Samarbeidet mellom Hvaler kommune og kulturvernforeningen har gitt et mangfold av resultater og erfaringer.

Tårnet i Arekilen med trappesystemet er nå tilnærmet ferdig

I en artikkel i Fredriksstad Blad i går ( 07.12.) er det nevnt at Hvaler Kulturvernforening “fikk” en million av Hvaler kommune i 2017. Totalbeløpet er korrekt, men det ble gitt med henholdsvis kr 500.000,- i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017 og tilsvarende kr 550.000,- i 2018. Dette etter initiativ fra tidligere varaordfører Kim-Erik Ballovarre. Bakgrunnen var at kulturvernforeningens folk deltok i arbeidet med kommunens kulturminneplan, en plan vi ønsket å følge opp gjennom konkrete prosjekter. Med disse midlene ble dette mulig i påfølgende år der de siste kronene ble brukt på arbeidet med tårnet i Arekilen. Denne oversikten viser noen av de prosjektene det har blitt jobbet med.

Hva var det så dette fireårige samarbeidet for øvrig resulterte i? Noen av de første resultatene vises på bildene over der tre nye informasjonstavler og nye kanonlavetter ble utplassert på Festningsholmen. Samtidig med dette arbeidet pågikk det et restaureringsarbeid på Brekke skole der dugnadsgjengen også påtok seg å restaurere kommunens eiendom, det gamle stabburet eller “stolpehuset” som hadde omfattende råte og soppskader.

Det var imidlertid ikke slik at kulturvernforeningen og kommunens eiendommer alene fikk glede av disse midlene. Dette var penger som også kom andre organisasjoner til nytte. Dette gjelder både Hvaler Hagelag, Hvaler Menighet, Hvaler Kunstforening og venneforeningen for arbeidet med Frøkengården. Midlene ble brukt både til nye brosjyrer, en ny utstilling om Hvaler som eplekommune og gjennom å arrangere kulturminnedager i september tre år på rad bl.a. med foredrag og samling av skoleelever på gamle Brekke skole.

Nevnte midler har også blitt brukt på nye kyststitraseer og og en informasjonstavle om Johans Borgens liv og forfatterskap på Akerøya på 50- og 60-tallet. Stiene som har blitt oppgradert er traséen fra Kuvauen til Stolen på Vesterøy samt i Arekilen der det også har blitt bygget en utkikksplattform inne i kilen.

I bildekavalkaden over tiltak som har nytt godt av støtten fra Hvaler kommune tar jeg med to bilder som viser de kanskje mest avanserte og viktigste tiltakene, nemlig arbeidet med Hvalerskøyta “Arnt Otto” og byggingen av Arkimedesskruen.

Avslutningsvis hører det også med at millionen som vi ble vist tillit til å forvalte ga oss mulighet for å søke og hente inn eksterne midler bl.a. fra Sparebank 1-stiftelsen, næringsliv, privatpersoner og organisasjoner som Lions, Østfold ornitologiske forening og Hvaler Hytteforening. I sum overstiger det summen som kommunen stilte til rådighet i 2017 og 2018. Det må vi kunne si er en betydelig forrentning av kommunens midler.

Hva er så kort fortalt erfaringene fra samarbeidet mellom HK og Hkvf i årene 2017 – 2021?
– Tildelingen av midler fra HK har skapt grunnlag for gjennomføring av en rekke natur- og kulturhistoriske tiltak.
– Bevilgningene har motivert et stort korps av frivillige og virker i så måte som et betydelig folkehelseprosjekt
– Samarbeidet mellom lag og foreninger i kommunen er styrket
– Prosjektene har gitt Hkvf utvidet kompetanse på økonomistyring og prosjektledelse.
– De kommunale midlene, og den store frivillige innsatsen, har gitt grunnlag for til dels betydelige bevilgninger både fra private stiftelser og offentlige myndigheter, i tillegg til gode rabatter fra næringsdrivende i kommunen.
– Hkvf har utviklet et meget godt samarbeidsforhold med både administrasjon og politikere i HK.
– De mange prosjektene har vært krevende å lede fram til et vellykket resultat all den stund ledelse og administrasjon også er basert på frivillighet. Dette har så langt gått rimelig bra, men en slik «organisering» fremstår som sårbar og må for en mulig videreføring av samarbeidet styrkes både økonomisk og personalmessig.

Så helt til slutt – takk for den tillitt som har blitt vist oss. Kulturvernforeningen har vokst som organisasjon og føler nå at vi er en organisasjon som favner hele Hvaler. De mange hyggelige tilbakemeldingene tyder så avgjort på det.

Paul Henriksen


God bør ut året for Hvalerskøyta Arnt Otto

Arbeidet på Hvalerskøyta “Arnt Otto” har pågått for fullt i hele høst i den forstand at det er jobbet i økter av fjorten dager på full tid (08:00 – 16:00), med tilsvarende pauser på fjorten dager. Dette både av praktiske og økonomiske grunner.

Status per i dag da båtbyggerne Gunnar Eldjarn, Andreas Pagander og Thor Ivar Olsen, med dugnadshjelp av Rolf Hohmann, startet på den siste økta før jul, er at det er god fremdrift i arbeidet selv om det i starten var mye arbeid for å kvalitetssikre både historiske tegninger, arbeidsmåter og målsetting av tilsvarende båter som nå ligger på land..

Det som pågår nå, er innplassering av den tredje bordlengden. Ved avslutning av arbeidet den 17. desember er forhåpentligvis den fjerde også på plass. Alt i alt skal det inn 11 bordlengder.

Nevnes skal også at vi nå utvikler et nært samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt på Maihaugen der der seilmaker Marius Borg-Heggedal skal knytte sitt stipendiatarbeid til “Arnt Otto” og vår andre skøyte “Skarven”.

Dette ser vi på som meget positivt både økonomisk og ikke minst fordi et grundig og skjellsettende forskningsarbeid på gamle seilmaker tradisjoner knyttes til vårt prosjekt.

Paul Henriksen

Seminar som gir god bør. “Nå tetter vi et “hull” i kunnskapen om kystens båttradisjoner….”

Når det gjelder forskning på, og formidling av, kunnskap om kystens historie og båttradisjoner, viser erfaringer at det både på Vestlandet og i Nord-Norge har vært utviklet en langt sterkere interesse og oppfølging av dette, enn hva tilfellet har vært i vår del av landet. Ett av “hullene” i den historiske kunnskapen om båttradisjoner i sørøst Norge er Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Maritime Center i Fredrikstad, nå i gang med å tette gjennom å bygge an replika av en losskøyte anno 1860. Skøyta som allerede er gitt navnet Arnt Otto, vil forhåpentligvis være seilingsklar senest i 2024.

Med støtte fra Riksantikvaren og Østfold Historielag, ble det i to dager (4. og 5.11) arrangert et meget spennende seminar i Amfigrotta om nettopp Hvalerskøyta og den båtbyggertradisjon denne båten står i. 30 deltagere både fra vårt distrikt, Hardanger Fartøyvernsenter, fra miljøer i Sverige og fra Forbundet Kysten, var disse dagene samlet til fagseminar både med kulturhistoriske temaer og mer faglig fordypende temaer på dagsorden. Kort skal nevnes følgende foredrag på seminaret:

  • Historien om Hvalerskøyta, tidligere leder av Kystmuseet Hvaler, Morten Skadsem
  • Losvirksomheten i Norge på 1700 tallet, generalsekretær i Forbundet Kysten, Per Hillestund
  • Tradisjonelle seil – Seilmaker Marius Berg – stipendiat som seilmaker: Marius vil bruke vårt prosjekt som basis for sitt stipendarbeid i Norsk Håndverksinstitutt
  • Repslager ved Hardanger Fartøyvernsenter Sarah Sjøgreen om tradisjonelle seil og tauverk av naturfiber
  • Fredrik Lejonhuvud om sitt doktorgradsprosjekt “Brutte håndverkstradisjoner”

Dette seminaret fremstår så vidt vellykket, at det er rimelig sikkert av vi allerede neste høst arrangerer et tilsvarende seminar med tanke på å følge prosjektet med å bygge losskøyta Arnt Otto.

Ett hjertesukk hører imidlertid med her. Hvor var Østfoldmuseene/Kystmuseet Hvaler som fagmuseum for kysthistorien. Det burde være en selvfølge at et slik tema som det Hvalerskøyta representerer hadde gitt grunnlag for deltagelse.

Paul Henriksen

Knallsesong for kulturvernforeningens fire kystledhytter

Hvaler kulturvernforening har i siden 2012 leid ut kystledhytter i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. Over år har foreningen utvidet tilbudet, slik at vi fra 2019 har hatt fire hytter til utleie i sesongen som varer fra påske fram til 1. desember. Dette innebærer tre hytter ved Brottet pluss gamle Brekke skole på Kirkøy. Med 80% av leieinntektene (20% til OF), betyr dette en viktig inntektskilde for en forening med store faste utgifter og flere løpende prosjekter. Hadde ikke kulturvernforeningen hatt disse fire hyttene, hadde vi måttet legge lista for aktivitet langt lavere enn vi nå har muligheten for.

Som resultat av regjeringens oppfordring om å feriere i Norge, kunne vi i fjor notere rekordutleie. I år har det bokstavelig talt “tatt helt av”. Mens vi i fjor kunne notere 420 døgn totalt, er hele 542 døgn leid ut så langt i år. Ser vi på antallet gjestedøgn ( antall personer på hytta x døgn) så viser tallene at 1816 personer har overnattet på hyttene i år mot 1391 i sesongen 2020. Disse tallene viser mao at kystledhyttene, både de kulturvernforeningen disponerer og de fire øvrige (Homlungen fyr, Lauer, Akerøya og Rekefabrikken) må regnes med som betydelige overnattingssteder i en turistkommune som Hvaler.

Ingen trær vokser inn i himmelen og om reisemønsteret i befolkningen igjen faller tilbake til et mer normalt nivå, må vi være forberedt på en viss nedgang i besøkstallene i 2020. Vi tror vel at kystleden som et rimelig overnattingstilbud har rukket ut til nye grupper i de to siste sesongene , slik at vi også for 2022 er optimismer med tanke på godt besøk og fortsatt gode inntekter.

Paul Henriksen

Fantastisk høstdag var rammen om mandagsdugnaden i Brottet

Høstens fargespill var ramma om dagens dugnad i Brottet. Legg også merke til sauenes snorrette beitehøyde

På vei mot en liten museumsavdeling

Flottere høstvær er det ikke å forvente i midten av oktober enn det vi opplevde i dag. Det ga et ekstra løft i det mangesidige arbeidet som bl.a. besto i en skikkelig opprydding i gammelt jernskrap for tiden med stenindustri i Brottet. Rundt to tonn med til dels svært tunge deler ble kjørt til Sandbakken. Hvorfor gjør vi så dette? Målsettingen er at vi skal virkeliggjøre et mangeårig ønske om å skape et lite “museum” i det gamle maskinhuset. For selv om vi i dag kastet mye, besto jobben like mye i å skille ut det som skal ligge igjen etter sliterne i Brottet. Det som bl.a. skal tas vare på, er de gamle maskinene som drev kompressorene ute i anlegget. Om vi vil få noen av disse i “drift”, er mer tvilsomt, men finner vi den rette til å ta en slik jobb, skal vi aldri si aldri.

Før og etter to turer til Sandbakken. Nå skal det også snart legges inn strøm i dette “museumslokalet” finansiert av UNI-stiftelsen som har bevilget kr 32.000,- til dette el-arbeidet. Sammen med undertegnede var det Kennet Baarstad, Ragnar Holte, Eivind Børresen og Ole-Christian Bärnholdt som tok for seg av “herlighetene”

Takarbeid vil være et gjengangertema fortsatt i flere måneder

2. akt i arbeidet med losskøyta “Arnt Otto”

Etter en pause på fjorten dager er det igjen full fart i arbeidet med losskøyta “Arnt Otto”. I tillegg til selve den praktiske utførelsen, består dette arbeidet i dypdykk i det som måtte være av gamle kilder samt studier bl.a. av Hvalerskøyter som er tatt vare på av kystmuseet. Fremfor alt er dette et svært viktig dokumentasjonsarbeid med tanke på å ta vare på kunnskapen om tidligere tiders båtbyggertradisjoner og teknikker. På bildet Andreas Pagander, Gunnar Eldjarn og Thor-Ivar Olsen

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler inviterer til julemarked 4. desember

Endelig kan vi igjen invitere til julemarked. Foto: Ida Christin Foss for Fredriksstad Blad

Siden 2009 har Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Kystmuseet Hvaler, arrangert julemarked på vakre Nordgården. Som det meste av kulturliv og feiringer for øvrig, måtte vi avlyse julemarkedet i 2020. Med åpningen av Norge og fallende smittetall, har vi igjen gleden av å ønske selgere, frivillige foreninger, korps og ikke minst publikum velkommen til julemarked lørdag 4. desember.

Vi kommer nærmere tilbake med praktisk informasjon bl.a. om parkering, men oppfordrer allerede nå dere som ønsker å delta med produkter og informasjon å melde dere på til Anne-Lise Eriksen på mail: anne-lise.eriksen@outlook.com eller på mobil: 900 22 581. I tillegg til Anne-Lise, består komitéen for arrangementet av Gunn Hedberg og Anne-Lill Adamsen Reff.

Da krysser vi fingrene for at vi i fellesskap igjen får til et arrangement som gleder, skaper entusiasme og god julestemning.

Paul Henriksen

Oppholdet i regnværet ga en god dugnadsdag

På tross av tung nedbør i flere dager var det forbausende tørt i området Brottet Kystkultursenter i dag, og med det ble det en mangesidig dugnad. Det forhindret imidlertid ikke at været også påvirket dugnaden da en av de populære ekene knyttet til kystledhyttene ble satt på land for sesongen etter å ha ligget under vann siden fredag.

Tømt for vann og med takk for sesongen ble en av våre to eker satt på land i dag. Ragnar Holte håndterer “Lille Gule” med hjelp av Steinar Pettersen, Kennet Baarstad og Thor-Ivar Olsen

Prosjektet vi har kalt “Stenhoggerminner” har også god fremdrift nå både i form av taktekking og gjennom utskifting av veggbord. Her er det godt å bygge på erfaringene fra restaureringen av Brekke skole og rådene vi fikk fra fylkeskonservatoren: “Ikke bruk impregnerte materialer, skift bare det som er helt nødvendig, ta ut det som evt. er råttent og fell inn med lignende bord….” Ragnar Holte og Eivind Børresen er de som først og fremst er bærere av denne kunnskapen etter fire års arbeid på Brekke. Maskinhuset skal for øvrig etter hvert ryddes og legges til rette som en liten museumsavdeling over teamet Stenindustrien på Hvaler

Denne uken er det redusert aktivitet knyttet til losskøyta “Arnt Otto”, men ikke uten innslag likevel. Dette innebar at det ble donert en tykkelseshøvel (dimensjonshøvel) fra Maritime Center til Båtbyggeriet. I tillegg ble ferdigskjærte bord til skøyta ble tilkjørt også det fra MC. Allerede fra mandag av, er det igjen full aktivitet med tre mann på jobb på skøyta – Gunnar Eldjarn, Thor-Ivar Olsen og Andreas Pagander.

Godt er det også å registrere at det nå har kommet fremdrift i arbeidet med en trapp fra det nye boligfeltet på Dypedal. Denne trappa vil gjøre det mulig å få en fin turvei over ørretbekken, gjennom siv området til Brottet Kystkultursenter. Dette er kun en kort distanse, men like fullt en trygg og hyggelig vei å gå både for barn og turfolket. Det er utbyggerne av tre boenheter som står for dette arbeidet, i tillegg til at undertegnede har tilrettelagt stien over jordene og bekken fram til Brottet.

Det er firmaet “Ole & Ole AS” som står for byggingen av trappa som del av kyststitraséen

Paul Henriksen

¨

Gavene til de som er glade i Hvaler og for øvrig har alt….

Ikke for å starte maset om julegaver da vi fortsatt skriver september. Vi tillater oss likevel en liten salgskampanje. For om du trenger et tips for gave til en venn eller familiemedlem, eller rett og slett at du vil skaffe deg mer kunnskap om Hvalers historie og arbeidet med å ta vare på denne historien, da har vi to gode forslag. Hvorfor ikke kjøpe et historisk kart fra en av øyene Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy, Søndre Sandøy eller Herføl? Kartet koster kr 350,- pr stk og er i størrelsen 70×100

Eller hva med boka om kulturvernforeningens arbeid fra 1971 til 2021. Dette er boka som var klar tidligere i år for å markere 50 års arbeid, men som samtidig tar for seg det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler helt tilbake til Hvaler Bygdehistorielag ble stiftet i 1928. Vi har flere gode bygdebøker. Boka “Fra bygdesamling til kystkultursenter” er viktig som supplement til bygdebøkene. Boka, som er på 111 sider har over 200 bilder som forteller om engasjerte personer gjennom mange ti-år.

Kartene kan du kjøpe på servicetorget på rådhuset Skjærhalden eller ta direkte kontakt med undertegnede på mail: paulh@online.no eller mobil: 41463771

Boka om det historiske arbeidet kan du også kjøpe ved kontakt til undertegnede. Betale for kartet (kr 350,- pr stykk) eller boka (kr 100,-) gjør du til Vippsnr. 15948 (Hvaler Kulturvernforening) eller til vår konto : 5010.06.92187. HUSK å merke innbetalingen med “Historisk kart” eller “Jubileumsbok”. Boka er også til salgs i flere av Hvalers dagligvarebutikker. Betale gjør du fortsatt via Vipps eller til konto, mao ikke i kassa.

Paul Henriksen

Historien om skoleveien, en viktig del av skolehistorien

Trond Egil Jacobsen, Heidi og Monika Olsen blir fraktet med buss over isen fra Søndre Sandøy til Floren isvinteren 1979.

Som tidligere fortalt er en gruppe med utgangspunkt i Hvaler Kulturvernforening i gang med, på en enkel måte, å fremstille Hvalers skolehistorie på en større veggflate på den nye skolen. Som et element i dette historiske “bildet”, er vi interessert i bilder fra skoleveien: For er det noe “alle” har et forhold til, så er det skolen og skoleveien, en vei både lærere og elever gikk og fortsatt “går”. Skoleveien på Hvaler gikk på skogsstier, over beitemarker, over isen, i båt og i senere år også med buss. Vi jakter mao nå bilder fra denne skoleveien som var og er til glede for de mange , men også for noen veien de gruet seg til å gå. Skoleveien, den store sosialiseringsarenaen, har til alle tider handlet om gleden ved å treffe venner, se etter kjæresten, spenningen å utfordre terreng…, men også frykten for å treffe plageånder. I tidligere tider handlet veien også om redsel for isen som kunne “gå opp”, båtturen i kulde og snødrev, de mørke skogholtene og utfordrende kløver, eller bussjåføren med den høye og bestemte stemmen som truet med å sette deg av om bråket i baksetet fortsatte. Elever, men også lærere på skolevei er det vi ønsker oss bilder av Kan noen der ute gi oss bidrag til denne delen av Hvalers skolehistorie, så setter vi stor pris på det. Ta kontakt med Paul Henriksen – 41463771 eller mail: paulh@online.no

Paul Henriksen

13.09.2021 en merkedag – Arbeidet på losskøyta Arnt Otto i gang for alvor

Selv om vi i lengre tid har jobbet med “prosjekt Hvalerskøyta”, markerer dagen 13.09. at vi nå for alvor er i gang med prosjektets hoveddel, å bygge en replika av en losskøyte anno 1860 med navn “Arnt Otto”. I dag møttes nemlig gruppa med fagpersoner til første arbeidsøkt, en arbeidsgruppe bestående av båtbygger Gunnar Eldjarn ved Norges Arktiske Universitet (UiT) i Tromsø, båtbygger Andreas Pagander (Maritime Center i Fredrikstad), Morten Skadsem( tidligere leder av Kystmuseet Hvaler), Thor -Ivar Olsen (Hkvf) og Knut Sørensen (Maritime Center/Borg Havn). Det er imidlertid Gunnar Eldjarn, Andreas Pagander og Thor-Ivar Olsen ( i knestående) som først og fremst vil stå for det praktiske arbeidet i månedene som kommer.

Hvalerskøyta “Skarven” pakkes foreløpig ned. På bildet Ragnar Holte, Kent B. Johannessen, Kennet Baarstad og Knut Sørensen

I tillegg til å bygge losskøyta “Arnt Otto består “prosjekt Hvalerskøyta” av ytterligere to delprosjekter; bygging av et 120 kvm stort båtbyggeri (ferdigstilt) og restaurering av Hvalerskøyta “Skarven”. Som tidligere fortalt er arbeidet med å restaurere denne skøyta fra 1906 godt i gang, men vil først bli ferdigstilt til våren. I dag ble det bygget “hus” over skøyta i påvente av neste akt.

Dagens dugnad ga imidlertid også rom for annet arbeid, bl.a. å fjerne busker, trær og kratt fra fjellsiden og det vi kaller “Museumsbrottet”. Dette er områder som skal ligge slik stenhoggerne forlot det på 70-tallet, mao et viktig og synlig vitnesbyrd om stedets historiske arv. Gjengroing er imidlertid et stort problem, men i dag gikk vi til og fikk i alle fall tatt bort en betydelig mengde vekster.

Det pågår også et omfattende restaurerings og oppgraderingsarbeid i området i og rundt Brottet. Tre lystårn skal heves og utstyres med motoriserte dører, mens smia og maskinhuset foreløpig skal få nye tak. Arbeidet med lystårnet er det Asbjørn Svendsby, Kåre Næss og Trond Oskar Valen Engblad som står for, mens Steinar Pettersen, Tom Buskoven og Jan Appelgren dag fikk på plass takpapp, sløyfer og lekter på deler av taket over den gamle smia.

Paul Henriksen.