Dugnadene på kystmuseet i full gang igjen. Les Arnt Otto Arntsens hyggelige beskrivelse.

Selv om aktiviteten ved Østfoldsmuseenes avdelinger, herunder Kystmuseet Hvaler også er stengt grunnet Korona-situasjonen og årets bygdedag for første gang på rundt 45 år er avlyst, så går nå dugnadsarbeidet her sin gode gang med flere prosjekter både når det gjelder vedlikehold og utvikling av det vakre området på Nordgården. Arnt Otto Arntsen, mangeårig styremedlem i Hvaler Kulturvernforening, leder denne dugnadsgruppa. Nytt av året er opparbeidelsen av urtehagen som nå pleies under ledelse av Elisabeth Nordang. På bildene under Carl Erik Madsen, Gunn Karin Karlsen, Frode Jørgensen og Ragnar Holte.

Hei alle venner med flere.
Liten melding fra dugnadsarbeidet på Kystmuseet Hvaler de siste uker med koronarestriksjoner.
Onsdag 11. mars var siste gang før restriksjonene ble satt i verk og i forståelse med Kystmuseet og Østfoldmuseene ble den organiserte dugnadsvirksomheten stilt i bero. Noe arbeid er blitt utført i perioden av enkeltpersoner og det har vært bra. Se bilder av Ragnar og Frode som har gjort my bra jobb i den tida. Veien ned til museet er kraftig utbedret, det er blitt hogd ved og drevet stubb-bryting. Se bilder nedenfor.

Den 20. april startet vi opp igjen, vi var 5 – 6 personer og arbeidet i små grupper på forskjellige oppgaver og hold god avstand. Vi var ute hele tiden og spiste lunsj ute med god avstand. Vi startet med diverse vedlikeholdsoppgaver.

Nå er den tradisjonelle Bygdedagen, som normalt avholdes pinseaften avlyst pga av forbudet med samling av mange folk. Det gjør at arbeidet utover våren blir enklere å planlegge og ikke styrt av forberedelsene til Bygdedagen.

Onsdag 29. blir det ny dugnad i kontrollerte former!

Med hilsen Arnt-Otto

Hvordan opplever du tiden med korona-smitte? Østfoldmuseene ønsker din historie.

Kanskje gjør duene sine betraktninger – nå ønsker Østfoldmuseene din opplevelse av korona- tiden. Delta også i denne dugnaden.

Her er informasjon om prosjektet:

Østfoldmuseene ønsker å bidra til at østfoldingers koronahistorier samles inn i et landsdekkende prosjekt, for bruk i formidling og forskning. Vi samarbeider med Norsk Folkemuseum om innsamling av minner til prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden. Østfoldmuseene oppfordrer så mange østfoldinger som mulig til å skrive ned egne opplevelser og dele disse på portalen Minner.no.

Vi er derfor med i en nasjonal dugnad for å sikre minnene våre fra korona-epidemien. Våre opplevelser i dag blir fort fortid. «Vi ser det som viktig at folk med mange ulike bakgrunner og ståsteder slipper til og er med på å forme vår felles hukommelse. Vi håper derfor du vil dele dine tanker og opplevelser i prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden, sier Audun Kjus, ved Norsk Folkemuseum.»

Audun Kjus, fra Norsk Folkemuseum, sier videre: «I prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden, velger du om svaret skal publiseres på nettsiden eller benyttes for forskning, samtidig som vi har sikret at du selv har eierskap til materialet du leverer.»

Mulige innfallsvinkler til historiene kan være:

  • Hvordan påvirker korona-epidemien ditt liv?
  • Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer rundt deg nå?
  • Hvordan er det å leve i et grensefylke i denne perioden?
  • Hva ønsker du selv å fortelle?

Fortell oss dine historier fra ditt ståsted!

Gå inn på Mulige innfallsvinkler til historiene kan være:

  • Hvordan påvirker korona-epidemien ditt liv?
  • Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer rundt deg nå?
  • Hvordan er det å leve i et grensefylke i denne perioden?
  • Hva ønsker du selv å fortelle?

Gå inn på https://minner.no/ og les mer om hvordan du kan bidra, eller kontakt oss i Østfoldmuseene for mer informasjon

Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening

Det varmet med ny vellykket dugnad i dag

Både med tanke på skjerming mot mulig smitte , effektivitet og solas bidrag, så ble dette en dag som varmet da dugnadsgjengen i Brottet hadde sin andre arbeidsdag siden nedstengningen 12. mars. Også i dag var det mulig å holde arbeidet innenfor begrensede rammer på maks 4 – 5 mann i sammen.

Det som sto på planen i dag var utsetting av ekene, i år også med ny fortøyningsbom. Dette til bruk for gjester til kystledhyttene, maling av verandaen på en av hyttene, reparasjon av en ødelagt vannledning, arbeid på det store båthuset samt på tårnene i Brottet.

Paul Henriksen

Dugnad i en koronatid

9. mars gikk dugnadsgjengen i Brottet fra hverandre i den tro at vi skulle møtes igjen den påfølgende mandagen. Regjeringens klare og omfattende melding til befolkningen 12. mars satte imidlertid bom for videre arbeid på de mange små og store prosjektene vi var i gang med.

I dag tok vi sjansen på å starte opp igjen vel vitende om at dette innebar et helt annet regime for samhandling enn det vi ellers er vane med. I bevissthet om de retningslinjer myndighetene har innprentet om avstand og antall, så var dagens organisering lagt opp med mange og spredte arbeidsoppgaver, alle i friluft. I tillegg til at dette ble en effektiv dag, så var dette også et trivselstiltak jeg opplevde alle satte pris på. På bakgrunn av dagens gode erfaringer forsetter vi derfor med tilsvarende opplegg kommende mandag.

Paul Henriksen

Fylkeskonservatoren med flott støtte til arbeidet med sikring av viktige kulturminner i Brottet.

I januar i år besøkte fylkeskonservatoren, ved antikvar Stefan Ädel, den gamle smia og maskinhuset ved Brottet. Ädel, som også var en meget god støttespiller og faglig veileder under arbeidet med Brekke skole, kom i dag med en flott skriftlig anerkjennelse til kulturvernforeningens arbeid.

Det er i forbindelse med kulturvernforeningens planlagte arbeid med å restaurere den gamle smia og maskinhuset at fylkeskonservatoren nå kommer med en meget viktig skriftlig dokumentasjon på viktigheten av dette arbeidet, et arbeid som skal sikre viktige bygg og redskaper fra stenhoggerperioden. Dette er Hvalers eneste industrihistoriske periode fra rundt 1875 til den siste stenhoggerne la ned hammer og meisel rundt 1980.

Paul Henriksen

Kan din kontingent være av de vi savner ?

I midten av mars, få dager etter at korona-alarmen gikk, sendte Hvaler Kulturvernforening ut kontingenten til sine rundt 250 medlemmer. Kanskje var dette ikke det mest gunstige tidspunkt, men vi valgte nå det slik vi har gjort gjennom flere år. Når forfall nå er vel passert, så viser regnskapet at rundt halvparten har betalt. Det setter vi selvsagt stor pris på. Mer enn noen gang er det viktig for oss å få midler inn. Som i all annen virksomhet løper også våre mange faste kostnader på samtidig som budsjetterte inntekter svikter. Bl.a. gjelder det utleie av Amfigrotta, i Brottet og på kystledhyttene. På Kystledhyttene var det fullt booket for påsken. Der blir det av forståelige grunner stille nå.

Når vi nå står i en situasjon at rundt kr 45.000,- er utestående, så håper vi at du kan sjekke om mailen med fakturaen kan ha havnet i søppelposten eller at du av andre grunner har glemt oss. Vi setter stor pris på om du blir med oss også i 2020.

BLI MEDLEM OM DU IKKE ER

Skulle du som leser dette ikke være medlem, men ha ønske om å støtte oss i arbeidet både på Brekke skole, i Brottet og i vårt mangesidige samarbeid med Hvaler kommune, så er oppfordringen: Meld deg inn. Individuelt medlemskap kr 300,-, Familiemedlemskap kr 400,- Send opplysninger om hvilken kategori medlemskap du ønsker samt post og mailadresser til: paulh@online.no. Faktura blir tilsendt.

Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening

Dugnad i en korona-tid. Den frivillige frivilligheten

Den sosiale og produktive delen av tilværelsen har naturlig nok også fått sin virkning på det omfattende dugnadsarbeidet. Da vi gikk fra hverandre i Brottet mandag 9.3. var det ingen som hadde sett for seg at dette var siste gangen på flere uker, i verste fall måneder. Med de omfattende tiltakene som allerede ble innført 12.3. og som nå er ytterligere forlenget, er det også klart at noen organisert dugnad, slik vi er vane med, neppe kan finne sted før tidligst etter påske alt avhengig av de anbefalinger som myndighetene kommer med. Klart er det også at vi alle savner det flotte fellesskapet som dugnadene innebærer av fremdrift og produksjon og ikke minst den folkehelsegevinst som et slik fellesskap gir gjennom fysisk aktivitet, «tøys og tull». En viktig arena for trivsel er satt på vent.

Når det er sagt så er det også slik at noen av oss, i alene-posisjon, har jobbet med løst og fast for å forberede den dagen da vi igjen kan samles til felles innsats.

Her følger et lite knippe eksempler fra de siste dagenes «korona-dugnad». På bildene under fra Petter Wistners garasje på Viker, der arbeidet med Arkimedesskruen går sin gang og der halvparten av de rundt 900 «stavene» eller vingene på skruen nå er på plass. På det andre bildet monterer Jan Vassdal bl.a. nye stoler på Stenhoggerhytta, en av våre fire kystledhytter vi håper å kunne åpne i løpet av forsommeren. Skulle verste senario skje, at vi må holde stengt hele sesongen, vil dette gi oss et betydelig tap på et sted mellom 150.000,- og 170.000,-, et smertefullt tap for en frivillig forening.

Kennet Barstad er en annen som har vært på plass i Brottet i flere dager med malespann. Det nye tekniske tårnet som nå står halvferdig, har fått to strøk med «fjellgrå» oljebeis. Som bildene viser, så er det mulig å få gjort noe under rådende forhold, skjønt det gode fellesskap og den store felles innsatsen dessverre må utestå enn så lenge.

Paul Henriksen

Les årsmeldigen for 2019 som skulle vært behandlet førstkommende tirsdag .

Som vel kjent for kulturvernforeningens medlemmer, så måtte vårt årsmøte, som skulle vært avholdt førstkommende tirsdag (24.03.), utsettes grunnet korona-pandemien, en situasjon som også en rekke andre organisasjoner står i. Selv om årsmeldingen ikke er formelt vedtatt, så legger styret denne likevel ut slik at dere som er interessert kan få et visst innblikk i den omfattende virksomheten foreningen har stått for i 2019 og som vi hadde store ambisjoner for også i 2020.

I hvilken grad den pågående pandemien vil ramme oss også i 2020, er usikkert, men skulle myndighetenes omfattende tiltak bli videreført etter påske og inn i sommeren, står vi i fare for både å få minste årets sesong i Brottet og inntekter fra utleie av kystledhyttene. Det kan raskt bety et økonomisk tap på rundt kr 250.000,-, noe som vil innebære en stor økonomisk og praktisk utfordring

Hvaler Kulturvernforening hadde seks fokusområder i 2019

Paul Henriksen

En surrealistisk tid, men ikke uten gode nyheter!

Nasjonen Norge gjennomlever for tiden utfordringer som først og fremst preger og utfordrer medmenneskers helse, men også nasjonens totale økonomi og tilsvarende for næringsliv, det brede kulturlivet, enkeltpersoner, og oss som driver frivillig arbeid. Vi skal selvsagt ikke ta sorgene på forskudd og vi er ikke av de verst stilte, men for kulturvernforeningen der utleie av fire kystledhytter utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget sammen med medlemskontingenten, er bl.a. nedstenging av kystledhyttene på ubestemt tid, en alvorlig trussel bl.a. mot vår evne til å dekke faste kostnader (strøm, kommunale avgifter, regnskapshonorarer, renter og avdrag på lån etc) . Men ikke bare svekkes vår likviditet, svekket blir også vår evne til å ha en egenandel til rådighet når vi søker prosjektfinansiering til Brottet, Hvalerskøyta, utvikling av Nordgårdsbrygga og restaurering av den gamle bygningsmassen fra stenhoggertiden.

Midt i en tid da situasjonen er aldri så utfordrende både økonomisk og menneskelig, så dukket det opp en hyggelig melding fra Viken fylkeskommune, avdeling bygningsvern. Kulturvernforeningens søknad om midler til istandsetting av det gamle maskinhuset (huset med kompressorene til stendriften), var innvilget med kr 25.675,- . Dette må vi si oss meget fornøyd med all den stund vi konkurrerte med 38 andre søkere om drøye kr 900.000,-

I 2006 ble det foretatt et omfattende restaureringsarbeid på smia ved Brottet, ett av to viktige bygg fra stenhoggerperioden på Hvaler.

Dagens gladnyhet fra avdeling Kulturarv i Viken fylkeskommune, tidligere fylkeskonservatoren, en viktig støttespiller i arbeidet med gamle Brekke skole, er igjen på banen og støtter kulturvernforeningens arbeid. Dagens bevilgning vil ikke lette vår pressede driftsøkonomi, men det motiverer å få prosjektstøtte til igjen å sette i stand bygningsmasse av betydelig historisk verdi for Hvaler-samfunnet. I sin begrunnelse skriver nemlig saksbehandler Stefan Ädel følgende: «Det gamle maskinhuset ved Brottet er av høyeste verneverdi som enkeltobjekt og som del av et kulturmiljø ved det tidligere stenbruddet på Spjærøy. Det er viktig at vi tar vare på de få bygninger som står igjen etter steinhoggerindustrien under perioden slutten av 1800 og en god del inn i 1900.

Vi ser fram til å få koronaspøkelset bak oss, slik at vi sammen med dugnadsgruppa på Kystmuseet kan benytte oss av dagens gledelig tildeling.

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening avlyser dugnader og årsmøte og sier JA til dugnad!

For mange av oss er det å gå på dugnad en del av livskvaliteten. Her har vi et godt fellesskap og vi skaper noe for samfunnet vi er en del. I tillegg og ikke minst så bor det mye folkehelse i den aktiviteten som dugnadene gir oss. Det å avlyse dugnadene, i første omgang til over påske, sitter derfor langt inne. Når vi likevel går til det skritt å gjøre det ( ny dato tirsdag 14. april), så er det for å følge opp den nasjonale dugnaden som myndighetene lokalt og sentralt sterkt anbefaler. Begrepet «dugnad» får for de fleste av oss med det en ny dimensjon. Forhåpentligvis vil et slikt felles løft føre oss tilbake til normalen og gi oss som enkeltpersoner og samfunn noen erfaringer som vi kan kjenne igjen fra 17. mai-talene om nasjonalt fellesskap og solidaritet.

Etter årsmøtet i 2019 kunne Arnt Otto Arntsen, Anne-Lise Eriksen og Paul Henriksen ønske Gunn Hedberg velkommen som nytt styremedlem. Hvem som skal styre foreningen i året vi er godt i gang med, gjenstår å se da årsmøtet berammet til 24.03 nå utsettes.

Hvaler Kulturvernforening avlyser også årsmøtet som var planlagt tirsdag 24. Også dette i tråd med myndighetenes anbefalinger, og den oppfølging som lag og foreninger gjør i disse dager. Vi tar en ny vurdering over påske for å se om det er mulig, i løpet av påfølgende uker, å avholde møtet. En utsettelse til høsten, slik bl.a. Østfold Historielag nå gjør, er også av de mulighetene vi eventuelt vil vurdere.

Paul Henriksen