“Fortidsvern”, Norges største kultuminnemagasin med bredt fokus på gamle Brekke skole

Magasinet “”Fortidsvern”, som utgis med fire nummer i året av Fortidsminneforeningen , er  Norges største fagtidsskrift på området forvaltning av kulturminner, restaurering og faglige råd til organisasjoner og enkeltpersoner som har fokus på å ta vare på Norges kulturelle arv. I magasinet “Kulturvern” møter vi enkeltpersoner, lag og foreninger som kjøper opp, setter i stand og forvalter alt fra gamle næringsbygg, herregårder, kirkebygg, tradisjonelle hus på steder som Varangerhalvøya, for å nevne noe av mangfoldet. Svært hyggelig er det da, at også arbeidet med gamle Brekke skole fanges opp og vies ikke mindre enn fire sider i siste utgave. For oss som har vår engasjement knyttet til den gamle skolen er det å bli profilert i et slikt fagtidsskrift en tillitserklæring og til motivasjon for å stå “løpet ut”. I bilde-form , les artikkelen og se bildene under av bygget som av enkeltpersoner i Hvaler kommune  var dømt til å bli revet eller bli brent ned under øvelse for brannvesenet, der også en enkeltperson i Hvaler kommune (Irina Bjørnevald), sammen med Hvaler kulturvernforening og fylkeskonservatoren i Østfold, tok grep og reddet bygget. :

Paul Henriksen

Befaring til Arekilen med Arkimedesskruen i dag

Petter Wistner, Øyvind Fjeldberg, Lene Elisabeth Elgheim, Axel Thorenfeldt, Kai Hermansen og Paul Henriksen var i dag på den første befaringen i Arekilen i forbindelse med et større prosjekt for “gjenåpning og restaurering”.

Som tidligere fortalt har det de siste månedene vokst fram et bredt engasjement knyttet til Arekilen som våtmarksområde med sitt rike artsmangfold både av planter og fugler. Arekilen er omfattet av en egen verneplan fra 1976 som “overvåkes” av Fylkesmannens miljøavdeling . I tillegg til å gjøre området mer tilgjengelig for turgåere, og de med spesiell interesse for planter og dyreliv, er ønsket å få laget en modell av Arkimedesskruen som ble bygget her i årene 1913 – 1915. Prosjektet koordineres av Hvaler kulturvernforening i samarbeid med en gruppe bestående av engasjerte enkeltpersoner, folk knyttet til ornitologisk forening og næringsdrivende.

Å gjenskape Arkimedesskruen er ett av målene for prosjektet som nå vokser fram

Det er tre ledd i prosjektet:

  1. Å gjøre Arekilen tilgjengelig gjennom reetablering av stier og tråkk og knytte disse til allerede merkede kyststi-traséer.
  2. Å lage en modell av Arkimedesskruen med tilhørende informasjonstavler
  3. Etablere et utkikkstårn for dem som dyrker interessen for det rike fuglelivet i Arkekilen

Gruppa som i dag var på befaring er spente på om vernemyndighetene vil akseptere et fugletårn på dette høydedraget

Å få et etablert et fugletårn på et høydedrag rundt 100 meter fra Arkimedesskruen, er en annen viktig målsetting for prosjektet som skal ha sitt andre arbeidsmøte den 15. mars på Hvaler Arbeidssenter sammen med representanter for fylkesmannens miljøavdeling og Hvaler kommune. Til prosjektet er det avsatt midler i samarbeidsprosjektet mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening, i tillegg vil det bli søkt andre eksterne kilder, der i blant fylkeskommunen, om ytterligere midler til arbeidet med stier og fugletårnet. Her skal også nevnes at arbeidet med Arkimedesskruen er tatt inn i kommunens nye kulturminneplan som kommer til endelig behandling i slutten av mars.

Paul Henriksen

 

 

Styrets forslag til årsmelding 2017 for Hvaler Kulturvernforening

Styrets forslag til årsmelding for 2017 legges fram for foreningens årsmøte tirsdag 6.3. til endelig vedtak. Som orientering til de mange som følger oss, men som ennå ikke har tatt skrittet å tegne støttemedlemskap, legges dette forslaget ut på link under.

Fire viktige fokusområder i 2017 som videreføres i 2018:  utvikling av området med Brottet og Museumhavna (Nordgårdsbrygga), restaurering av Gamle Brekke skole, informasjons- og formidlingsarbeid og kulturhistorisk samarbeid bl.a. med Hvaler kommune, Kystmuseet Hvaler og frivillige lag og foreninger.

Les forslaget til årsmelding i sin helhet her og gjør deg kjent med bredden i arbeidet til Hvaler kulturvernforening: Årsmelding 2017

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                              Leder av styret i Hvaler Kulturvernforening

Brekke skole, en vandring i historien, spennende fargevalg og humor.

Asger Bentzens flotte mur og pussearbeid på den gamle grua og bakerovnen har jeg fortalt om før og gjør det gjerne igjen nå som arbeidet nærmer seg slutten. På bildet til høyre viser Eivind Børresen stolt frem den nypussede kappa over grua som nå kun mangler fliser på kanten rundt, i tillegg til at en god gammeldags vedovn skal på plass før “ferdigattest kan utstedes”. “Fra Asger til ilden” har Eivind kalt denne spennende og humørfylte “reisen”.

Taket på kjøkkenet er skrapt og gjort klar for første strøk med hvitmaling. Når fargekomiteen i dag også har falt ned på en “historisk” gulfarge på veggene, vil kjøkkenet, husets “sjel”, fremstå som lyst, varmt og vennlig.

Også i andre rom pågikk det arbeid i dag. På bildet til venstre er undertegnede og Ragnar Holte i gang med å tilpasse utslagsrøret i det som skal være våtrommet i 1. etasje, samtidig som isolasjonsmateriale  presses inn under eksisterende gulv og overskytende fjernes for å gi plass til et nytt støpt gulv.  På bildet til høyre er Knut Hjortland og Eivind Børresen , sammen med Jan Berntsen i ferd med å avslutte malearbeidet på taket i “finstua” der tapet nå er bestilt med levering i mai.

Både god fremdrift og gårsdagens glad-melding fra UNI-stiftelsen om kr 70.000,- til el-arbeider, gjorde dagens Brekke-dugnad til nok en flott opplevelse.

Paul Henriksen

 

 

 

 

UNI-stiftelsen med glad-nyhet til arbeidet med Gamle Brekke Skole!

Stenstolpen for feste av den nye flaggstanga som skal monteres på Brekke har kommet på plass. Hadde stanga stått der i dag så ville vi feiret med flagget til topps for glad-nyheten om at UNI-stiftelsen for andre gang har besluttet å støtte arbeidet med Gamle Brekke skole, denne gangen med kr 70.000,- for å bytte ut det elektriske anlegget. Forrige gang UNI støttet arbeidet (2015) var det bl.a. for å få på plass rørinnsats i pipa. Med disse bevilgningene lever stiftelsen til fulle opp til sitt slagord:

Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og historiske bygninger”

Som kjent pågår nå det innvendige dugnadsarbeidet for fullt både med røropplegg og malearbeid. Til deler av dette har vi fått verdifull støtte både fra næringsdrivende og fra fylkeskonservatoren. Når det gjelder arbeidet med å få på plass vann- og avløp og elektroinstallasjoner, så gir imidlertid ikke vernemyndighetene støtte til dette. Den finansielle støtten som vi da får fra UNI-stiftelsen, og på annen måte fra næringsdrivende som Rune Svennes (Hvaler Rørleggerbedrift) og Geir Løkås (Plankebyen elektriske AS), er derfor av stor betydning for fremdriften.

Det er fortsatt en stund igjen til arbeidet med el-systemet kan starte opp. Dette fordi det bygningsmessig står en del igjen før så kan skje. Men, med dagens hyggelig beskjed fra UNI-stiftelsen vet vi at vi har økonomi også til denne delen av arbeidet. Kr 70.000,- dekker ikke hele arbeidet som er anslått til kr 126.000,-, men med en egenandel og stor dugnadsinnsats også her, er vi nå rimelig trygge på at vi skal få dette historisk viktige bygget ferdig i tråd med målsettingen høsten 2019/våren 2020.

Paul Henriksen

 

 

 

Dugnad for “ordning og reda”

I arbeidet med å videreutvikle området med Brottet og Museumshavna, snakker vi som utgjør dugnadsgjengen mye om det “estetiske bildet” der sjøområdet med og uten sivplanter, trær og fjellformasjonene danner en  naturlig ramme for det kultur- og kulturhistoriske området som kulturvernforeningen forvalter på vegne av grunneieren Hvaler kommune. Når et slikt unikt område skal utvikles er det derfor nødvendig hele tiden å spørre; hvordan ta hensyn til denne naturen samtidig som vi skal åpne for en mangesidig ferdsel og bruk. Lenge holdt vi derfor på at vi ville hindre biltrafikk i området ut over ren nyttekjøring. Fortsatt vil vi ha en restriktiv praksis i forhold til biltrafikk, men erfaringer har imidlertid tilsagt at vi må ha et “regime” som i alle fall åpner for noe trafikk og parkering.

Skal dette skje, ønsker vi imidlertid å ha ordnede forhold,  og i dag tok dugnadsgjengen fatt på arbeidet med å anlegge P-plasser. Dette er plasser forbeholdt  dem som leier seg inn på de tre kystledhyttene, eier/brukere av Båtholmen, de som betaler for båtplasser i havna ( maks 6 plasser), samt et gitt antall plasser reservert  for brukere av Brottet og Amfigrotta. Totalt vil det tilsi merkede P-plasser for rundt 20 biler. Parkering for øvrig må skje utenfor området og helst da på parkeringsplassen ovenfor Kystmuseet.

Erling Olsen, Steinar Pettersen, Thor-Ivar Olsen, Leif Hansen og Paul H startet i dag arbeidet med å skape ryddige parkeringsforhold i området ved Brottet.

Paul Henriksen

 

“Slik en danske det vil gamle Brekke ha…”

Da Stefan Ädel og Andreas Ebeltoft, som representanter for fylkeskonservatoren i Østfold, besøkte gamle Brekke skole første gang i 2013, så uttrykte de følgende da de ble vist rundt og kom til kjøkkenet: “Dette er huset sjel!”, “det må dere virkelig ta vare på”. Det har vi da også lagt oss på minnet ikke minst gjennom samarbeidet med Asger Bentzen, “gammeldansk” bosatt på Skjærhalden. Asger er tidligere murer og har i samarbeid med Eivind Børresen og dugnadsgjengen nå pusset og satt i stand den gamle bakerovnen og grua. Bildene under er tatt av Eivind under dagens økt. Flott jobba gutter i tråd med gode råd fra nevnte fylkeskonservator om vask med fin-kalkmørtel!

“Huset sjel”, kjøkkenet på gamle Brekke skole vil utvilsom bli en viktig del av huset også i fremtiden, både gjennom historien som “bor” her og de muligheter som ligger i bruk av den gamle grua og bakerovnen

 

 

Dugnadskvelden da taket i finstua fikk en skikkelig skrape

Ettermiddagens dugnad på Gamle Brekke skole hadde fullt trøkk både ute og inne. Inne  med skraping av takflater for påfølgende maling kommende onsdag. To tak i første etasje er allerede ferdig, i dag var det klart for det tredje takområdet, i det som en gang var finstua til læreren på Brekke, finstua der det igjen skal komme tapet på veggene. Tapeten som fargegruppa har konkludert med, er en kopi av en av variantene som en gang dekket veggene i stua.

Jan Bentzen, Paul H, Knut Hjortland, Kjell Ole Brobakken og Ragnhild Nordengen skrapte vekk kilovis med løs maling i “finstua”. På bildet til høyre det ferdigmalte taket i det som engang var den første skolestua.

“Utegruppa” bestående av Frode Lund og Ragnar Holte, med hjelp av den gamle sliteren “Lille Gule”, hadde to store oppgaver i dag; å grave grøft for vann og avløpsledningen og plassering av støttesøylen for flaggstanga som er planlagt å komme på plass før 1. mai.

Vi holder god fremdrift med støe skraper,  linolje i spannet og menighetens gamle gravemaskin.

 

Paul Henriksen

Dugnad for en “Tryg” brygge.

Thor-Ivar Olsen og Ole-Christian Bärnholth monterer fester for redningsbøyene

Selv om snøen lavet ned tung og våt under dugnaden i dag, så er fokuset på sesongen som ligger rundt hjørnet der barn og voksene snart igjen vil hygge seg både på kystlekeplassen , på kystledhyttene og i båt ved brygga. For å sikre de som skal ferdes her på best mulig måte, har vi  fått på plass tre redningsbøyer gitt av Tryg forsikring. I tillegg håper vi å kunne sette opp inntil tre badestiger på den nye Nordgårdsbrygga, først og fremst for sikkerheten, dernest for å gjøre det lettere å bade fra den flotte brygga. Økonomien er avgjørende for hvor raskt vi har dette på plass.

Også inne i sjøbua ble det jobbet i dag. Her sluttfører Thor-Ivar Olsen og Leif Hansen arbeidet med hyller for utstyr til  kystledhyttene. Snart kommer det også nytt vindu i bua som i tillegg huser kompressoren til bobleanlegget.

Ny sesong var også i fokus på arbeidet for øvrig i dag der undertegnede og Ole-Christian Bärnholth startet arbeidet med det som skal bli en merket parkeringsplass for rundt 20 biler. Dette er plasser som primært er knyttet til båtplasser og aktiviteter i området.

Snart kommer det opp et rundt 50 m langt “gjerde” der Ole-Christian Bärnholdt rydder busker og kratt. “Gjerdet” skal merkes for dem med tilgang til P-plasser i området.

Paul Henriksen

Vi gratulerer ildsjelene bak DS Hvaler og fraktafartøyet Jelsa

Jelsa på slipp på Isegran

Hvert år deler Riksantikvaren ut støtte til arbeidet med restaurering av verneverdige fartøyer, så også i år. Årets støtte er på 61,8 mill og kommer arbeidet med 250 fartøyer til gode. I vårt område kan vi glede oss over og gratulere ildsjelene bak DS Hvaler, som i år får  drøyt 436.000,-, mens arbeidet med fraktefartøyet Jelsa, et fartøy som er fastslått å være rundt 250 år gammel, får hele 750.000,-. Vel fortjent med tanke på det store dugnadsinnsatsen som er knyttet til arbeidet med begge disse historisk viktige fartøyene.

Se NRK-videoen om Jelsa https://www.nrk.no/ostfold/_jelsa_-er-100-ar-eldre-enn-antatt-1.10957189

Se hele lista over skip som mottar støtte fra Riksantikvaren i 2018:

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Tilskot-til-fartoey-i-2018

 

Disse bildene er tatt rundt 1905 – 1910 ved innseilingen til, og ved brygga i,  Halden . Den andre båten nederst til høyre er Olava. På antallet festpyntede mennesker er bildene fra en spesiell feiring. Kan det være feiringen av unionsoppløsningen?

Spesielt for oss på Hvaler, er det hyggelig at Riksantikvaren følger opp tidligere bevilgninger med et betydelig beløp også for 2018 til arbeidet med DS Hvaler. Det både dugnadsgjengen som jobber med DS Hvaler og vi i Hvaler kulturvernforening ser fram til, er at vi i løpet av et par års tid nå kan ønske “Hvalerbåten” velkommen tilbake til Hvalerskjærgården og spesielt til den nye Nordgårdsbrygga, hvorfor ikke med jazz-musikere og gjester til jazz-weekend i Brottet. Kanskje ankomsten vil ta seg ut som på det manipulerte bildet under.

 

http://www.dshvaler.no/

https://www.nrk.no/ostfold/_jelsa_-er-100-ar-eldre-enn-antatt-1.10957189

Ved årets tildeling var det også et tredje fartøy hjemmehørende i Østfold som fikk støtte. Mange vil ha et forhold til “Turisten” som i årene 1887 – 1963 trafikkerte Haldens-vassdraget.  I 1967 ble imidlertid Turisten senket på Femsjøen for så å bli hevet rundt 30 år senere og restaurert for rundt 50 mill.  I senere år har økonomien knyttet til båten vært svært vanskelig og Turisten har i flere sesonger vært ute av drift. Hyggelig er det derfor at Riksantikvaren fortsatt ser verdien av å støtte arbeidet med denne innenlands-sliteren ( kr 200.000,- )

https://www.dagbladet.no/tema/ds-turisten-la-30-ar-pa-sjobunnen-for-den-ble-hevet/61377699

Paul Henriksen