Den optiske telegrafen

25. mai 2014 ble den optiske telegrafen markert på Skjelsbuveten i nærvær av en tidsriktig dresset soldat, fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører i Hvaler Eivind Borge. Det var Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen som utførte selve arbeidet på telegrafen som inngikk i markeringen av grunnlovsjubileet.

Ideen om å bygge en modell av «den optiske telegrafen» ble sådd etter et foredrag av historiker og statsstipendiat Petter Ringen Johansen på Kystmuseet i april i fjor. Her ble Hvaler Kulturvernforening gitt utfordringen å få på plass en slik modell av telegrafsystemet som var etablert langs kysten fra 1809 som del av forsvarsverkene mot svenskehæren. Hovedstasjonen mot øst lå på Skjelsbuveten på Vesterøy, med antatte støttesystemer på flere høydedrag på de østre øyene, blant annet på Botneveten. Disse telegrafstasjonene fikk imidlertid en heller kort levetid da de ble revet og brent av svenskene under krigen sommeren 1814.

Dette opprinnelige franske signalsystemet, der klaffer i tre posisjoner ga grunnlag for meldinger nedfelt i en egen signalbok, kom som en revolusjonerende erstatning for ulike signalsystemer der bl.a. flagg ble benyttet.  Der en tidligere hadde brukt dager kunne en nå få fram en viktig melding fra Hvaler til Kristiania på drøyt en time.

Det ble på de mest brukte linjene langs kysten satt opp to master på hver stasjon (sannsynligvis også på Skjelsbuveten), dette for å sende meldinger to-veis. Den nærmeste masta på ”vei mot” Kristiania sto på Kjøkøy, deretter fulgte det master på  Møklegårdsveten og Onsøyknipen og videre på høydedragene i kystlinjen mot hovedstaden.

Arbeidet med den nær 8 meter høye modellen som skal reises på Skjelsbuveten 25. mai utføres av tre dyktige håndverkere; Eivind Børresen, Thor-Ivar Olsen og Petter Wistner. Arbeidet som startet i september i fjor vil bli avsluttet i løpet av april, da de ulike delene skal flyttes fra Amfigrotta ved Brottet til Skjelsbuveten.

Arbeidet med å bygge en slik telegraf , har igjen gitt støtet til samarbeid mellom Hvaler Kulturvernforening og velforeningene på Skjelsbu og  Utgårdskilen både i forhold til selve masta, men også for å gjenskape en historisk ferdselsvei øst/vest på Vesterøy. I den forbindelse sier Miljødirektoratet, som grunneier, følgende i sin aksept av tiltaket;

Miljødirektoratet støtter uttalelsen fra fylkesmannen og viser i den sammenheng til at kulturminner og kulturhistorie gjerne fungerer som en motivasjonsfaktor og en opplevelsesressurs i friluftslivsområder. Det foreligger planer om å bruke telegrafstasjonen som et mål for kulturhistoriske vandringer til området, noe som vil føre til at allmennheten blir kjent med etableringen av anlegget og dermed motiveres for å besøke området. Søker ( Hvaler Kulturvernforening) har også planer om å utøve skjøtsel av stier i området og oppføre informasjonstavler knyttet til stasjonen. Det vil også være positive tiltak mht allmennhetens bruk av området.

Paul Henriksen

Leder i Hvaler Kulturvernforening