Mot avklaring for Nordgårdsbrygga ved Brottet

Med økonomisk støtte fra Hvaler kommune (ca. kr 450.000,-) og et betydelig beløp fra egen kasse (kr 200.000,-) startet Hvaler kulturvernforening i 2015 arbeidet med å bygge ut Nordgårdsbrygga der alt arbeid, med unntak av påling av bryggefestene, ble utført på dugnad. Under arbeidet med pålene, møtte vi tidlig problemer med en “ukjent” fjellrygg og en større stenfylling under vann (bredere enn først kjent). Dette førte til at pålene ble satt lenger ut enn planlagt, noe som igjen førte til at brygga ble bredere enn omsøkt. Vi informerte da i en rapport til formannskapet (september 2016) om disse utfordringene, men gjorde den formelle feilen at arbeidet ikke ble stoppet for så å fremme søknad om dispensasjon. Dette beklager vi.

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene ble imidlertid sendt Hvaler kommune tidlig i våres og politisk behandlet i utvalget for samfunnsutvikling der et flertall gikk inn for dispensasjon. I etterkant har saken vært behandlet i fylkeskommunen, hos fylkesmannen og i Maritimt museum som alle går inn for å tillate dispensasjon og dermed ny godkjenning av byggesaken. Samtlige legger vekt på at dette er et tiltak som kun skal tjene allmennhetens interesser og som ikke berører andres interesser på en negativ måte.  Dette har også fra dag en vært kulturvernforeningens klare målsetting.

Kulturvernforeningens søknad om dispensasjon begrunnes på følgende måte (klippet fra saksframlegget til politikerne).:

Endringen ble gjort under utførelsen for å oppnå trygg og sikker fundamentering av
stolperekkene. Det begrunnes blant annet med vanskelige bunnforhold. Endringen ble gjort
for å oppnå en sikker konstruksjon.
– Søker kan ikke se at endringen medfører noen ulempe av betydning i forhold til
reguleringsformålene i planen.
– Brygga er en viktig del av et lokalt museumsområde som omfatter kystmuseum, samt
museum for steinhoggerhistorien i Hvaler. Området er under utvikling i tråd med vedtatt
reguleringsplan.
– Brygga er åpen for og fullt ut tilgjengelig og til glede for allmennheten. Brygga er utført i
henhold til formål beskrevet i reguleringsplanen.
– Den nye brygga er plassert på utsiden av steinblokker som ligger på bunnen etter
steinhoggervirksomhet. En annen fundamenteringsmetode ville blitt svært kostbar, og da
heller ikke tilfredsstille kravet til at tiltaket skulle gjennomføres som en stolpebrygge. Den
gamle steinbrygga kategoriseres som et kulturminne. Stolpebryggas plassering gjør at
kulturminnet fra steinhoggertiden nå ligger uberørt under den nye museumsbrygga. Forholdet
er reversibelt i og med at museumsbryggas relativt lette konstruksjon evt. kan fjernes i
fremtiden.
– Endringen av bryggas omkrets vil ikke endre eller forringe de regulerte områdenes formål
eller brukbarhet.
– Brygga er åpen for allmennheten. Brygga fungerer som en del av friarealet for publikum som
benytter kystledhyttene i området hele sommerhalvåret.
– Boden på brygga har som formål å ivareta maskineri for frostsikring av bryggeanlegget.
Boden antas ikke å være søknadspliktig, men avhengig av dispensasjon.
– Tiltaket vil ikke på noen måte hindre fri ferdsel i strandsonen, jf. § 1-8.

Etter det som er et meget grundig og profesjonelt saksbehandlingsarbeid i Hvaler kommunes byggesaksavdeling, kommer nå saken tilbake til politikerne for endelig behandling i utvalget for samfunnsutvikling (23.08). Når all tvil om grunnlaget for å innvilge dispensasjon nå er ryddet av veien, har vi selvsagt et berettiget håp om en snarlig og positiv sluttbehandling for Nordgårdsbrygga, et flott byggverk stilt til rådighet for allmennheten og kystsamfunnet Hvaler. Et byggverk skap gjennom flere tusen timers entusiastisk dugnadsinnsats.

Hele saksframlegget – sak 55/17 til møtet 23.8. kan leses her: https://www.hvaler.kommune.no/Politikk/Utvalg-for-samfunnsutvikling/Moteinnkallinger/

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *