Hvaler Kulturvernforening vil redde stolpebua (stabburet) på Brekke

En gang to  bygninger i samme gårdsbruk, den gamle skolen som eies og restaureres av Hvaler Kulturvernforening, og “stolpebua” (stabburet) som eies av Hvaler kommune.  Mellom disse to bygningene lå  låven som ble dessverre ble revet på 90-tallet. Det hvite huset til venstre for skolen, er lærerboligen fra 1920-tallet, nå overtatt av private (Sjur Hansen).

På flyfotoet av bygningene på Brekke (1957), ser vi tydelig både skolen og lærerboligen, låven og stolpehuset. Til høyre i bildet den “nye skolen” (nå en del av Brekke barnehage)  bygget i teglstein på midten av 1890-tallet.

Det er vel kjent og omtalt at Hvaler kulturvernforening er godt i gang med å restaurere den gamle skolen fra 1849,  et bygg med en historie tilbake til 1770-tallet. Den gamle “stolpebua” (stabburet) noen ti-talls meter unna, er imidlertid i sterkt forfall med flere hull i taket og sopp og råte i deler av tømmerveggene – se bildene under.

I den nylig vedtatte kulturminneplanen er dette historisk viktige bygget prioritert “vernet”, et arbeid som Hvaler kommune vil ha kulturvernforeningen med på. På denne utfordringen har vi sagt “ja”. Et første grep for bevaring tok vi imidlertid allerede for snart to år siden da vi  “pakket huset inn” i en større presenning, samtidig som vegetasjonen “tett på” ble fjernet og taksten tatt ned. Nå følger vi opp med avsetning av midler for istandsetting ( midler fra samarbeidsprosjektet med Hvaler kommune). I tillegg søker vi vernemyndighetene om midler til såkalte “strakstiltak”, midler som er rettet inn mot historisk viktig bygg som står i fare for å bryte sammen . I bunnen for dette engasjementet har vi fylkeskonservatorens klare budskap nedfelt i brev til Hvaler kulturvernforening allerede  i november 2013 – her i utdrag:

“En vet lite om byggets alder, men det er sannsynlig at det er oppført samtidig med skolebygningen (ca. 1770). Stabburet har innebygget svalgang og hviler på stående, grovt tilhugget, granittstolper. På inngangssiden mot sydvest, står det en stor steintrapp som er nesten like bred som gavlen på stabburet. Trappens tilstand er god, men en stor del av sementfugene har begynt å forvitre/løsne og det bør spekkes med ny kalk ganske raskt. På taket ligger det enkeltkrummet tegIstein, som sannsynligvis er original. Det virker som tegIsteinen er i god stand, men taket for øvrig har en rekke punkter der det er lekkasje. Dette bør helst repareres før vinteren kommer. Trær som vokser tett innpå huset bør fjernes, da den har en svært negativ påvirkning husets overflater og fører til raskere forfall. Bygningen vil også bli lettere å vedlikeholde/bevare, dersom trærne ble borte. Kledningen består av over og underliggere og mye av denne er sannsynligvis original. Den er malt med en komposisjonsmaling av samme type som «Falu Rödfårg». Innvendig er laftet fuget med moderne/kunstige materialer, som over lang tid vil kunne påvirke tømmeret negativt. Det anbefales at dette fjernes og erstattes med tradisjonelle materialer som vi vet fungerer i
denne typen trebygninger. I dag lagres det en rekke gamle gjenstander i stabburet. Dette bør fjernes slik at man kan få vurdert byggets tilstand bedre.
Fylkeskonservatoren har vurdert stabburet til å ha meget høy vernegrad, både som enkeltobjekt og som en del av det gamle bygningsmiljøet på Brekke. Det anbefales at det gjennomføres en ny befaring når bygningen er ryddet og står tom, samt at trærne rundt er hugget ned”.

Stolpehuset på Brekke fotografert i 2016

Arbeidet med å restaurere det gamle stoplehuset skal ikke gå på bekostning av arbeidet med skolebygget. Det bør imidlertid ikke bety at vi også tar skritt for å bevare og restaurere stolpehuset som forteller sin del av Hvalers historie. Også i dette arbeidet håper vi på samme entusiasme og flotte støtte både for vernemyndighetene, næringsliv og enkeltpersoner, som det vi har sett i arbeidet med gamle Brekke skole.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *