Hustuftene i Sildevika fram i lyset allerede i 2015?

I flere oppslag det siste halve året har vi  fortalt om arbeidet som finner sted gjennom «Middelalderprosjektet», et prosjekt i regi av Østfold fylkeskommune. Så langt har Hvaler kommune fått betydelig økonomisk støtte til  skjøtsel av de gamle hustuftene fra middelalderen,  i tillegg til at nye informasjonstavler er satt opp ved tufter og båtopptrekk på Gilbergodden, Skårsnes (Kjærlighetsstien) og på Sjursholmen ved Storesand.

Gjennom flotte illustrasjoner og enkel tekst får vi en spennende innføring i middelalderhistorien på Hvaler
Gjennom flotte illustrasjoner og enkel tekst får vi en spennende innføring i middelalderhistorien på Hvaler gjennom nye informasjonstavler på hustufter og båtopptrekk

Den kanskje aller mest interessante og best bevarte lokaliteten på Hvaler finner vi imidlertid i nasjonalparken, nærmere bestemt i Sildevika på Sjursholmen. Langs en sør/nordgående bergvegg ligger det 13 – 16 godt bevarte hustufter  der vegger med 3 -5 høyder med sten er bevart. Dette «boområdet» vest for Homlungen fyr ligger som en godt bevart hemmelighet under et dekke av slåpetorn, lyng og ener.

 Anne-Sophie Hygen orienterer om de best bevarte hustuftene i Sildevika på Sjursholmen. Hustuftene i dette området ligger imidlertid godt tildekket av ener, slåpetorn og lyng. En skjøtselsplan i dette området må minst ha en ramme på tre år for å avdekke dette feltet av viktige kulturminner.
Anne-Sophie Hygen orienterer om de godt bevarte hustuftene i Sildevika på Sjursholmen. Tuftene i dette området ligger imidlertid dekket av ener, slåpetorn og lyng. Om politikerne sier ja, vil skjøtselsarbeidet kunne starte i dette området allerede kommende høst, langt tidligere enn først antatt.

Nå kommer det signaler fra prosjektleder Anne-Sophie Hygen om at det kan gå mot en åpning i form av skjøtsel i dette området allerede høsten 2015. Forutsetningen er imidlertid at fylkespolitikerne sier ja til å bruke allerede avsatte midler til dette prosjektet, noe de vil ta stilling til i juni. I tillegg vil styret for nasjonalparken  behandle form og omfang av den skjøtselen som er nødvendig.

For de av oss som er opptatt av å bringe Hvalers middelalderhistorie frem i lyset, er dette meget gode signaler. Sier politikerne ja til å følge opp det arbeidet fylkeskommunen allerede er godt i gang med på Hvaler, får vi løftet fram nok et viktig kulturminne fra middelalderen, og med det et nytt spennende turmål. Vi krysser fingrene for Sildevika som nytt turmål i Friluftslivets år 2015!

Paul Henriksen

Brottet amfi – se den utrolige endringen fra januar 2005 til juli samme år

Brottet 200512-STEINHUGGER-I-570x378[1]

Det er seks måneder mellom disse to bildene fra 2005. Det første tatt i januar, det andre på premieren 14. juli samme år. En flott dugnadsinnsats lå bak den store forvandlingen fra nedlagt stenbrudd til «gresk amfi».

I Fredriksstad Blads bildebelagte 10-års kavalkade i dag (23.01.) dukker to bilder opp(foto: Geir A Carlsson) fra byggingen av Brottet. Bildene viser henholdsvis Jan Arntzen med modellen av det kommende amfiet i subushaugen hjemme på Spjærøy, det andre dugnadsgjengen i gang med å bygge amfiet. Det tredje bildet er fra premieren.

Ja Arntzen, med modellen av Brottet Amfi.
Ja Arntzen, med modellen av Brottet Amfi bygget i isopor i subushaugen bak huset på Spjærøy

Det skulle gå nøyaktig seks måneder fra FB fotograferte gravemaskin og dugnadsfolk på «jobb» til 500 mennesker, med statsminister Jens Stoltenberg  spissen, kunne ønskes velkommen til den første premieren i Brottet; musikkspillet «Stenhogger’n». Siden den gang har rundt 50.000 mennesker vært på ulike arrangementer  Brottet amfi.

Paul Henriksen

 

 

 

Siljeholmens historie – et eksempel å følge

Siljeholmens historie i ord og bilder
Siljeholmens historie i ord og bilder. Boka på nesten 70 sider er utgitt av velforeningen på Siljeholmen

At hyttegjestene er opptatt av Hvaler både i nåtid og fortid er ingen nyhet, til det er eksemplene mange både på interesse for kulturminner, slektshistorie, restaurering av gamle bygg, dugnadsvirksomhet og Hytteforeninges støtte til arbeidet i Brottet – for å nevne noe.

Utgitt av Siljeholmen Vel. Forfatter og historiesamler: Lillian Bekkerud. Ide og initiativtaker: Jan Oscar Svae
Forfatter og historiesamler: Lillian Bekkerud. Ide og initiativtaker: Jan Oscar Svae

På Siljeholmen, en av de tettest befolkede hytteområdene på Hvaler med rundt 95 hytter, har den driftige velforeningen gitt et verdifullt bidrag gjennom å fortelle Siljeholmens historie fra tiden før hyttefolket «slo rot», til dagens velorganiserte hyttemiljø. I boka, på godt over 60 sider,  får vi en spennende innføring i historien til dette tette hyttesamfunnet både i form av tekst og bilder.  Ikke minst er det artig å lese om etableringen av de første hyttene satt opp etter en hyggelig prat med en bekjent, hytta «Ruffen» oppkalt nettopp etter ruffen på seilskuta Gustav, først brukt som skur for stenhuggere, dernest som hytte, telefonkiosken som ble bygget og det sosiale livet  som har betydd mye for mennesker i generasjoner.

For oss som er interessert i Hvalers historie og kultur, er en slik bok og et slikt engasjement som velforeningen her har utvist av meget stor verdi, nettopp fordi hyttefolkets historie er en viktig side ved Hvalers totale historie og utvikling. Det kan godt være at også andre velforeninger og feriehjem skapt av fagforeninger og faglige sammenslutninger har tilsvarende materiale. I så fall vil vi i Hvaler Kulturvernforening gjerne ha tips om dette som viktige bidrag til vår kulturhistorie.

Så langt takk til Siljeholmen vel for det historiske skrift de har bidratt med – et eksempel å følge.

Paul Henriksen                                                                                                                                   Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Møt ildsjelene bak Hvaler bygdesamling i en NRK-dokumentar fra 1990

Som en godbit i førjulstiden kan vi nå presentere en NRK-dokumentar fra arbeidet med Hvaler bygdesamling, i dag kjent som Kystmuseet Hvaler. Møt bl.a. ildsjelene Arne Martin Klausen, Jan Arntzen, Aslak Jensen og Tor-Ivar Olsen.

En stor takk til Tom Hansen som har gitt oss dette dokumentet, og Tor Martinsen som, med sin fagkunnskap,  har gitt oss mulighet for å legge filmen ut på nettet.

https://www.youtube.com/watch?v=fplHsFwcvIc&feature=youtu.be&list=UUUKwfWBnf9uaC1extXiG8hw

En spesiell julehilsen og takk til……

Alle frivillige som stiller opp:

 •  under arrangementer på kystmuseet og i Brottet
 • i utvalget for kystledhyttene
 • i utvalget for kystlekeplassen
 • i styret
 • i dugnadsgrupper for utvikling av Brottet og anlegget rundt

Vi hilser også god jul med en spesiell takk til firmaer og offentlige instanser som støtter oss finansielt og på annen måte. I 2014 gjelder det spesielt:

 • Berg Sparebank
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus
 • Hvaler Hytteforening
 • Østfold Fylkeskommune
 • Hvaler kommune
 • Kirkeøy Lions
 • Hvaler Rørleggerbedrift v/Rune Svennes
 • Rørleggermester Ingar Langsholdt
 • Al Elektriske v/Jarle Larsen
 • Reidar Juul Reinersen
 • Bygger’n Hvaler

Sist, men ikke minst takker vi våre 290 medlemmer for støtten og følget

IMG_2070KystledutvalgetIMG_2206

Frivilligheten har gjennom mange år vært en bærende faktor i foreningens arbeidEt nytt og samlet senter for "tekniske tjenester", lyd og lys, vokser fram. Dugnadsgjengen har døpt dette til "Teknisk tårn"Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og området rundt. I kveld ble 25 av disse satt spesiell pris på gjennom god mat og godt drikke.Fem tårn med strømtilgang og bedre arbeidsforhold for dem som jobber med lyd og lys er kommet på plass i 2014Nytt kontor kommer på plass i Amfigrotta.Det er denne flotte dugnadsgjengen som nå gjør seg klar til å legge fliser i Amfigrotta

Kennet Baarstad og Reidar Juul Reinersen var blant de mange som sto på for å sikre Vann og avløp til premieren 16.07.Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen kan nå "tre av" med historisk ryggdekning etter å ha levert et stort arbeid med modellen av den optiske telegrafen. Sentrale aktører i arbeidet med Vann og Avløp til Brottet - Rune Svennes, Reidar Reinertsen og Jan Arntzen

 Paul Henriksen                                                                                                    Leder I Hvaler Kulturvernforening

.

 

 

 

Forsto ikke politikerne konsekvensen av eget budsjettvedtak?

Willy Møllberg noterer dybdeforhold der ny brygge kommer på plass i 2014
Har dugnadsgjengen i samarbeid med kommunen jobbet forgjeves med å realisere en lenge etterlengtet ny brygge ved Brottet – Nordgårdsbrygga?

Bakgrunnen for spørsmålet er som følger;  Som del av  Hvaler kommunes budsjett for 2014 ble det også vedtatt å bruke 310.000,- til istandsetting av Nordgårdsbrygga ved Brottet der Hvaler kommune er grunneier. Med dette som grunnlag ble det inngått en avtale der  Hvaler kommune skulle stå for innkjøp av materialer, mens kulturvernforeningens folk skulle bygge brygga på dugnad, mao en meget hyggelig avtale  der kommunen og frivilligheten spilte på lag.

Imidlertid viste det seg snart at det ikke var mulig å gjennomføre prosjektet i 2014 i tråd med planen, da det var nødvendig å foreta undersøkelser i grunnen under den gamle stenbrygga. Dette er et både krevende og kostbart arbeid som fagfolk i Multiconsult utførte med spesialrigg i høst; kostnad kr 100.0000,- betalt med en halvpart på kommunen, en halvpart på kulturvernforeningen.

En større borerigg fra Norconsult er nå i gang med å hente opp prøver av bunnforholdene under Nordgårsbrygga ved Brottet
For å gjøre nødvendig grunnundersøkelser har Hvaler Kulturvernforening og  Hvaler kommune så langt brukt nærmere kr 100.000,-. Til ingen nytte

Da rådmannen satte sammen sitt budsjettforslag for kommende år, var kr 313.000,-  ført opp igjen for bruk i 2015.  Mao alt lå til rette for at Nordgårdsbrygga skulle få den oppgraderingen både havneadministrasjonen og kulturvernforeningen har jobbet for i flere år.

Da budsjettet kommer til behandling i kommunestyret 11.12. vedtar imidlertid flertallet bestående av H og Frp  følgende:

Kommunestyret ber rådmannen utsette investeringer på kommunale brygger for deretter å legge fram plan for salg av kommunale brygger. Midler for salg av kommunale brygger legges inn til vedlikehold av de kaiområder som kommunen beholder.

Protokollen fra møtet i kommunestyret 16.12. levner liten tvil om at vedtaket betyr  stopp i planene for utbygging av en lenge etterlengtet istandsetting av Nordgårdsbrygga. Dette betyr ikke bare stopp for 2015, men for hele økonomiplanperioden, mao fire år fram i tid.

Hvaler Kulturvernforening forventer nå en rask avklaring av hva politikerne egentlig har ment med sitt vedtak,  og om de har forstått konsekvensene av et mulig stopp i utbyggingen. Betyr vedtaket et stopp i videre arbeid, innebærer det at Hvaler Kulturvernforening har brukt kr 50.000,- av medlemmenes kontingent, loddpenger og inntekter fra kystledhyttene på et luftslott, mens kommunen har brukt tilsvarende av skattebetalernes penger på det samme luftslottet.  Det er nærliggende å tro at de som har vært med på dette vedtaket (H og Frp) ikke helt ut har forstått  konsekvensene det de har sagt ja til.

Styret i Hvaler Kulturvernforening ser med forventning fram til en forklaring på hva politikerne har ment, og hva de vil anvise av veier ut av det hjørnet de nå synes å ha malt seg inn i.

Paul Henriksen                                                                                                                       Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Gi et opphold på en kystledhytte til de som har «alt»

I sesongen 2014 var kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta ved Skjelsbusundet på Spjærøy utleid i hele 210 døgn. Årsak – folk stortrives i et trivelig og  sjønært miljø enten vi snakker om april, juli eller for den del oktober.

Lett tilgjengelig både fra sjøen og landsiden er noe av suksessen med kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta
Lett tilgjengelig både fra sjøen og landsiden er noe av suksessen med kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta

I slutten av november startet bookingen for kommende sesong og allerede nå er 36 døgn booket. Det gir klare indikasjoner på at Hvaler Kulturvernforening og samarbeidsorganisasjonen Oslofjordens Friluftsråd kan se fram til nok en god sesong i 2015. Og hvorfor ikke glede noen med et opphold på disse eller andre kystledhytter i form av gave til jul? Leier du Klyven eller Stenhoggerhytta støtter du også kulturvernforeningen som får 60% av inntektene. Booking gjør du via følgende link til OFs hjemmeside: http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden?displaypage=TRUE&element_id=16217

 

Nok et julemarked for minneboka – sola slo tåken i tvekamp

Sol og tåke i kamp om makten skapte en trolsk og vakker stemning rundt årets julemarked
Sol og tåke i kamp om makten skapte en trolsk og vakker stemning rundt årets julemarked

Med det femte julemarkedet på kystmuseet vel i havn, kan vi trygt slå fast at åres marked vil ha en høy stjerne i minneboka. Godt over tusen mennesker var innom Kystmuseet på Nordgården lørdag 6.12. Og alle så ut til å kose seg både med mat , drikke, korpsmusikk, et mangfold av salgsboder og salg av plansjer og kart. At sola tok kampen opp med tåka og vant, la på ingen måte noen demper på arrangementet.

I Emilstua var det det god gammeldags julestemning. Det sørget Anne-Marie for også i år.
I stenhoggerboligen Emilstua, sørget Anne-Marie for god gammeldags julestemning også i år.

Kystmuseet Hvaler og Hvaler Kulturvernforening takker alle som bidro til årets julemarked

Paul Henriksen                                                                                                                                         Leder i Hvaler Kulturvernforening