Blir 2018 året da vi løfter Arekilen og Arkimedesskruen frem fra gjengroing og glemsel?

Hvaler med sin beliggenhet ut mot havet, har mange spennende natur- og kulturhistoriske miljøer. Et av de mest spennende og mytebelagte stedene i så måte er Arekilen, et 440 mål stort område på Kirkøy. I middelalderen, da havnivået var 2,5 – 3 meter høyere enn i dag, gikk sjøen inn fra Ørekroken og skapte en naturlig kile med omkringliggende skogs- og jordbruksarealer.  Med landhevningen de neste hundreårene, ble det liggende et våtmarksområde på nordsiden av nåværende fylkesvei, et område som ga gårdene i området store utfordringer. Etter hvert vokste det frem  ideer om tørrlegging av området både for å øke de dyrkbare arealene, men samtidig også for å redusere forekomsten av malariainfisert mygg.

I 1914 begynte så for alvor arbeidet med å tørrlegge store deler av Arekilen. Dette skulle muliggjøres gjennom å pumpe vannet ut i Tangenbekken. Systemet som ble valgt for å oppnå dette var en konstruksjon lik Arkimedesskruen og en vindmølle som drev “skruen”.  I løpet av 1914 var arbeidet godt i gang og store deler av Arekilen ble tørrlagt. På høsten kom imidlertid regnet, og med vannet som fortsatt var i grunnen , brøt hele systemet sammen og prosjektet måtte oppgis.

Historien om Arkimedesskruen

Historien om forsøket på både å drenere våtmarksområdet for landbruksformål og for å hindre spredning av malaria var imidlertid ikke glemt. På 1980-tallet tok daværende leder av kulturstyret, Aslak Jensen opp tanken om å rekonstruere dette kulturhistoriske prosjektet. Med hjelp fra tømrerlinja på Greåker videregående skole ble det laget en modell av Arkimedesskruen fra 1914. Med denne modellen på plass, ble Arekilen et attraktivt turområde både for botanikere, ornitologer og for alle dem som så området i et kulturhistorisk perspektiv.

Manglende vedlikehold og fravær av lokalt engasjement førte igjen til forfall,  og områdets kvaliteter gikk mer eller mindre  i glemmeboka. De siste årene har imidlertid mange spurt om når det igjen skal reises et engasjement for Arekilen? Nå kan vi muligens etter hvert gi noen konkrete svar på dette.

Som leder av Hvaler kulturvernforening skal jeg ikke love for mye, tatt i betraktning alle de prosjektene foreningen allerede er involvert i. Når jeg likevel er optimist , så skyldes det at Arekilen og Arkimedesskruen er fremhevet i kulturminneplanen som et 2018-prosjekt. Dernest er det verdt å merke seg at det er vokst frem et engasjement på  Kirkøy for å løfte området ut av “sumpen”. Dette er bakgrunnen for at vi nå inviterer til et møte på Hvaler Arbeidssenter tirsdag 30. januar kl 19:00. Det vi må få klarlagt da, er som følger:

  1. En beskrivelse av området, herunder tilstanden på turstier og anlegg.
  2. Hvilke organisasjoner kan tenkes å delta i arbeidet
  3. Økonomi – hva vil en istandsetting av “skruen” koste og hvor kan vi hente midler til  arbeidet med denne.
  4. Oppgradering av turstiene i området – midler og organisering ?
  5. Etter ferdigstilling – hvem har ansvar for skjøtsel og vedlikehold?

Mye av dette kan vi gi svar på på møtet den 30.01., mye vil fortsatt være uavklart.Uansett er det viktig at det blir et godt oppmøte på denne kvelden for å se hva vi i felleskap skal kunne få til på et av Hvalers mest interessante områder både for botanikere, ornitologer og for de av oss som ser etter de kulturhistoriske sporene i Hvaler-landskapet.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *