Initiativ er tatt for styrket vern av kulturminner og miljøer i nasjonalparken Ytre Hvaler.

 

Torbjørnskjær fyr og huset på Akerøya med en historie både som bolighus, som feriebolig for forfatterparet Johan og Annemarta Borgen og som mangeårig base  for registrering av trekkfuglene, er to sentrale kulturminner og miljøer i nasjonalparken Ytre Hvaler. Disse kulturminnene omfattes i dag ikke av verneforskriften for nasjonalparklen

Som ordfører på Hvaler i perioden 2003 – 2007 var undertegnede involvert i arbeidet med å få etablert Ytre Hvaler Nasjonalpark (YHN), et arbeid som ble kronet med vedtak om opprettelsen av parken 26.06.2009. Det som var hovedfokus i vårt arbeid den gang, var å få vedtatt nasjonalparken og med det legge til rette for en verneforskrift som sikret naturgrunnlaget i sjø og på land. I dette arbeidet ble beklageligvis fokuset på kulturminner og kulturlandskap satt til side og derfor heller ikke innarbeidet i verneforskriften eller den forvaltningsplanen som følger verneforskriften.

Færder fyrstasjon og vippefyret på Verdens ende i Færder nasjonalpark er omfattet av verneforskrift og forvaltningsplanen for denne nasjonalparken

Nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler er tilnærmet like store og grenser opp mot hverandre, men har ulike vernebestemmelser

Som styremedlem i Oslofjordens Friluftsråd og samtidig leder av Hvaler Kulturvernforening, har jeg blitt nærmere kjent med vernegrunnlaget også i Færder Nasjonalpark (FN) som ble vedtatt opprettet 23.08. i 2013. Forvaltningen av denne nasjonalparken hviler i likhet med YHN på en omfattende verneforskrift knyttet til naturmiljøet over og under vann, men i formålsbeskrivelsen er det tatt inn et punkt som klart skiller FN positivt ut med tanke på forvaltningen av kulturminner. Her finner vi følgende formulering:  …………Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på
det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine miljøet, herunder kulturminnene på land og i sjø.

Dette fokuset på kulturminnene i FN er ytterligere understreket i en egen forvaltningsplan: https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Faerder/Dokument/Forvaltningsplan%20NP%20Arbeidsdokument%20060313%20alle%20vedlegg.pdf

Betyr så denne forskjellen i verneforskrifter at kulturminner i YHN ikke blir ivaretatt? Nei, det betyr ikke at så er tilfelle. Både fra nasjonalparkforvaltningens side og fra kommunens side, gjennom nylig vedtatt kulturminneplan, og ved bl.a. ved å engasjere Hvaler kulturvernforening, så er det i dag et fokus på bevaring av kulturminner i nasjonalparken YH. Dette forhindrer imidlertid ikke at det er nødvendig å få et tilnærmet likt forvaltningsgrunnlag i de marine nasjonalparkene i Ytre Oslofjord. Undertegnede har derfor på vegne av Hvaler Kulturvernforening rettet en henvendelse til fylkeskonservatoren om å engasjere seg for et slikt felles grunnlag. Dette initiativet er også fulgt opp i forhold til Oslofjordens Friluftsråd, som i sitt siste møte vedtok å innarbeide følgende formulering i arbeidsplanen som skal vedtas på årsmøtet i mars:

8. Arbeide for at verneforskriftene for Ytre Hvaler nasjonalpark gis bestemmelser om kulturminner og kulturlandskap på lik linje med tilsvarende i Færder nasjonalpark, slik at forskriftene i nasjonalparkene harmoniseres på dette området.  

Så langt har ikke fylkeskonservatoren svart på henvendelsen (sendt forrige uke), men det skulle forundre meg mye om det ikke også herfra vil være et ønske om et slikt styrket og harmonisert regelverk. Til syvende og sist er det Miljødirektoratet som skal vedta en endring i forskriftene. Får vi dette på plass betyr det at dagens vern og fokus på kulturminner og kulturmiljøer har blitt ytterligere styrket i nasjonalparken Ytre Hvaler.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *