen på Sydengen opp to skilt ved eiendommen. Dette ble også gjort etter samtaler med grunneieren.
For å bidra til minst mulig sjenanse, satte kulturvernforeningen, i samråd med velforeningen på Sydengen – og grunneier opp to skilt ved eiendommen.

Det Fredriksstad Blad IKKE forteller (se link under) og med det  bidrar til en ensidig fremstilling av saken, er at det det her dreier seg om en hytte som i sin tid ble omgjort til bolig, en bolig og en gårdsplass som etter hvert bredde seg ut over  det som er definert som utmark,  m.a.o. et område der allmennheten genrelt har fri ferdsel. I sitt tidligere tilsvar til grunneier sier kommunen følgende (utdrag av brev)

Opprinnelig var dette en hyttetomt i utmark, og det var naturlig at stien gikk inntil fjellfoten, mellom berget og hytta. Dette har gitt opphavet til stien. En bruksendring fra fritidsbolig til bolighus vil på et generelt grunnlag ikke uten videre omgjøre utmark til innmark. I dette tilfellet går stien som nevnt i utkanten( og utenfor) gårdsplassen. Det legges derfor til grunn at stien går i utmark. Det følger da av friluftslovens § 2 (Ferdsel i utmark.) at: I utmark:1. kan enhver ferdes til fots hele året, 2. når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. 3 Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark1 og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.

Når saken nå havner i retten, vil vi anta at det er svært mange både turgåere, og organisasjoner, herunder Oslofjordens friluftsråd, Norsk turistforening  samt  fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen som givere av midler til turstier, som vil følge denne saken med stor interesse.  Skulle grunneieren vinne fram gjennom «privatisering» av en tursti som gjennom generasjoner ( FB sier siden 60-tallet. Stien har beviselig vært brukt i lengre tid enn så), vil det være et tilbakeskritt for allemannsretten og med det skape en svært uheldig presedens også på andre steder der grunneiere ønsker å stoppe utvikling av kyststien eller andre ferdselsårer for allment bruk.

Les for øvrig Fredriksstad Blads artikkel under:

http://www.f-b.no/nyheter/hvaler/kyststien/fikk-kyststien-over-privat-hustomt-hele-saken-er-en-plage-for-oss/s/5-59-536368

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

 

På en mandag som denne er det fullt dugnads-trøkk

Erling og Leif

En stilstudie i legging av brosten. Leif Hansen og Erling Olsen legger brosten i Arntzen-svingen, inngangspartiet til Brottet amfi. Her tas gammelt «håndverk» i bruk

På kveldsskiftet ble det jobbet videre på brygga som nå har «nådd land». Det betyr at vi kan gå fra den «gamle brygga» ved kystledhyttene ut på den nye brygga. Etter hvert skal dette utgjøre et hele; grunnlag for et miljø både for båtfolk, dagsturister som vil fiske «midt i sundet», for deg som bare vil nyte nærheten til sjøen, barn som vil fiske krabber og som arena for kulturaktiviteter. Den nye Nordgårdsbrygga vil utvilsom bli en magnet på mange typer aktivitet i fremtiden.

Paul Henriksen og Arild Johannessen legger nye meter med "skjørt" på Nye Nordgårdsbrygga
Paul Henriksen og Arild Johannessen legger «skjørt» på  «Nye Nordgårdsbrygga»

Det som står igjen før vi kan si oss ferdig, antatt i slutten av oktober, er:

  • Ytterligere «påling» og utlegg av moringer. Firmaet «Kystmiljø» vil gjøre dette i løpet av inneværende uke
  • Bygginga av skjørt rundt hele brygga
  • Legging av de siste kvadratmeterne med bryggedekke
  • Sikring av brygga mot isgang gjennom å montere teknisk utstyr.

Egil, Steinar, Per og AsbjørnThor-Ivar og Jonas

«Landkjenning», men fortsatt noen meter igjen før vi er på «tørr grunn». Asbjørn Svendsby, Per Christiansen, Egil Hauge Pedersen, Steinar Pettersen, Jonas Jonassen og Thor-Ivar Olsen har målet i siktet.

Viktig melding: Vi har ledige plasser i den nye brygga med mulighet for fast parkeringsplass tett ved. MEN – dette er plasser forbeholdt tradisjonsbåter, eller båter med en historie knyttet til Hvaler/Oslofjord-området. Ta kontakt om du har en båt som er kvalifisert for en slik plass (41463771)

Paul Henriksen

Selg gjerne lærerboligen på Brekke, men varsko her!

Vi har ikke for vane å gi råd verken til politikere eller andre på hjemmesiden til Hvaler kulturvernforening. I forbindelse med spørsmålet om salg av den gamle lærerboligen  på Brekke finner vi imidlertid grunn til å rope et varsko her i forhold til prosessen videre.

Flyfoto tatt av bygningene på Brekke i 1957. Det er det hvite huset tett ved den gamle skolen som nå er foreslått solgt til markedspris
Flyfoto tatt av bygningene på Brekke i 1957. Det er det hvite huset tett ved den gamle skolen som nå er foreslått solgt til markedspris

Bakgrunnen for saken om mulig salg av den gamle  lærerboligen fra 1920-tallet er at den etter hvert nedslitte boligen, tett ved gamle Brekke skole, av rådmannen ble foreslått solgt for 1 kr til en interessent. Dette reagerte Hvalers politikere på og saken ble fremlagt til politisk behandling i «utvalget for samfunnsutvikling». I møtet ble det gjort et enstemmig vedtak med følgende ordlyd:

Utvalget anbefaler å sende saken tilbake og gir rådmannen myndighet til å fremme saken på nytt med forbehold om at: Eiendommen på Brekke annonseres for salg i full åpenhet, for å sikre likebehandling og at Hvaler kommune sikres høyest mulig salgssum på boligen. Hvaler kommune har et etterslep på byggvedlikehold på 7,5 mill. Inntekter fra salg av eiendommen skal tilbakeføres Kommunalteknikk og øremerkes til byggvedlikehold.  Kommunen fradeler tomten, huset skal legge beslag pa? minst mulig tomt inklusiv uthuset. Vi gjør videre oppmerksom pa? reglene om tilkoblingsavgifter for vann og avløp der det pa?løper tilknytningsavgift. Det gjøres avtale om veirett og fordelingsnøkkel for vedlikehold/brøyting. 

Det var en klok avgjørelse å legge saken fram for politisk behandling for å ha ryddige forhold knyttet til salget, og dermed unngå anklager om kameraderi og forfordeling. Det som imidlertid gjør at vi nå kommer med et «varsko her» til politikerne og administrasjonen,  er at det må knyttes et klart forbehold til salget av huset. Fylkeskonservatoren har vært meget klar på at miljøet på Brekke bør bevares som et hele der den historiske arven ivaretas. Om det kun er økonomi som skal styre salget, kan dette lett bli til formål som ikke bygger opp under fylkeskonservatorens og kulturvernforeningens ønske. Salget bør derfor knyttes an til en klar betingelse om at fremtidig aktivitet i lærerboligen bør ses i nært sammenheng med det restaureringsarbeid som nå gjøres på den gamle skolen og den kulturelle aktivitet som vi ønsker å etablere her.

2015-06-25 17.52.41IMG_9789

Den gamle lærerboligen og uthuset like ved ligger i den samme hagen som utgjør rammen rundt bygningene på Brekke. Bildene over er tatt under dugnad på Brekke i juni 2015 og på Brekkedagen 13. august i år.

Paul Henriksen

Arbeidet på gamle Brekke skole skyter fart

Et sterkt dugnadslag med stor faglig bredde stilte på Brekke i ettermiddag: Asger Bentsen, Sæming Koppang, Bjørn Reffsgård, Kjell Brobakken, Arild Bjørn Andreassen, Jan Borger Berntsen, Kai Karlsen, Frode Lund, Eivind Børresen og Ragnhild Nordengen
Et sterkt dugnadslag med stor faglig bredde stilte på Brekke i ettermiddag: Asger Bentzen, Sæming Koppang, Bjørn Reffsgård, Kjell Ole Brobakken, Arild Bjørn Andreassen, Jan Borger Berntsen, Kai Karlsen, Frode Lund, Eivind Børresen og Ragnhild Nordengen

Dugnadsarbeidet på gamle Brekke skole skyter nå fart. I tillegg til at det var rekordfremmøte på dugnaden i ettermiddag, har byggmester Svein Rognli og hans folk nå skiftet ut råtne partier i frontveggen og fått på plass spikerslag slik at ytterpanel igjen kan komme på plass.

IMG_0053

Sæming Koppang betrakter arbeidet som nå er utført på frontveggen

IMG_0050IMG_0055

Asger Bentzen og Kai Karlsen utførte viktig murerarbeid både på pipa og grunnmuren.

Ikke minst sto murerarbeidet i fokus på Brekke i dag. Asger Bentzen , assistert av Kai Karlsen, har murt pipa i 3. etasje opp mot taket. Her skal det nå åpnes slik at pipa over tak kommer på plass før høst og vinter setter inn. I tillegg gikk murerne i gang med å legge ny fugemasse i grunnmuren.

Bordet på Brekke

Sverre Johnsen - bordet på Brekke"spor" etter barneføtter er det mange av på fotlista på langbordet.

Til venstre langbordet på Brekke slik det er tegnet av Sverre Johnsen og gjengitt i bygdeboka. Bordet vi har «funnet» på Brekke, er til forveksling lik bordet på tegningen.

I den første tiden det var skole på Brekke satt elevene ikke ved pulter , men ved et langbord slik det fremgår av en tegning på side 446 i Inger Jensens bygdebok «Havet var leveveien».  Under arbeidet på Brekke skole har vi «funnet » et slikt langbord, godt slitt av barneføtter. Om akkurat dette bordet har stått på Brekke på midten av 1800-tallet vet vi jo ikke sikkert, men med stor sannsynlighet har bordet stått i en eller annen skolestue langt tilbake i tid. Bygdeboka kan fortelle følgende: I 1850 hadde skolelokalet (på Brekke) to bord og sju benker. Benkene var brunmalte med en utstående list langs sidene til støtte for føttene. Bordene var svartmalte. Vi vet jo ikke noe om benkene på Brekke, men bordet har en slik “fotlist” på hver side.

Sikkert er det at bordet vil bli tatt vel vare på og med tid og stunder inngå i det miljøet vi ønsker å skape på gamle Brekke skole

Paul Henriksen

 

Dugnadsmosaikk i sensommerkvelden

IMG_0014IMG_0008

Mosaikk både i form av et mangfold av  jobber og fargespill kan stå som overskrift på mandagens effektive dugnad i vakkert sensommervær. Løpende meldinger om at FFK spilte godt og gikk opp til 2 – 0 i oppgjøret mo Jerv på Stadion, la heller ingen demper på fremdriften.

Asbjørn Svensby og Per Christiansen fester de siste dragerne som skal bære de siste kvadratmeterne av dekket mot land.
Asbjørn Svensby og Per Christiansen fester  dragerne som skal bære de siste kvadratmeterne av dekket mot land.

Vi er kommet så langt nå at vi kun er få meter igjen fra avslutningen mot land. I uke 36 kommer Kystmiljø tilbake med pram og maskin for å sette flere påler. Noen flere dragere skal på plass, men da er også grunnlaget lagt for å kunne avslutte arbeidet i høst godt innenfor den oppsatte tidsplanen.

Carsten Henriksen klargjør moringer som skal plasseres ut som akterfester
Carsten Henriksen klargjør moringer som skal plasseres ut som akterfester

I tillegg til å arbeide på selve brygga, ble det derfor i dag også jobbet med å klargjøre nye moringer som akter fester . Det betyr at vi nå gjør klar fem båtplasser i den nye Museumsbrygga, båtplasser tiltenkt tradisjonsbåter.

Espen Wistner (25) og Jonas Jonasen (15) bærer dugnadstradisjonen videre
Espen Wistner (25) og Jonas Jonasen (15) bærer dugnadstradisjonen videre

Undertegnede får mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk i bygda som legger merke til arbeidet med, og fremdriften i, de stor dugnadsprosjektene. Ofte er kommentaren at «det er jammen godt vi har så mange pensjonister som står på». De som kommer med slike tilbakemeldinger har selvsagt helt rett i det; vi er svært godt forspent med dyktige pensjonister ( og noen fortsatt yrkesaktive) som nå bruker av sin yrkeskompetanse og erfaring for fellesskapet. Det jeg imidlertid kan melde tilbake er at vi også er så heldig å ha to unge og meget dyktige unge menn, Jonas (15) og Espen (25), på laget. Hver mandag stiller de opp og gjør «manns jobb» i dag for å ferdigstille Mundastua.

Paul Henriksen

Mennesker på Brekke

Brekke 1848

I arbeidet med gamle Brekke skole handler naturlig nok mye om det rent bygningstekniske og hva som i så måte er historisk riktig å gjøre eller ikke gjøre. Viktig er det imidlertid å ta med seg også de personlige opplysningene vi kan samle inn. Noe har vi både i form av tekst og bilder, men  fortsatt er mye  udokumentert. Vi håper derfor at de mange som er opptatt av Brekke skoles historie,  vil bidra til å fylle de historiske hullene som det fortsatt er mange av.

En som vi imidlertid har en god del kunnskap om, og har bilder av, er Andreas Nilsen, kirkesanger og lærer ved skolen i over 50 år fra 1884 til 1917. Hans kone Katrine Christiansdatter Baardsen,  er så vidt vi vet ikke presentert før.  Katrine Christiansdatter Baardsen

Bildene under har vært vist tidligere, men vi viser dem gjerne igjen til et nytt og større publikum. Det er lærer og kirkesanger Andreas Nilsen, bestefar til Andreas Madsen (formannskapssekretær og lokalhistoriker)og oldefar  bl.a. til Carl Erik og Sidsel Madsen, som er gjennomgangspersonen på alle disse bildene. Bildene, som antatt er fra rundt århundreskiftet, er gitt  av familien Madsen  til Hvaler kulturvernforening i forbindelse med restaureringsarbeidet.

Kirkesanger Andreas Nilsen Scan0009 Scan0010 Scan0011 Scan0015

 

Paul Henriksen

 

 

Brekke-dugnad med stor bredde

IMG_9954IMG_9942

Asger Bentzen og Ragnar Holthe i tenksom prat om arbeidet med pipesystemet fra grua og bakerovnen i 1. etasje til 3. etasje der Asker starter opp murerarbeidet  førstkommende onsdag.

IMG_9951IMG_9953

IMG_9956

I tillegg til oppstart på arbeidet med de ulike delene av pipeløpet, er fokus for tiden på ytterveggene . Her skal ny panel opp på noen av sidene, mens vi på andre setter opp igjen de gamle bordene og feller inn med friskt treverk der råtne og skadde deler må tas bort.  Ragnhild Nordengen, Kjell Ole Brobakken, Bjørn Reffsgård, Jan B. Berntzen og Paul Henriksen svingte kost og  skrape i kveld.

Sist, men ikke minst hører det med å gi honnør til Eivind Børresen for forbilledlig tilrettelegging og planlegging, en forutsetning for en vellykket dugnad som den på gamle Brekke skole i kveld. Kommende onsdag er vi i gang igjen – møt opp om du kan fra 16:00 og ut over. Her er det arbeid til alle.

Paul Henriksen

Kystledhytta Klyven tilrettelegges for rullestolbrukere

Utleie av Stenhoggerhytta og Klyven (bildet) i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd har gitt viktige inntekter for  Kulturvernforeningen, men ikke minst bidratt til å åpne området ytterligere for allmennheten.
Kystledhytta Klyven skal nå legges til rette for rullestolbrukere

Med kr 15.000,- bevilget fra Lions julelotteri, vil kystledhytta Klyven bli til rettelagt for rullestolbrukere før kommende sesong starter opp rundt påsketider. Døra på bildet er imidlertid  for smal med tanke på rullestol (nødvendig med 90 cm bredde). Det betyr at en ny dør må inn, men da på nordveggen hvor det også vil bli bygget en rampe. En slik omgjøring vil også tilsi endringer inne i hytta med nye sengeløsninger.

Det er imidlertid ikke bare inne at Klyven vil få en standard-økning. Også ute vil det gjøres forbedringer i form større og mer skjermet uteplass. Sist, men ikke minst vil taket,  både på Stenhoggerhytta og Klyven,  blir forbedret for å unngå væte og råteskader.

Paul Henriksen

 

Landkjenning i kveld for Hvalers flotteste brygge.

22.08. 1 22.08. 2

Ikke minst takket være den innsats  ildsjelene Kennet Baarstad og Leif Hansen har lagt for dagen i sommer, ligger vi nå rundt to måneder foran tidskjemaet på den nye Nordgårdsbrygga. Selv om vi nok har et par mandagsdugnader igjen før dekket er «helt i land», fikk vi «landkjenning» i kveld. Det som fremstår nå er det vi har drømt om lenge – et sammenhengende område der elementer fra kystens kultur bindes sammen til et «kystkulturelt senter». På bildet over til høyre er dette representert ved kystledhyttene, kystlekeplassen og brygga. Ikke rart entusiasmen i dugnadsgjengen er stor.

IMG_9922 (2)22.08. 3

Mens de fleste i dugnadsgjengen var engasjert  med landfeste og bæring for nytt dekke, var andre i gang med å legge grunnlaget for skjørt rundt brygga. Med den tidsbesparing som Leif og Kennet har sørget for i sommer, og med gode arbeidsforhold i ukene som kommer, vil  Nordgårsbrygga stå ferdig i løpet av  oktober. Dette så langt bevilgningen fra kommunen rakk!!

Kystlekeplassens stolthet skøyta "Takaka" er vel plassert. Nå starter et større arbeid for å få skøyta satt si stand etter de krav som settes til en lekeplass.
Kystlekeplassens stolthet skøyta «Takaka» er vel plassert. Nå starter et større arbeid for å få skøyta satt si stand etter de krav som settes til en lekeplass.

Kystlekeplassen og den nye brygga vil bli et sammenhengende hele. Tett inntil brygga finner vi nå «verdens største hummerteine». en fiskeruse til å til å rulle rundt i, en tradisjonell eke, og ikke minst Takaka, skøyta som garantert vil bli en vinner i området når den er satt i stand og klargjort for lek. I dag sikret vi skøyta for å unngå ulykker, «i morgen» starter vi arbeidet med å  gjøre skøyta  til en spennende «installasjon» i kystlekeplassen.

Paul Henriksen

 

 

Rekordsesong for kystledhyttene, men fortsatt ledige dager i høst

Mundastua 2IMG_9174

Det går mot nok et rekordår for kystledhyttene i Oslofjord-området . Dette melder NRK Østfold i en større dekning både på TV og radio sist fredag (18.08). I reportasjen brukes kystledhyttene ved Brottet på Spjærøy som illustrerende eksempler på nettopp denne utviklingen. Se innslaget på NRK Østfold TV under, et innsalg som også gikk på Østlandssendingen

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold#t=7m38shttps://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold#t=7m38shttps://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold#t=7m38s

Det å kunne være i båt på "gammelmåten" nevnes av mange som et viktig forhold ved valg av kystledhytte. Hyttene ved Brottet har to gamle eker som er mye i bruk
Det å kunne være i båt på «gammelmåten» nevnes av mange som et viktig forhold ved valg av kystledhytte. Hyttene ved Brottet har to gamle eker som er mye i bruk

Hva er det bidrar til en slik utvikling der hyttene ved Brottet nå  passerer 210 døgn booket så langt i år, det samme tallet vi hadde for hele sesongen 2015. Årsaken til økningen både i Oslofjord-området generelt og på Hvaler spesielt, er å finne i følgende forhold:

  • Flere og flere velger å feriere i trygge omgivelser i Norge, noe som slår positivt ut også for kystledhyttene
  • Mange vet å verdsette en enkel ferieform der det er aktivitetstilbud  knyttet både til sjø og land
  • Antall hytter har steget de siste årene. I Oslofjordområdet finner vi nå 52 kystledhytter hvorav sju er på Hvaler
  • For kystledhyttene ved Brottet er tilgjengeligheten meget god både fra sjø og landsiden
  • På to av tre hytter ved Brottet er det mulig å ha med husdyr

FORSTATT GODE MULIGHETER FOR LEIE I HØST

Selv om bookingtallene for 2016 er meget gode, så betyr ikke det at det ikke fortsatt er muligheter. På våre tre hytter Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua er de aller fleste helgene både i september og oktober fortsatt ledig. Benytt deg  av muligheten og bestill nå, ja hvorfor ikke tilbringe høstferien i en av de vinterisolerte hyttene ved Skjelsbusundet. Bestille gjør du via hjemmesiden til Oslofjordens friluftsråd: http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden?displaypage=TRUE&element_id=16217

Paul Henriksen