Årmeldingen 2018 forteller om et voksende og bredt engasjement for Hvalersamfunnet

Hvaler Kulturvernforening har de siste årene hatt et stadig voksende engasjement både med tanke på bredde og i form av et økende antall dugnadstimer utført. I så måte var ikke året vi nå har lagt bak oss noe unntak.

Årsmeldingen som nå har passert styret, og som skal vedtas på årsmøtet 21. mars, forteller om fem hovedområder som igjen bygger på følgende aktiviteter:

 • Gamle Brekke skole som nå er tilnærmet ferdig, og som nå klargjøres som kystledhytte (1. etasje) fra påske 2019

Gamle Brekke skole er ferdig restaurert utvendig. I s018 har det pågått et omfattende dugnadsarbeid for å klargjøre den gamle skolen for utleie som kystledhytte i 2019
 • De tre kystledhyttene ved Brottet hadde en liten nedgang i antallet bookingdøgn i 2018, men bidrar likevel på en meget god måte til å sikre foreningen en stabil økonomi.
 • Kystlekeplassen, som utgjør et viktig tilbud til barn og unge både i avdelingen på kystmuseet og ved Brottet, her måttet vike noe for andre oppgaver i 2018. Dette til tross har arbeidet med dette aktivitetstilbudet hatt stor oppmerksomhet både i form av fornyede søknader om midler og planlegging inn mot 2019.
 • Brottet amfi og Amfigrotta. En bevilgning på kr 278000,- fra Østfold fylkeskommune (støtte til sceneutvikling) har gjort det mulig å forbedre flere sider ved anlegget både ved å sørge for sikring mot utglidninger i grunnen, utbedring av trapper, nummerering av plasser, stensetting og arbeidet med ny og forbedret tribune øverst i anlegget.  Amfigrotta fungerer meget godt som garderobe ved oppsettingene i Brottet, men leies nå også i økende grad ut til ulike typer arrangementer som barnedåp, minnestunder, jubileer osv. Her ligger også en god inntekt for foreningen.

Samarbeidet md Kulturværste AS og Brottungær bl.a. om praktiske tiltak som bygging av kulisser, ga gode erfaringer som vi bygger videre på i 2019.
 • Samarbeid med  Kulturværste AS og Barne- og ungdomsteateret Brottungær om musikkspillet Brottsjø. Sesongen 2017 var den svakeste i Brottets historie både publikumsmessig og økonomisk. I 2018 gikk vi derfor i kompaniskap med Kulturværste AS og Brottungær for et felles produsentansvar da Brottsjø igjen ble satt på plakaten. Varmt og stabilt vær, et stykke som fenget og godt salg i kiosken, ga oss et løft både organisatorisk og i form av økonomi. Dette trepartsamarbeidet videreføres ved oppsettingen av familieforestillingen “Fyret” i 2019.

Bygdedagen og julemarkedet betyr stor dugnadsinnsats og opplevelsen av det gode og varme fellesskap
 • Bygdedagen- og julemarkedet, det nære og gode fellesskap. På tross av dårlig vær på julemarkedet, må både bygdedagen (pinseaften) og julemarkedet i samarbeid med Kystmuseet betegnes som vellykket med mange hundre tilstede. Det er nå etablert en egen dugnadsgjeng ved kystmuseet som gjorde et meget grundig og viktig arbeid i forkant av arrangementene. Bygdedagen og julemarkedet gir ikke de store inntektene, men er viktige dager i form av sosialt møtested og fokus på kystens liv, historie og håndverkstradisjoner.

Med midler fra samarbeidsprosjektet med Hvaler kommune har Petter Wisner bygget fire nye kanonlavetter til festningholmen på Akerøy. Her blir lavettene satt på plass med hjelp av Skjærgårdstjenesten ved Bård Vikerheim
 • Samarbeid med Hvaler kommune Gjennom budsjettvedtak for 2017 ble det avsatt kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt med Hkvf, et prosjekt med hovedfokus på festningsholmen på Akerøy og styrking av annet kulturhistorisk arbeid. Kr 350.000,- av disse midlene ble overført til 2018 og benyttet til følgende formål:
  • Bygging av fire kanonlavetter til Akerøy fort
  • Sluttføring av arbeidet med forvaltningsplan for festningsholmen
  • Innkjøp av materialer for istandsetting av taket på stolpehuset (stabburet) på gamle Brekke skole
  • Kjøp av skilt og tavle som forberedelse til merking av sti til Stolen på Vesterøy (Lossen)
  • Støtte til Hvaler Hagelag for en utstilling om historiske Hvaler-epler
  • Gjennomføring av kulturminnedagene 2018
  • Avsetning av administrasjonsressurs til Hkvf på kr 30.000,-
  • Hkvf koordinerer samarbeidsprosjekt i Arekilen for rydding og merking av turstier og tilrettelegging for fugletårn og forberedelse av arbeidet med å lage en ny Arkimedesskrue. Det ble i 2018 laget en informasjonstavle som er plassert ved «inngangen» til planlagt tursti.
 • Medlemsutvikling. Vi har hatt en mindre nedgang i antall medlemmer fra 280 til 260. Målsettingen for 2019 er å snu denne trenden.

Tildeling av Hvaler kommunes kulturpris for 2018 var et av mange høydepunkter i 2018
 • Frivillighet og Hvaler kommunes kulturpris i 2018
  I likhet med tidligere år har dugnadsinnsatsen blitt et meget omtalt og flott «varemerke» for foreningen. At det på prosjekter og arrangementer gjennomføres flere tusen dugnadstimer hvert år, vises både gjennom medieoppslag, betydelig økonomisk støtte, et positivt omdømme i næringslivet og i det offentlige. God organisering, trivsel, høy kompetanse og identifikasjon med foreningens verdier er stikkord for den frivillige innsatsen. Frivillighet og folkehelse var også grunnlaget for avgjørelsen om å tildele Hkvf kommunens kulturpris. Dette ble markert ved et arrangement på Kornmagasinet og ved fest for frivillige i Amfigrotta.

Ragnhild Nordengen, Knut Hjortland , Kjell Ole Brobakken, Anne-Lise Eriksen, Gunn Karlsen og Elisabeth Nordang kan stå som representanter for de mange som stiller til dugnad for Hvaler Kulturvernforening, her på Brekke skole og Kystmuseet.
 • Informasjonsarbeid. Ved årsskiftet 2018/2019 er antallet følgere på Facebook nå oppe i 1550, en økning fra i fjor på hele 150. Det er imidlertid på hjemmesiden at vi opplever den helt store «følger-skaren». Mens vi i 2017 kunne registrere 28.500 besøkere som gjorde 73.500 klikk, er tallet for 2018 ca. 39.000 som har gjort 114.00 klikk
  I likhet med tidligere år har det vært flere reportasjer spesielt i FB om kulturvernforeningens virksomhet.
 • Kurs i slektsforskning. I samarbeid med organisasjonen Slekt og data ble det gjennomført et informasjonsmøte for interesserte i slektsforskning. I etterkant av dette møtet ble det besluttet å gjennomføre et nybegynnerkurs 23. og 30. januar 2019. Allerede før årsskiftet var kurset fullbooket med 15 deltagere. Kurset støtte av Østfold Historielag.

 Bygger’n Hvaler (bildet) er ett av mange firmaer og støttespillere vi ønsker å takke for støtten i 2018
 • Firmaer og organisasjoner vi takker spesielt i 2018 I tillegg til støtte fra Østfold Fylkeskommune, fylkesmannen og Hvaler kommune vil vi takke følgende for støtten: Hvaler rørleggerbedrift ved Rune Svennes, Bygger’n Hvaler ved Hans Petter Delås, Heimdal Betong og Granitt, AL Elektriske, entreprenør Morten Nordheim og Sparebankstiftelsen DNB. I forbindelse med arbeidet på gamle Brekke skole har også en rekke enkeltpersoner gitt viktige bidrag både i form av materiell og utført arbeid.

Les hele forslaget til årsmelding her: Årsmelding 2018

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                              Styreleder i Hvaler Kulturvernforening

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *