Kulturvernforeningens årsmelding 2023

En årsmelding for året vi nå legger bak oss er først endelig godkjent når medlemmene på årsmøtet har godkjent meldingen som styret har lagt fram. Dette vil for vår del først skje på årsmøtet 7. mars i 2024. I god tid før årsmøtet vil medlemmene, i tråd med vedtektene, motta både regnskap og årsmelding

Likevel velger Hvaler kulturvernforening allerede nå ved årsskiftet å fortelle medlemmer, og de mange som følger oss på annet vis, om den mangesidige virksomheten.

Styret etter valg på årsmøtet 2023

1Styremedlem/lederArnt Martin Brynildsen2023–2025
2StyremedlemLisbeth Magnussen2022–2024
3StyremedlemEllen Enger2022–2024
4StyremedlemKjell Ole Brobakken2023–2025
5StyremedlemEspen Wagelie2022–2024
6StyremedlemKirsti Knudsen2023–2025
7StyremedlemGunn Hedberg2023–2025
81. varamedlemAnne-Lill Adamsen Reff2022–2024
91. varamedlemOlav Aaraas2022–2024
Som valgkomité ble valgt Rolf Utgård, Mona Fjeldberg og Bjørn Andreassen
Fra venstre mangeårig styreleder Jan Arntzen, avtroppende leder Paul Henriksen og ny leder av styret Arnt Martin Brynildsen
  1. Endringer i ledelsen av kulturvernforeningens styre

På årsmøtet gikk Paul Henriksen av som leder etter elleve år, og ble takket for innsatsen. Årsmøtet godkjente deretter at han går inn i nyopprettet stilling som daglig leder med en mindre godtgjørelse. Dette som grunnlag for å redusere den sårbarheten som et så vidt stort frivillig engasjement innebærer. Som ny styreleder ble valgt Arnt Martin Brynildsen, musikklærer, bosatt på Papper. Arnt Martin er opprinnelig fra Veierland, i Færder kommune

2. Styrets arbeid i 2023

Det er avholdt 10 styremøter der 77 saker er behandlet, blant annet den økonomiske situasjonen, løpende prosjekter som gangveien til Løkholmen, arbeidet med losskøyta «Arnt Otto», Stenhoggerminner og oppstarten med ekeprosjektet der det skal bygges tre tradisjonelle eker for bruk av gjester til kystledhyttene og andre gjester til området. Styret har også blitt løpende orientert om arbeidet med forestillingen «Elleve for elleve» og utstillingen «Roseslottet».

Styret vedtok i 2023 å bygge et nytt servicebygg spesielt med tanke på gjester på kystledhyttene. Det søkes om spillemidler til dette prosjektet som starter opp våren 2024.

Styret har også vedtatt en foredragsrekke samt guidede turer i Hvaler-landskapet. Dette tilbudet starter opp i januar 2024. I tillegg skal det sendes ut kvartalsvise nyhetsbrev.

3. Forestillingen «Elleve for elleve» og utstillingen «Roseslottet»

Forestillingen «Elleve for elleve» ble en stor suksess med seks fulle forestillinger og terningkast 6 i Fredriksstad Blad. Forestillingen som bygger på intervjuer med tidsvitner fra 2. verdenskrig, har flystyrten utenfor Guttormsvauen i 1944 som et sentralt tema. Det er allerede tatt beslutning om at forestillingen også skal vises i 2024 med tillegg av to skoleforestillinger i juni. Av de over 40 skuespillerne var en rekke barn fra barne- og ungdomsteateret «Brottungær» med på scenen.

“Elleve for elleve” handlet om 2. verdenskrig på Hvaler

I tillegg til forestillingen, inngikk Hkvf en avtale med Roseslottet på Tryvann om en mindre utstilling med Vebjørn Sands malerier (20 bilder). Bildene, som ble overført til aluminiumsplater, var utstilt i området ved Brottet og samlet et stort og interessert publikum.

4. Arbeidet med losskøyta “Arnt Otto”

Arbeidet med losskøyta «Arnt Otto» har gått helt etter planen dette år takket være stor og entusiastisk innsats fra båtbyggerne Gunnar Eldjarn og Andreas Pagander, samt at vi har hatt god tilgang på midler takket være bevilgninger fra Sparebankstiftelsen DNB, Riksantikvaren og Hvaler kommune. I tillegg har Hkvf bidratt med en betydelig egenandel. Samarbeidet med Isegran Fartøyvern som faginstans har også fungert meget bra. Arbeidet har kommet dit hen at alle spanter laget av granrøtter og dekksbjelker er på plass. I mars starter så arbeidet på selve dekket og arbeid med mast og innvendig utstyr.

I september ble det avholdt et to dagers seminar med rundt 40 deltakere fra fagmiljøer både i Sverige og i Norge, i tillegg til interesserte enkeltpersoner. På seminaret holdt seilmakeren Marius Borg-Heggedal en form for disputas om historiske seil (med «jury» fra Norsk Håndverksinstitutt). Seil av typen som skal brukes i AO ble testet ut under seilas i Skjelsbusundet der NRK Oslo og Viken var med.

5. Fire kystledhytter – bærebjelker i Kulturvernforeningens arbeid

De fire kystledhyttene, tre i Brottet og Brekke skole, er en meget viktig del av det økonomiske grunnlaget for driften og prosjektene som Hkvf jobber med. I 2023 ga dette netto 339 700 kroner – tilnærmet det samme som i 2022.

 I tillegg er kystledhyttene en flott arena for formidling av kystens kulturarv både gjennom bygningene og omgivelsene hyttene ligger i. Dette kommer spesielt godt fram ved tilbudet gjestene på hyttene i Brottet har gjennom å kunne ro i tradisjonelle eker samt i det tilbudet Kystlekeplassen representerer.

Med støtte fra Viken fylkeskommune i 2023, vil vi utvide dette tilbudet gjennom å få laget ytterligere tre eker i løpet av 2024. Dette gjøres i samarbeid med Isegran Fartøyvern.

6. Sivgang og friluftsliv

I mange år lå sivområdet mellom Brottet og Løkholmen ved Skjelsbusundet som et stengsel. Ideen styremedlem Ellen Enger kom med om å lage en vei gjennom sivet, flytende på tømmerstokker, skulle endre dette bildet. Sommeren 2023 sto veien ferdig, og mange hundre har kunnet glede seg over en ny plass for rekreasjon og bading. Det siste er ytterligere bedret ved bygging av en badebrygge med stige samt utplassering av en badeplatting litt uti sundet. Totalt vil dette arbeidet åpne for en ny dimensjon i området Brottet kystkultursenter.

7. Stenhoggerminner

Området som i dag kalles «Brottet» var i tidligere tider del av et større område med stenindustri. Historien om denne industrien har Kulturvernforeningen hatt som mål å fortelle gjennom flere delprosjekter. I 2020 og 2021 besto arbeidet i å restaurere de gamle bygningene med smie, spiserom for stenhuggerne og et maskinhus med utstyr for drift av luftborene som ble brukt i bruddet.

8. Stiftelsen Frøkengården i Korshavn

Stiftelsen ble opprettet i 2005 med følgende eiere: Fortidsminneforeningen avd Østfold, Fredrikstad Museum, Hvaler kommune og Kystmuseet Hvaler (nå Hkvf) for å sikre og bevare eiendommen. Museet har senere trukket seg ut av arbeidet. Stiftelsen har som overordnet mål å bevare og sikre stedets helhetskarakter og gjøre eiendommen tilgjengelig for publikum, slik at de kan få del i stedets unike historie. Frøkengården er en del av Hvalers kulturhistorie og forteller om jordbruk, skogbruk og sjømannsliv. Hkvf yter et årlig beløp til driften av stedet, og flere av foreningens medlemmer deltar aktivt i restaureringsarbeidet. Styret i Hkvf vil i 2024 vurdere fremtiden for Frøkengården og det ansvaret eierne har forpliktet seg til.

9. Medlemssituasjonen

Medlemstallet i Kulturvernforeningen ligger på rundt 230, et antall vi ikke kan si oss fornøyd med tatt i betraktning at vi har over 2500 følgere på Facebook og bred aktivitet som engasjerer. Styret tar denne situasjonen på alvor og vil i 2024 invitere til mer medlemsrettet aktivitet – jfr pkt 1 – styrets arbeid.

10. Bygdedag og julemarked

Bygdedagen 2023 ble arrangert i flott vær. Her Asgeir Svendsen (styreleder i Foreningen Kysten) og Jan Arntzen i prat med dugnadsgruppa i Stiftelsen DS Hvaler

Tradisjonen tro ble det i 2023 arrangert både bygdedag (27.05) og julemarked (09.12) i samarbeid med Østfoldmuseene.

Bygdedagen ble arrangert i flott sommervær og som i 2022 både på Kystmuseet, med en rekke utstillere og en mindre konsert, og i Brottet med aktiviteter i Amfiet, i Båtbyggeriet og med jazzkonsert (Musehogget).

Når det gjelder julemarkedet, var dette noe dårligere besøkt i år enn tidligere. Om det skyldes et noe usikkert vær, konkurransen med andre julemarkeder eller andre forhold er usikkert. Styret vil evaluere disse arrangementene for å se om det er endringer som bør gjøres for kommende år. Dette har også en økonomisk side da regnskapet viser underskudd på begge arrangementene.

11. Tangveien på Storesand

Det er mange som har undret seg over rullestenene som krysser stranda på Storesand. I 2021 tok Olav Aaraas initiativet til å fortelle historien om denne to meter brede rullestensveien. Historien er kort fortalt at denne ble brukt av prestegårdens folk på 1800- og inn på 1900-tallet for å hente tang på Storesand til jordforbedring på prestegården. For at hestene som dro lasset ikke skulle kjøre seg fast, ble det anlagt en slik kjørevei.

I 2022, med avslutning i 2023, har medlemmer i Hkvf jobbet dugnad (bildet over) for å sette veien i stand som et kulturminne. I 2024 er målet å få på plass en informasjonstavle om tangveien på Storesand.

Under ledelse av Olav Aaraas har medlemmer i Hvaler kulturvernforeing restaurert deler av den gamle kjøreveien for tang fra Storesand til prestegården

12. Samarbeidsforholdet mellom Østfoldmuseene og Hvaler kulturvernforening

Samarbeidsforholdet mellom Kystmuseet, som en avdeling under Østfoldmuseene, og Hvaler kulturvernforening springer ut av en forvaltningsavtale første gang inngått i 2009. Denne avtalen bygger igjen på en reform innført på tidlig 2000-tallet for å samle lokale museumsavdelinger under felles regionale museer. I vårt område betød dette samling under Østfoldmuseene.

I de første årene av denne avtaleperioden var det fast bemanning ved Kystmuseet. For noen år siden ble denne fjernet og lagt helt og fult under Fredrikstad Museum. Dette ble i utgangspunktet vurdert som en faglig styrking av det lokale museet. Erfaringene har imidlertid vist at dette tvert imot har betydd en reduksjon både i aktivitet ved museet og det en kunne forvente av engasjement knytet til det kystkulturelle arbeidet. Museet har i dag kun åpent noen uker om sommeren.

Styret i Hkvf ser dette som en beklagelig utvikling med tanke på både den reduserte aktiviteten på Nordgården (Kystmuseet) og det potensialet som et sterkere samarbeid mellom museet og Hkvf kunne ha utløst. Styret er derfor innstilt på å fremme denne bekymringen overfor styret og ledelsen i Østfoldmuseene. eventuelt med det som mål å reforhandle forvaltningsavtalen. Når det er sagt, så har museet og Hkvf i dag et godt samarbeid når det gjelder julemarkedet og bygdedagen, da museet som en del av disse arrangementene stiller med sine fagfolk.

Det skal også nevnes at det gjøres en flott dugnadsinnsats ved museet representert ved rundt ti personer som vår og høst nedlegger et betydelig arbeid for å holde bygninger og området intakt.

13. Samarbeidsavtaler

Allerede i 2016 etablerte Hvaler kulturvernforening og Stiftelsen DS Hvaler en samarbeidsavtale. I 2023 kunne vi for første gang ønske MS Hvaler velkommen til Nordgårdsbrygga. I 2024 bygges dette samarbeidet ytterligere ut

Hvaler kulturvernforening har følgende avtaleforhold løpende over flere år:

  • Hvaler kommune – forvaltningsavtale for området Brottet kystkultursenter
  • Borg Havn – forvaltningsavtale for Nordgårdsbrygga
  • Isegran Fartøyvern AS – bygging av losskøyta «Arnt Otto» og bygging av tre eker
  • Seks båteiere – plasser ved Nordgårdsbrygga
  • Stiftelsen DS Hvaler – bruk av Nordgårdsbrygga for MS «Hvaler»
  • Kulturværste AS og barne- og ungdomsteateret «Brottungær» – forestillinger i Brottet
  • Hvaler sjøspeidergruppe – bruk av sjøbu og brygge

14. Inkassosak, manglende betaling for båt- og parkeringsplass

I en årsmelding hører det dessverre med også å nevne det som er nedslående, her en inkassosak knyttet til eier av båt med plass ved Nordgårdsbrygga. Personen har en tinglyst plass, men med dokumentert plikt til å betale. Etter å ha betalt sammenhengende i 12 år, nekter han i 2023 å betale både båt- og p-plass, en samlet årssum på 11 500 kroner. Selv om han ikke på noe tidspunkt, og etter purring, har lagt fram dokumentasjon som grunnlag for krav om fritak, står saken i stampe tross flere henvendelser fra inkassobyrå. Styret vil nå koble Borg Havn på saken for å få brakt denne saken til ende, eventuelt gjennom å blokkere båtplassen – alternativt ta arrest i båten.

15. Frivilligheten vår største kapital

Dugnadsgruppene i kulturvernforeningen, her ved gruppa i Brottet, er i tillegg til inntektene fra kystledhyttene, med og legger grunnlaget for kulturvernforeningens mangesidige arbeid.

Også i denne årsmeldingen er det på sin plass å framheve den store ressursen som dugnadsgruppene er for Kulturvernforeningens mange prosjekter og daglige drift. Hadde vi ikke hatt tilsynsvakter ved kystledhyttene, folk som stiller opp ved nødvendig vedlikehold og på de mer «tunge» prosjektene, hadde vi ikke nådd de mange målene vi har satt oss og som vi har fått midler til.

Uten dugnadsgruppa på bildet, her utstyrt med nye gensere (det grønne skiftet), hadde det ikke vært mulig å utvikle Brottet amfi, bygge vei gjennom sivet, restaurere stenbruddet eller………..

Styret i Hkvf er derfor dugnadsfolket stor takk skyldig for den jobben som er lagt ned gjennom rundt 5000 timer siste året, en jobb som har gitt resultater og dermed også tilskudd fra donorer som Hvaler kommune, Sparebankstiftelsen dnb, Viken kulturarv, Norsk kulturminnefond, Østfold Historielag, Landslaget for historielag, Oslofjordens friluftsråd,  Amediastiftelsen, Borg Havn og et lokalt næringsliv som sørger for gode rabatter, og som alltid kommer med råd og vink når vi ber om det.

Styret i Hvaler kulturvernforening takker alle som har bidratt til foreningens arbeid i 2023

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *