En dag med «hele folket i arbeid»

At det er stor aktivitet i dagene og ukene før ny sesong, er ingen ny situasjon for Hvaler kulturvernforening. Det er imidlertid sjelden at aktiviteten er så stor og omfattende som i dag. At vi også er i gang med restaureringsarbeidet på gamle Brekke skole, forsterker inntrykket av en organisasjon som engasjerer et stort antall personer. Her må imidlertid understrekes at det er plass til mange flere.

19.05. 619.05. 3

På den nye kystledhytta kom det taksten på plass i dag. Dugnadsgjengen startet også arbeidet med den nye flotte verandaen i forkant av hytta. Heldige er de som kaprer en plass for seg og sine her. Hytta skal være klar fra 1. juli.

19.05. 419.05. 5

Ingerid Bjercke, ikke helt ukjent med maling, debuterte som dugnadsarbeider på kystledhytta Klyven i dag og malte med bred og rød penn. På brygga jobbet «veteranene» Leif Hansen og Steinar Pettersen med å sette opp støtsperrer.  

19.05. 219.05. 7

Arbeidet på gamle Brekke skole handler for tiden om «yttervegger», både de som kun trenger en omgang med børste og maling, men ikke minst om det som må skiftes ut. Her Jan Borger Berntzen, Eivind Børresen og Paul Henriksen i gang med å demontere «svalgangen». Hvert enkelt bord som tas ned merkes, råte fjernes for så igjen å bli montert på veggen. Byggmester Svein Rognli, som hadde ansvaret for taket i fjor, er den som også skal få ny svalgang på plass etter at dugnadsgjengen har gjort forarbeidet.

Det er et stort behov for flere dugnadsarbeidere på alle prosjektene, men spesielt gjelder dette på  Brekke. Vår oppfordring er derfor: still på dugnader dere som er interessert i å ta vare på den gamle skolen. Onsdager fra kl 16:00 og ut over ettermiddagen er vi på plass. En rekke arbeidsoppgaver venter.

19.05. 1 IMG_8595 (2)

I Brottet går også forberedelsene for fullt. Foreløpig ikke i form av øvelser, men med bygging av kulisser for stykket «Fløte på nye sommereventyr». Her er det den driftige gjengen med fedre til «Brottungane» som har tatt på seg jobben med å bygges Fløtes nye og prangende sommerhus. 

Paul Henriksen                                                                                                                               Leder i Hvaler kulturvenforening

 

Grunneier med sjikanøst stengsel på merket tursti

Paul og Thor Ivar 15.06. 4

Den 12 km lange Kulturleden, en del av kyststien ble merket i løpet av våren og sommeren 2015

I 2014 og 2015 fikk Hvaler kulturvernforening bevilget til sammen kr 110.000,- fra Østfold fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til merking av turstier på Spjærøy. Prosjektet som ble avsluttet sommeren 2015 er kalt «Kulturleden» og inngår med sine rundt 12 km i kyststisystemet på Hvaler. Det er i dette stisystemet ikke opparbeidet nye traseer for stien, men kun tatt utgangspunkt i stier og veier som er merket i kommunens kartverk og som har vært benyttet gjennom generasjoner.
Dette arbeidet har blitt meget godt mottatt av «turfolket» og de aller fleste av de godt over 20 grunneierne som har blitt kontaktet for merking (grunneieravtale en forutsetning for merking), har svar positivt på at slik merking kan gjennomføres. 3 – 4 grunneiere har ikke svart eller sagt nei, hvoretter merkingen har blitt gjennomført utenfor vedkommende eiendom.
Med den begrunnelse at gjennomførte stiprosjekt har medført økt trafikk og sjenanse har en grunneier i området  Sydengen/Basto imidlertid nå plassert store stener midt i stien for å hindre «normal ferdsel», en handling som ikke kan oppfattes som annet enn  sjikanøst mot en tursti som gjennom generasjoner har blitt benyttet i området. I 2004 stengte den samme grunneieren stien og satte opp «gjennomgang forbudt-skilt». Dette førte til at kommunen grep inn med det til følge at stien ble gjenåpnet og et legjerde ble satt opp.
sten 2 stener 1
store stener plassert ut på en heller smal sti kan ikke karakteriseres som annet enn sjikanøst
I den aktuelle saken, der grunneieren har forlangt stien lagt utenfor deres eiendom, har Hvaler kommune igjen uttalt seg og slår ikke uventet fast at allmennhetens rett til fri ferdsel over eiendommen er godt hjemlet i norsk lovverk (bl.a. friluftsloven) og norsk rettspraksis. I sitt svarbrev til grunneieren sier bl.a. kommunen følgende (utdrag av brev fra kommunen til grunneier):
Opprinnelig var dette en hyttetomt i utmark, og det var naturlig at stien gikk inntil fjellfoten, mellom berget og hytta. Dette har gitt opphavet til stien. En bruksendring fra fritidsbolig til bolighus vil på et generelt grunnlag ikke uten videre omgjøre utmark til innmark. I dette tilfellet går stien som nevnt i utkanten( og utenfor) gårdsplassen.
Det legges derfor til grunn at stien går i utmark.
Det følger da av friluftslovens § 2 (Ferdsel i utmark.) at:
I utmark:1. kan enhver ferdes til fots hele året, 2. når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. 3 Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark1 og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.
Det skal også legges til at i arbeidet med merkingen, satte vi opp skilt på hver side av den aktuelle eiendommen med teksten: «Vis hensyn ved passering av eiendommen – gå av sykkelen». Dette som et bidrag til å redusere den sjenanse som grunneieren påsto «han» var usatt for.
IMG_8537 (2)
Med utplasseringen av de store stenblokkene, viser grunneieren at «han» ikke tar til etterretning kommunens klare melding om retten til fri ferdsel. Selv om stien ikke helt ut er stengt, vil f.eks. personer med barnevogn ha store problemer ved passering av den aktuelle eiendommen. I tillegg gir slike stengsler grunnlag for usikkerhet om retten til å passere.
Som prosjekteier og med referanse til både rettspraksis og kommunens klare konklusjon, vil imidlertid Hvaler kulturvernforening oppfordre turgåere til fortsatt å bruke denne stien. Til grunneieren vil vi komme med den klare oppfordring om fjerne stenene. Gjøres ikke dette vil vi ta kontakt med kommunen om tiltak for igjen å få åpnet stien i trå med den konklusjon Hvaler kommunes jurist har trukket. Etter vår oppfatning har grunneieren her en heller dårlig sak og har alt å vinne på rask og frivillig løsning på saken.
Til turfolket vil vi bare si: fortsett å gå på tur på merket sti mellom Sydenengen og Basto. Dere har all rett til å gå i dette området.
Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                Leder i Hvaler kulturvernforening

Kulturvernforeningen støtter Oslofjordens Friluftsråds anke

Kulturvernforeningen kan ikke se at det gavner verken natur- eller kulturminnevernet å la Stakebua på Herføl forfalle
Kulturvernforeningen kan ikke se at det gavner verken natur- eller kulturminnevernet å la Stakebua på Herføl forfalle

«Stakebua» på holmen Jomfruland ytterst i Herfølrenna ble bygget av kystverket rundt 1920 for oppbevaring og vedlikehold av sjømerker (staker). Kystverket har ikke lenger aktivitet på holmen da nye materialer har erstattet de gamle trestakene. I 2012 kjøpte Oslofjordens Friluftsråd holmen og har etter samtykke med kystverket fått anledning til å gjøre den gamle bua om til kystledhytte.

Nå har imidlertid fylkesmannens miljøvernavdeling avslått friluftsrådets søknad, et avslag som ankes. Avslaget er begrunnet med at Stakebua ligger innenfor Herfølsalta naturreservat. Formålet med dette reservatet er å bevare en havstrand med spesielle naturtyper. Bestemmelsene for reservatet gir adgang til drift og vedlikehold av bl.a. bua på holmen , men altså ikke omgjøring til kystledhytte.

Hvaler kulturvernforening støtter Oslofjordens Friluftsråds søknad om istandsetting og bruk da vi mener at bruk av «Stakebua» som kystledhytte ikke bør ha negativ innvirkning på de verneinteresser naturreservatet skal ivareta. Når friluftsrådet anker avslaget fra fylkesmannen, ønsker vi å tilkjennegi vår holdning og støtte til prosjektet. Les  kulturvernforeningens uttalelse her: Stakebua – uttalelse OF

Paul Henriksen                                                                                                                                    Leder i Hvaler kulturvernforening

Bygdedagen, det gode og nære fellesskap

 

Flagget og Arnt Otto 14.05.

Nærmere 400 personer var tilstede da Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening arrangerte  bygdedag på kystmuseet i dag (pinseaften). Igjen fikk vi oppleve en bygdedag der Hvalers og kystens kulturhistorie står i fokus. Vi lar bilder fra dagen fortelle sitt tydelig språk om at vi kan bokføre nok en vellykket bygdedag, den over førtiende i rekken.

Arne Martin og Ingunn 14.05.Ingunn og Thor Ivar 14.05.

Ingun Hovden Christensen og Ivar Knudsen i presenterte den nye mannsbunaden i storstua på Nordgården. Her Ingunn, en av ildsjelene i arbeidet, i samtale med Arne Martin Klausen og Thor Ivar Olsen om de kulturhistoriske elementene som mannsbunaden bærer i seg.

Brottungær 14.05.Tordenskiold 14.05.

På «tunet» fikk vi smakebiter fra årets oppsetting med Brottungene, mens Kyrre Sæther, i rollen som Tordenskiold, fortalte om Tordenskiold-jubileet som finner sted i Fredrikstad og på Skjærhalden 8. og 9. juli

Sanitetsforeningen 14.05.Reidar Andersen og Asgeir Svendsen14.05.

DS Hvaler og SverreIMG_8504 (2)

(over) Lag og foreninger, her representert ved Sanitetsforeningen på Hvaler og forbundet Kysten, ved styreleder Asgeir K. Svendsen, presenterte seg og sto for en rekke aktiviteter. Reidar Andersen, med sitt trekkspill, bidro, sammen med Hvaler Musikkforening, til å gi bygdedagen en flott musikalsk ramme.

(under) Dagen ga også muligheter for å presentere arbeidet til Stiftelsen DS Hvaler og salg av plansjer og kart til inntekt for restaureringen av Gamle Brekke skole

Se reportasjen  i FB her: http://www.f-b.no/nyheter/hvaler/hvaler-kulturvernforening/lise-besokte-bygdedagen-pa-hvaler-for-forste-gang-her-er-det-sa-flott/s/5-59-455458

Paul Henriksen                                                                                                                                 leder i Hvaler kulturvernforening

Nytt møte med veggen på gamle Brekke skole

IMG_8480 (2) IMG_8482 (2)

Under ledelse av Eivind Børresen har vi nå gått løs på nordveggen. Her veggen nå skrapt og børstet og i går ble veggen malt «engelsk rød». I veggen i tilelgg til Eivind, Kjell Ole Brobakken, Jan Borger Berntzen og Paul H. Ragnhild Nordengen oppgraderte kjellerlemmen

Dugnadsgjengen på gamle Brekke var i aksjon igjen i går onsdag 11.5. I sin oppsummering sier venneforeningens leder Kjell Ole Brobakken følgende:

Onsdag kveld var vi igjen i veggen på gamle Brekke skole. Denne gangen skulle første strøk med maling på, men ikke hvilke som helst maling. Linoljemaling må brukes på gamle hus, og fargen er engelsk rød. Malingen er kjøpt hos et firmaet «Historisk maling As» på Ørje. I det fine været ble vi nesten ferdig med nordveggen. Kjellerlemmen ble også skrapet og satt inn med visir, så denne er klar til første strøket med linoljemaling på neste dugnad.
Kjell Ole kommer også med en sterk oppfordring til alle som er opptatt av den historisk viktige bygningen. Møt fram til dugnadene!! Neste dugnad blir torsdag 19. mai (NB ikke onsdag). Vi håper å se dere  fra kl 16 og utover. Vi fortsetter med maling og starter riving av ytterpanel.
Onsdag 25. mai får vi besøk av Stefan Ädel fra fylkeskommunen. Han er antikvar og ansatt i Østfold fylkeskommune, og er Hvaler kulturvernforenings kontaktmann hva gjelder restaureringsarbeidet av gamle Brekke skole.   Fra kl 15 og utover vil Stefan orientere oss om restaureringsarbeidet av gamle Brekke skole. Sett av tiden allerede nå til en interessant ettermiddag. Det blir også kaffe og noe å bite i.
Paul Henriksen

Dugnadslørdag i drømmevær

IMG_8434 (2)IMG_8429 (2) Mens gjester på kystledhyttene koste seg med fisketur i den gamle eka, og båtfolket benyttet dagen til årets første tur med snekka, var ti mann samlet til dugnad i strålende sommervær. «Langt borte» var vinterøktene i varmedress, kalde fingre og utfordringer i lyset fra arbeidslamper.

IMG_8420 (2)IMG_8447 (2)

Mens Espen Wistner klargjør for legging av taksten og Thor-Ivar Olsen legger resten av innvendig panel i Munda stua, jobber Erling Olsen, Helge Olav Lilleheier, Leif Hansen Kennet Baarstad, Steinar Pettersen, Tom Buskoven og Paul H på brygga. Her skal over 20.000 skruer settes for feste av nærmere 7 km med toppbord. Vi er godt i gang i god sommertemperatur, men mange og lange økter gjenstår. Mandag er vi «på jobb» igjen. Hva som driver oss? At vi har det gøy og er med å utvikle et område som vil bli til glede for svært mange i årene som kommer.

Paul Henriksen

Dugnadsesongen på gamle Brekke skole i full gang

Vasking av nordvegg 20.04.

Etter at planleggingen av arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole startet i 2013, var det først i fjor at dugnadsarbeidet kunne starte opp for fullt gjennom arbeidet med taket. I dag (20.04.) var det klart for sesong nr 2, der vi har onsdager som fast dugnadsdag. Det som står for tur i 2016, er utskifting/reparasjon av ytterpanel, istandsetting av vinduer og restaurering av ytterdør. I tillegg ønsker vi, med midler som er bevilget, å starte arbeidet med pipe, grue og bakerovn.

På dugnadsårets første dag var det vask av vegger, som forberedelse til malearbeidet, som sto for tur. På ovenstående bilde er Kjell Ole Brobakken, Jan Berntzen og Eivind Børresen i gang med å vaske nordveggen.

Hva vi fant i skoebiblioteket Damer på Brekke

Dugnadsarbeidet på gamle Brekke skole består ikke bare av arbeid på selve bygningen. I forbindelse med at Brekke, de siste ti-årene, også har fungert som lager for tilårskomment pedagogisk materiell (bl.a. bøker, kart og plansjer) fra alle skolene på Østre Hvaler, tilsier dette også et opprydningsarbeid. I dag gikk en engasjert damegruppe bestående av Rita Wiborg, Birgit Sandstrøm, Marianne Antonsen og Ragnhild Nordengen i gang med å sortere: Hva kan hives, hva kan selges, hva skal bevares som del av Brekkes historie.

Venneforeningen for arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole informerer nå om følgende:

  • Hver onsdag kan du møte til dugnad fra kl 16:00. Det vil bli laget en plan for dugnadsarbeidet knyttet både til selve huset og med tanke på å ivareta uteområdet.
  • Stefan Ädel fra fylkeskonservatoren besøker oss onsdag 25.05. fra kl 14:00 – 16:30.
  • Brigit Sandstrøm, Ragnhild Nordengen og Eivind Børresen deltar på kurs på Ørje for å lære om istandsetting av vinduer.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

Hør lyden av «Gråtass», kystlekeplassens veterankjendis

Gråtass ankommer Dypedal

Tirsdag hentet vi kulturvernforeningens nye «statussymbol», en gråtass traktor,  fra Rygge til Dypedal. Etter flere år i traktorskuret startet den ikke. Med innsats fra Sverre Stene og Mikael Kristiansen opplevde vi å høre Gråtass for første gang i dag. Gå inn på link under eller direkte på vår facebookside for å høre lyden vår nye veteran.

https://www.facebook.com/hvalerkulturvernforening/videos/vb.223092997706866/1313923805290441/?type=2&theater&notif_t=video_comment&notif_id=1460821756572844

 

Paul Henriksen

Nytt dugnadsår på gamle Brekke skole.

Med innlegg nr 500 på hjemmesiden til Hvaler kulturvernforening, i snitt rundt 100 innlegg pr år siden oppstarten av siden i 2011, sender venneforeningen for gamle Brekke skole ut invitasjon til å bli med inn i et nytt dugnadsår på Hvalers eldste skole.

2015-10-15 15.54. Sten tilbakeElisabeth og Ragnar

Med 2015, oppstartsåret på Brekke vel i havn, kan vi med engasjement og god støtte starte opp arbeidet i 2016

I sin oppfordring til ny dugnadsinnsats skriver Kjell Ole Brobakken på vegne av styret i venneforeningen følgende:

Hei alle sammen
 
Våren er her, og det er på tide å starte opp med dugnadsarbeid på gamle Brekke skole igjen. Første dugnadskveld blir
 
                    onsdag 20. april fra kl. 16.
 
Denne kvelden blir det både rydding i uthuset og start på vasking av sydveggen. Det er derfor fint om dere tar med skurebørster, terrasseskrubber og andre typer vaskekoster. Briller og hansker er også fornuftig å ha til denne type arbeid.
Mange aktiviteter står på planen i år. Vi har fått bevilget penger fra Kulturminnefondet, Østfold fylkeskommune og UNI-stiftelsen. Dette gir oss anledning til å starte med arbeidet på pipa/gruve, restaurering av vinduer og ytterpanel. Vi er nå i gang med å undersøke hvordan de ulike arbeidsoppgavene skal utføres slik at dette blir gjort på forskriftsmessig måte i forhold til restaurering av gamle bygninger. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om dette i løpet av våren når plan for arbeidet er laget.
 
Vi håper mange av dere har anledning til å delta på dugnadsarbeid  utover våren med onsdager som fast dugnadsdag. Det er mye spennende arbeid som skal gjøres på gamle Brekke skole. Vi startet godt i 2015, dette gir inspirasjon for ytterligere innsats i 2016. 
 
Velkommen til dugnadsarbeid og hyggelig sosialt samvær.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Styret for venner av gamle Brekke skole.

 

Dagen for «fornyelse»

Gråtass ankommer Dypedal Gråtass forlater Årefjorden

Bildet til venstre: Petter Wistner og Sverre Stene sørger for sikker ankomst til Hvaler. Bildet til høyre: «Gråtass» takker av fra Årefjorden i Rygge her sammen med Petter Wistner, Sverre Stene og Irene Storehjelm

Dagen i dag (12.04.) har stått i fornyelsens tegn på minst to måter. I arbeidet med kystlekeplassen har vi i lengre tid jobben med å få på plass en «Gråtass» traktor, og Irene Storehjelm skulle vise seg å bli redningen. I dag ble familiens «sliter» hentet i Irenes barndomshjem ved Årefjorden i Rygge. Nå skal traktoren settes i stand før den garantert vil bli en attraksjon i kystlekeplassen. Og for dere som lurer på årgangen på vår nye «Gråtass», så lurer vi også på dette. Tips går i retning av tidlig 50-tallet. Vi kommer tilbake med flere data om traktoren fra Rygge som både har trukket vad og ryddet skog, m.a.o. en skikkelig kystsliter.

Kennet og LeifIMG_8064 (2)

I går dugnadsinnsats, i dag profesjonell innsats da Morten Norheim tro til

Fornyelse, eller kanskje heller oppgradering har de siste to dagene pågått ved veien langs Brottet, et område preget av tidligere tiders stendrift og gjengroing. Gjennom dugnadsinnsats i går og Morten Norheims profesjonalitet med gravemaskinen i dag, kan vi snart ønske velkommen til et mer ryddet og oppgradert område der vi også finner plass for den gamle stenvogna  «på skinnebelagt vei» til brygga med en ny last for eksport.

Nyryddet vei 1 Nyryddet vei 2

Blankskurt fjell og etter hvert en pen prydet voll er det som skal møte besøkene til Brottet og Museumshavna i 2016

Paul Henriksen