Dugnad med «høyt fokus» på HMS

Dugnadene i Brottet foregår for tiden både bakkenært og i høyden. I forhold til det siste. der taket på to tårn i disse dager ferdigstilles, så er det å ivareta sikkerheten i fokus. På dugnader i Brottet skal ingen utsettes for fare. Derfor har vi også investert i sikkerhetsutstyr i form av seler, tau for å hindre fall og hjelmer. Mao HMS har et stort fokus når vi både skal ferdigstille tårnene og senere i år bygge tak på båthuset.

På båthuset nådde vi i dag en liten milepæl da de siste bordlengdene på gulvet ble lagt ferdig. Med dette på plass, gir det gode arbeidsforhold når de store bærende elementene for vegg og tak nå snart skal innplasseres.

Med taktfaste hammerslag er gulvet i båthuset nå lagt. Byggeleder Andreas Pagander, er vel fornøyd med jobben som Johnny Gjerdsbakk, Bjørn Hoff, Kenneth Baarstad og Ragnar Holte gjør. I bakgrunnen Thor-Ivar Olsen i gang med en av flere taksviller.

Paul Henriksen

Takk til dere alle som støtter oss, men «det er fort gjort å glemme» eller overse medlemskontingenten!

Først av alt – takk til alle dere som har støttet oss gjennom å betale medlemskontingenten for 2020 med kr 300,- for enkeltmedlemmer og kr 400,- for familier . I tillegg har vi innført medlemskategorier som tilsier kr 500,- for foreninger under 1000 medlemmer og kr 1000,- for de over tusen medlemmer. Flere lokale foreninger og organisasjoner, herunder Hvaler Hytteforening og flere velforeninger av hytteeiere, støtter oss på denne måten. Dette viser at vi har meget god støtte både fra fastboende og eiere av hytter på Hvaler. Denne støtten er viktig av to grunner, den motiverer til arbeidet vi står i, og den er viktig som egenandel når vi søker om støtte fra ulike donorer. Til opplysning så mottar kulturvernforeningen ingen fast driftsstøtte. Dette er midler som vi skaffer tilveie selv.

I disse dager kan vi summere opp det som har kommet inn av medlemskontingent fra i utgangspunktet rundt 280 medlemmer. Men, vi savner etter postsendt påminnelse i april fortsatt tilbakemelding fra flere ti-talls registrerte medlemmer og ber derfor om at de som fortsatt ønsker å støtte oss, om å betale forfalt kontingent 17.3. (sendt ut til de aller fleste i mail).

Vi har selvsagt respekt for at enkelte ønsker å melde seg ut etter flere år med slik støtte, men antar av flere av dere som står med «rød skrift» i faktureringsprogrammet, fortsatt vil være med oss. KIDnummer er viktig å få med dessuten kontonummer som er : 5010.06.92187.

ØNSKE OM MEDLEMSKAP?

Er du av de som ikke er medlem, men som ønsker å bidra gjennom et slik støttemedlemskap, ta gjerne kontakt på mail til: paulh@online.no og oppgi kategori (privat, familie, forening), postadresse og gjerne mobil.

Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening

Lions julelotteri med flott gave til samarbeidsprosjektet i Arekilen!

I 2017 inngikk Hvaler Kulturvernforening i et samarbeid med Hvaler kommune, ornitologisk forening, og en rekke interesserte enkeltpersoner for å bedre adkomst, informasjon og etablering av en ny modell av Arkimedesskruen.

Modellen av Arkimedesskruen, som er under bygging hos Petter Wistner på Viker, er planlagt ferdig i løpet av inneværende år. I forbindelse med utplasseringen av denne, skal det settes opp et utkikstårn for fugleinteresserte og andre som ønsker å få et overblikk over dette meget spesielle våtmarksområdet. Ikke minst håper og tror vi at skoler og barnehager vil bruke de tilbudene som dette prosjektet representerer både med tanke på kulturhistorien og spesielt i forhold til et spennende vernet miljø. Tre informasjonstavler blir en del av dette tiltaket.

På vegne av samarbeidsprosjektet søkte Hvaler Kulturvernforening Lions om støtte spesielt til fugletårnet ved «skruen». I dag kom gladmeldingen fra Helle Soos, leder av Lions julelotteri, om at prosjektet har fått kr 30.000,- til fugletårnet.

Vi er svært takknemlig for denne gaven ikke minst fordi vi vet at dette vil være et tiltak som når alle aldersgrupper, og som vil gi verdifull informasjon om det mangfoldige dyre- og fuglelivet i dette vakre våtmarksområdet på Kirkøy.

Paul Henriksen

Femten mann og en dame svinget hammer og drill på dagens dugnad

Dagens dugnad i Brottet med strålende sol, men en litt sur vind fra nord, var nok et bevis på at dugnad inspirerer til deltagelse. Det er ikke hver dag damer melder seg til tjeneste. Ekstra hyggelig var det derfor i dag å ønske Bente Eldjarn Johansen velkommen som den første damen som har vært med oss. Bente er bosatt i Tromsø, men har sammen med sin mann Gunnar hytte på Kirkøy. Den samme Gunnar vil også være en ressursperson for oss i arbeidet med Hvaler-skøyta når dette arbeidet starter for fullt til høsten. Enn så lenge er det arbeidet med det store båthuset som pågår. Gulvet er snart på plass og i dag kom den første hjørnestolpen opp ,mens arbeidet med en av taksvillene pågår.

Banneret som er festet på kiosken, forteller besøkende til området om prosjekt Hvaler-skøyta

Dugnadene i Brottet er som kjent fordelt på flere områder, i dag på fire. I tillegg til båthuset betyr det arbeid med stensetting, rydding av løv og kvister i amfiet og videre arbeid med tårnene der vi nå med hjelp av gode stilasjer, for alvor kan starte arbeidet med taket.

Stenlegging er en gjenganger aktivitet i Brottet. Her ved hovedinngang, «Arntzensvingen, der det nå også skal legges bark og beplantes innenfor den nye stenmuren.

Paul Henriksen

Året 2020 er avlyst i Brottet og Amfigrotta – gir det åpning for alternativt bruk?

Sommeren 2020 var planlagt med nyskrevet stykke som oppfølger av musikkteateret «Fyret» i 2019. Forestillingen «Lysglimt i mørke» skulle ta oss videre til markering av losens liv og virke i et år da vi kan markere 300 år med statlig losvirksomhet i Norge. Slik skulle det ikke gå. Koronasituasjonen, og med det smittevernbestemmelser som ikke gjør det mulig å ha nærmere 500 personer i Brottet, tilsa avlysning av årets oppsetting. Dette beklager vi selvsagt sterk, samtidig som vi har full respekt og forståelse for myndighetenes avgjørelse.

Når denne avgjørelsen er tatt, så betyr ikke dette nødvendigvis at Brottet og Amfigrotta er stengt ned. Dette betyr for eksempel at Amfigrotta kan benyttes til avgrensede samlinger, herunder private arrangementer på inntil 50 personer. Skal du mao ha ønske om å feire et jubileum, ha sommeravslutning på jobben eller på annet grunnlag ønske å ha en fest, så har vi Amfigrotta til disposisjon det meste av juni, juli og august.

Når det gjelder Brottet, som under normale forhold, kan ta imot rundt 480 publikummere, så vil det være mulig innenfor bestemmelsen om avstand på en meter, å ha mindre kulturarrangementer med maks 150 personer tilstede.

Er du av dem som ser muligheten for å benytte dette flotte anlegget til et avgrenset kultur- eller et privat arrangement , så ta kontakt med undertegnede enten på mail: paulh@online.no eller på mobil: 41463771.

Paul Henriksen

Kulturvernmyndighetene med gledelig støtte til bevaring av stenhoggerhistorien

Det er gledelig på 1. mai å kunne presentere en gladmelding om at bygninger som sto sentralt i den eneste industrihistoriske perioden på Hvaler, nå får støtte. Det betyr at den gamle smia og maskinhuset ved Brottet til sammen får kr 90.000,- til restaurering av spesielt tak og vegger, men også til nødvendig drenering av området rundt. I tillegg får vi noe midler til informasjon. Det er avdeling Kulturarv i Viken fylkeskommune og Norsk Kulturminnefond, som har bevilget henholdsvis kr 25.000,- og kr 65.000,- til et arbeid vi håper kan starte kommende høst. I tillegg venter vi på svar fra organisasjonen «Norsk Kulturarv» om mulig støtte spesielt fra prosjektet «Ta et tak». At vi også med noe egne har til disposisjon i overkant av kr 100.000,- betyr at vi har et meget godt grunnlag for å gå i gang. Det er dugnadsfolk både fra kystmuseet og kulturvernforeningens som vil stå for arbeidet. At tildelingen av midler gis med spesiell referanse til det meget vellykkede arbeidet med gamle Brekke skole, tar vi med oss som en inspirasjon.

I området ved Dypedal, har vi allerede to viktige bygg som forteller om stenindustriperioden, Folkets Hus, Norges eldste (1898) og Spjærøy kirke (1891). Det vi ikke har fullverdige eksempler på, er bygninger som var en viktig del av den daglige driften. Gjennom istandsetting av smia, spiserommet, kullageret og maskinhuset som rommet maskiner vil vi nettopp kunne gjenskape også denne delen av historien.

Det er hyggelig på arbeiderbevegelsens kampdag 1. mai og kunne fortelle at nå skal industriarbeiderhistorien på Hvaler ytterligere settes i fokus. Dette ikke minst fordi denne industriperioden brakte med seg en sterk bevegelse for organisering av stenhoggerne, i tillegg til at kvinnene ble en viktig del av denne bevegelsen. Dette er også aspekter vi tar med oss når vi skal restaurere de gamle byggene , men også gis muligheter til å formidle denne historien byggene bærer med seg.

Paul Henriksen

Brottet-dugnad i ustabilt aprilvær

Vanligvis så holdes dugnadene i Brottet på mandager, men da gårsdagen var heller sur og våt, tilsa det utsettelse til tirsdag, en dag som imidlertid startet med nedbør der vi glimtvis også kunne registrere våt snø, mao skikkelig april-vær. Ny utsettelse til ut på dagen og det med hell. I det langt bedre været kunne vi notere en liten milepæl da vi startet med å legge gulvet i det 120 kvm store båthuset.Kraftige bord blir spikret og det på gamlemåten med stor spiker.

I disse dager er det også innspurt i arbeidet med å sette i stand kystledhyttene. I år også med et spesielt fokus på å fjerne gjenstander og tekstiler som potensielt kan samle smitte. Her Rita Wiborg som klargjør Stenhoggerhytta der årets første gjester allerede er på plass førstkommende torsdag.

Paul Henriksen

Dugnadene på kystmuseet i full gang igjen. Les Arnt Otto Arntsens hyggelige beskrivelse.

Selv om aktiviteten ved Østfoldsmuseenes avdelinger, herunder Kystmuseet Hvaler også er stengt grunnet Korona-situasjonen og årets bygdedag for første gang på rundt 45 år er avlyst, så går nå dugnadsarbeidet her sin gode gang med flere prosjekter både når det gjelder vedlikehold og utvikling av det vakre området på Nordgården. Arnt Otto Arntsen, mangeårig styremedlem i Hvaler Kulturvernforening, leder denne dugnadsgruppa. Nytt av året er opparbeidelsen av urtehagen som nå pleies under ledelse av Elisabeth Nordang. På bildene under Carl Erik Madsen, Gunn Karin Karlsen, Frode Jørgensen og Ragnar Holte.

Hei alle venner med flere.
Liten melding fra dugnadsarbeidet på Kystmuseet Hvaler de siste uker med koronarestriksjoner.
Onsdag 11. mars var siste gang før restriksjonene ble satt i verk og i forståelse med Kystmuseet og Østfoldmuseene ble den organiserte dugnadsvirksomheten stilt i bero. Noe arbeid er blitt utført i perioden av enkeltpersoner og det har vært bra. Se bilder av Ragnar og Frode som har gjort my bra jobb i den tida. Veien ned til museet er kraftig utbedret, det er blitt hogd ved og drevet stubb-bryting. Se bilder nedenfor.

Den 20. april startet vi opp igjen, vi var 5 – 6 personer og arbeidet i små grupper på forskjellige oppgaver og hold god avstand. Vi var ute hele tiden og spiste lunsj ute med god avstand. Vi startet med diverse vedlikeholdsoppgaver.

Nå er den tradisjonelle Bygdedagen, som normalt avholdes pinseaften avlyst pga av forbudet med samling av mange folk. Det gjør at arbeidet utover våren blir enklere å planlegge og ikke styrt av forberedelsene til Bygdedagen.

Onsdag 29. blir det ny dugnad i kontrollerte former!

Med hilsen Arnt-Otto

Hvordan opplever du tiden med korona-smitte? Østfoldmuseene ønsker din historie.

Kanskje gjør duene sine betraktninger – nå ønsker Østfoldmuseene din opplevelse av korona- tiden. Delta også i denne dugnaden.

Her er informasjon om prosjektet:

Østfoldmuseene ønsker å bidra til at østfoldingers koronahistorier samles inn i et landsdekkende prosjekt, for bruk i formidling og forskning. Vi samarbeider med Norsk Folkemuseum om innsamling av minner til prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden. Østfoldmuseene oppfordrer så mange østfoldinger som mulig til å skrive ned egne opplevelser og dele disse på portalen Minner.no.

Vi er derfor med i en nasjonal dugnad for å sikre minnene våre fra korona-epidemien. Våre opplevelser i dag blir fort fortid. «Vi ser det som viktig at folk med mange ulike bakgrunner og ståsteder slipper til og er med på å forme vår felles hukommelse. Vi håper derfor du vil dele dine tanker og opplevelser i prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden, sier Audun Kjus, ved Norsk Folkemuseum.»

Audun Kjus, fra Norsk Folkemuseum, sier videre: «I prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden, velger du om svaret skal publiseres på nettsiden eller benyttes for forskning, samtidig som vi har sikret at du selv har eierskap til materialet du leverer.»

Mulige innfallsvinkler til historiene kan være:

  • Hvordan påvirker korona-epidemien ditt liv?
  • Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer rundt deg nå?
  • Hvordan er det å leve i et grensefylke i denne perioden?
  • Hva ønsker du selv å fortelle?

Fortell oss dine historier fra ditt ståsted!

Gå inn på Mulige innfallsvinkler til historiene kan være:

  • Hvordan påvirker korona-epidemien ditt liv?
  • Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer rundt deg nå?
  • Hvordan er det å leve i et grensefylke i denne perioden?
  • Hva ønsker du selv å fortelle?

Gå inn på https://minner.no/ og les mer om hvordan du kan bidra, eller kontakt oss i Østfoldmuseene for mer informasjon

Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening

Det varmet med ny vellykket dugnad i dag

Både med tanke på skjerming mot mulig smitte , effektivitet og solas bidrag, så ble dette en dag som varmet da dugnadsgjengen i Brottet hadde sin andre arbeidsdag siden nedstengningen 12. mars. Også i dag var det mulig å holde arbeidet innenfor begrensede rammer på maks 4 – 5 mann i sammen.

Det som sto på planen i dag var utsetting av ekene, i år også med ny fortøyningsbom. Dette til bruk for gjester til kystledhyttene, maling av verandaen på en av hyttene, reparasjon av en ødelagt vannledning, arbeid på det store båthuset samt på tårnene i Brottet.

Paul Henriksen