Grunneier med sjikanøst stengsel på merket tursti

Paul og Thor Ivar 15.06. 4

Den 12 km lange Kulturleden, en del av kyststien ble merket i løpet av våren og sommeren 2015

I 2014 og 2015 fikk Hvaler kulturvernforening bevilget til sammen kr 110.000,- fra Østfold fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til merking av turstier på Spjærøy. Prosjektet som ble avsluttet sommeren 2015 er kalt «Kulturleden» og inngår med sine rundt 12 km i kyststisystemet på Hvaler. Det er i dette stisystemet ikke opparbeidet nye traseer for stien, men kun tatt utgangspunkt i stier og veier som er merket i kommunens kartverk og som har vært benyttet gjennom generasjoner.
Dette arbeidet har blitt meget godt mottatt av «turfolket» og de aller fleste av de godt over 20 grunneierne som har blitt kontaktet for merking (grunneieravtale en forutsetning for merking), har svar positivt på at slik merking kan gjennomføres. 3 – 4 grunneiere har ikke svart eller sagt nei, hvoretter merkingen har blitt gjennomført utenfor vedkommende eiendom.
Med den begrunnelse at gjennomførte stiprosjekt har medført økt trafikk og sjenanse har en grunneier i området  Sydengen/Basto imidlertid nå plassert store stener midt i stien for å hindre «normal ferdsel», en handling som ikke kan oppfattes som annet enn  sjikanøst mot en tursti som gjennom generasjoner har blitt benyttet i området. I 2004 stengte den samme grunneieren stien og satte opp «gjennomgang forbudt-skilt». Dette førte til at kommunen grep inn med det til følge at stien ble gjenåpnet og et legjerde ble satt opp.
sten 2 stener 1
store stener plassert ut på en heller smal sti kan ikke karakteriseres som annet enn sjikanøst
I den aktuelle saken, der grunneieren har forlangt stien lagt utenfor deres eiendom, har Hvaler kommune igjen uttalt seg og slår ikke uventet fast at allmennhetens rett til fri ferdsel over eiendommen er godt hjemlet i norsk lovverk (bl.a. friluftsloven) og norsk rettspraksis. I sitt svarbrev til grunneieren sier bl.a. kommunen følgende (utdrag av brev fra kommunen til grunneier):
Opprinnelig var dette en hyttetomt i utmark, og det var naturlig at stien gikk inntil fjellfoten, mellom berget og hytta. Dette har gitt opphavet til stien. En bruksendring fra fritidsbolig til bolighus vil på et generelt grunnlag ikke uten videre omgjøre utmark til innmark. I dette tilfellet går stien som nevnt i utkanten( og utenfor) gårdsplassen.
Det legges derfor til grunn at stien går i utmark.
Det følger da av friluftslovens § 2 (Ferdsel i utmark.) at:
I utmark:1. kan enhver ferdes til fots hele året, 2. når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. 3 Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark1 og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.
Det skal også legges til at i arbeidet med merkingen, satte vi opp skilt på hver side av den aktuelle eiendommen med teksten: «Vis hensyn ved passering av eiendommen – gå av sykkelen». Dette som et bidrag til å redusere den sjenanse som grunneieren påsto «han» var usatt for.
IMG_8537 (2)
Med utplasseringen av de store stenblokkene, viser grunneieren at «han» ikke tar til etterretning kommunens klare melding om retten til fri ferdsel. Selv om stien ikke helt ut er stengt, vil f.eks. personer med barnevogn ha store problemer ved passering av den aktuelle eiendommen. I tillegg gir slike stengsler grunnlag for usikkerhet om retten til å passere.
Som prosjekteier og med referanse til både rettspraksis og kommunens klare konklusjon, vil imidlertid Hvaler kulturvernforening oppfordre turgåere til fortsatt å bruke denne stien. Til grunneieren vil vi komme med den klare oppfordring om fjerne stenene. Gjøres ikke dette vil vi ta kontakt med kommunen om tiltak for igjen å få åpnet stien i trå med den konklusjon Hvaler kommunes jurist har trukket. Etter vår oppfatning har grunneieren her en heller dårlig sak og har alt å vinne på rask og frivillig løsning på saken.
Til turfolket vil vi bare si: fortsett å gå på tur på merket sti mellom Sydenengen og Basto. Dere har all rett til å gå i dette området.
Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                Leder i Hvaler kulturvernforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *