Dugnad der de «små steg» gir bidrag til betydelig fremgang!

En hver stokk-lengde på plass, er en seier når vi snakker om lange lengder på taket. I dag kom den første lengden med 12 neter «spikerslag» på plass. Kommende mandag ytterligere lengder da vi har leid inn lift for å få disse tunge stokkene opp på «trevet». Fem i lengden på hver side skal gi grunnlag for videre arbeid med taket vi håper å få på plass i løpet av de kommende ukene.

Kiosken er også gjenstand for en svært viktig endring. Her tas de store tunge lemmene ned og erstattes med lemmer på skinner samtidig som lukene-åpningene blir mindre. Dette i sum gir et penere bygg, mer plass innvendig for de som skal forestå salget, og langt mer publikumsvennlige løsninger.

«Avdelingen for stensetting» , består av Tom Buskoven, Erling Olsen og Jan Arntzen. Her skal riktige stener finnes, tilpasses og legges vel til rette for publikum, et nøyaktig og tidkrevende arbeid for å få dette både estetisk og funksjonelt for publikum.

MUSEUMSBROTTET

Brottet er etter hvert et godt innarbeidet navn, mindre kjent er Museumsbrottet vis a vis Brottet amfi. Her ligger det mange oppfatter som en stenrøys, og som vel også er det, men like fullt et klart minne om en tid da det var full aktivitet både inne i denne stenhaugen og i området rundt. Mens Brottet, avledet av det svenske ordet «bröttet», kan fremvise teater og musikkopplevelser, så skal Museumsbrottet utvikles som kulturminne. Så langt er vi ikke så langt kommen, men allerede er det satt opp en modell av et hoggeskur her for å vise et eksempel på hva stenhoggerne hadde av skjerm mot vær og vind. 6 – 7 slike skur var det på det meste i området her på Dypedal. Skurene var reist av materialer fra den nedlagte virksomheten i Onsøy og fra skogen ved Dypedal. Tak og vegger var laget av uthamrede blikkplater fra gamle asfalttønner!

Planen videre for dette kulturmiljøet, er å få på plass en kran (ligger i dag på Papper og venter på å bli fraktet til Dypedal) samt videre utvikling av «jernbanen» med skinner og vogner for frakt av sten. Dette arbeidet er en del av prosjektet kalt «Stenhoggerminner» som også innbefatter istandsetting av smia og maskinhuset (kompressorhuset) med utstyr.

De mange «små steg» skaper etter hvert en stor «Å»!

Paul Henriksen

«Hvalerskøyta», prosjektet som også kan gi grunnlag for utvidet kunnskap og bokutgivelse.

Som beskrevet tidligere så vekker kulturvernforeningens arbeid med å bygge en replika av en losskøyte av typen Hvalerskøyte anno 1880 stor interesse både i fagmiljøet lokalt og nasjonalt. Dette ersvært hyggelig og ikke minst stimulerende da prosjektet tiltrekker seg sterk fagkompetanse både på bygging av selve båten og på arbeidet med seil og rigg.

Med båthuset under tak senere i høst, vil arbeidet med selve skøyta ta til.

Informasjon til publikum, barn og unge og til de som støtter oss, er et prioritert område. Arbeidet hviler ikke minst på bevisstheten om å dokumentere arbeidets mange sider både skriftlig, i form av bilder/video og gjennom digitale løsninger. Dette med tanke på å samle kunnskap om en skøytetype som inspirerte mange, bl.a. Colin Archer, og for å sikre kunnskapen for kommende generasjoner. Selv om vi er tidlig i prosessen, så er det allerede nå luftet tanker om at dette dokumentasjonsarbeidet kan resultere i en bok det være seg i pair som i digital utgave. Målsettingen må uansett være å skape en «bok» som både er viktig for fagmiljøene og som vil være til nytte og glede også for de av oss med en mer generell interesse for kystens liv, kultur og historie.

Seilmaker Marius Borg-Heggedal i Norsk Håndverksinstitutt

Når vi snakker om det å bygge en replika av en gammel Hvalerskøyte så tenker de fleste av oss først og fremst på selve båten. To viktige forhold er imidlertid også viktig her, nemlig rigg og seil. Derfor var det gledelig at det også var to seilmakere med på seminaret nevnt over, Mette Bråthe (Isegran) og Marius Borg-Heggedal fra Norsk Håndverksinstitutt. Sist nevnte skriver i sin blogg under bla. følgende om prosjektet i regi av Hvaler Kulturvernforening: Prosessen her er meget interessant, der båtbygger, smed, rigger og seilmaker jobber tett fra prosjekt start til slutt. Målet er å bruke datidens teknikker og materialer i alle prosesser.

Les mer fra Marius Borg-Heggedals blogg på følgende link: https://handverksinstituttet.no/stipendiater/naavaerende-stipendiater/marius-borg-heggedal-seilmaker

Paul Henriksen

Utsatt årsmøte – bli med oss tirsdag 29.09, kl 18:00 i Amfigrotta

Grunnet corona-pandemien og nedstenging av Norge i mars var det mange organisasjoner som måtte avlyse og utsette avviklingen av årsmøtet, så også Hvaler Kulturvernforening.

For å følge våre egne vedtekter og etterleve det myndighetene krever av oss, så har vi tidligere sendt ut innkalling til årsmøte førstkommende tirsdag (29.09.) kl 18:00 i Amfigrotta.

Etter årsmøtet vil undertegnede ta forsamlingen med på en bildebelagt rundtur på de mang større og mindre prosjektområdene som kulturvernforeningens folk er engasjert i.

Her kommer derfor en ny oppfordring – bli med oss på årsmøtet. Vi trenger å få med oss synspunkter fra medlemmene.

Paul Henriksen

«Pølser er en prima rett, den som er mager blir rund og fager…….»

Fritt etter Bør Børsons honør-sang til kjøttkaka, så kunne vi i dag synge følgende som «bordvers» da dugnadsgjengen på 17 mann satte til livs sesongens restlager av pølser: Pølser er en prima rett, den som er mager , blir rund og fager. Pølser styrker kropp og vett. Ja, pølser er toppen rett og slett

Tid til en pølse eller to, en kaffekopp og en hyggelig prat, er viktige ingredienser på en dugnad der vi også nådde et nytt «tak». På det nye båthuset kom i dag den femte og siste takstolen på plass. Nå ser vi virkelig hvilket flott bygg dette blir, bygget på «gammelt vis» med Andreas Pagander som leder.

Ikke bare er det nybygg det jobbes på. I dag startet også oppgradering av «kiosken», Brottets serveringssted. I flere år har det vært et ønske å få bygget om lukene (se bildet til venstre) der store lemmer både er tunge å få løftet og der det har vært en viss fare for at disse skulle ramle ned og i verste fall skade folk. Nå skal de gamle lemmene skiftes ut med skinnegående lemmer, et langt bedre system både for serveringspersonalet og for publikum. I tillegg skal lukene suppleres med markiser både som skjerm mot sol og på dager med regn.

Gravemaskinen som fikk et nytt liv

For rundt 10 år siden kjøpte kulturvernforeningen den gamle gravemaskinen til Hvaler menighet for kr 50.000,-, et maskin som gjennom flere ti-år hadde sin jobb på gravlundene. Menigheten trengte ny maskin, vi trengte en som kunne grave for vannledninger, strømkabler, hente tunge stener og løfte materialer og annet tungt gods. Bare i dag så vi med all mulig tydelighet hvilken investering, og ikke minst innsparing, denne maskinen har gitt oss gjennom løft både av tunge bærende elementer til taket på båthuset og av sten til tribunen i Brottet, alt lagt profesjonelt til rette av Ragnar Holte som fører. Maskinen har vi tjent inn mange ganger, en trofast og lønnsom sliter for Hvaler Kulturvernforening.

Paul Henriksen

Dugnad med dekning av Fredriksstad Blad

Det var en stor dugnadsgjeng med bred erfaringsbakgrunn FBs Geir Løvli møtte i Brottet i dag, her foran det nye båthuset som er under oppføring. Første rekke fra venstre: Erling Olsen, Ole Christian Bärnholdt, Trond Engblad, Asbjørn Svendsby, Kåre Næss, Kennet Baarstad, Andreas Pagander (Maritime Center), Ragnar Holte, Svein Gretland, Johnny Gjerdsbakk, Tom, Buskoven, Jan Appelgren, Steinar Pettersen, Jan Arntzen, Thor-Ivar Olsen og Paul Henriksen. Eivind Børresen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Paul Henriksen

Dugnadsdag med «tung» faglig tyngde .

Mange er det som har fattet interesse for kulturvernforeningens nye prosjekt «Hvalerskøyta». Samtidig er det også mange som spør om dette kan gjøres uten faglig støtte utenfra. Svare er enkelt å gi: Dette er helt klart et prosjekt der frivilligheten må samarbeide tett med de personer og miljøet som har kompetanse på trebåter og bygging av slike. Som et eksempel på det er målsettingsseminaret som i dag ble holdt i Amfigrotta. Her hadde ni fagpersoner satte hverandre stevne for å målsette det som skal bli losskøyta «Arnt Otto», dette med utgangspunkt i en modell som var med på fiskeriutstillingen i Bergen i 188o!

Den over 150 år gamle modellen av en Hvalerskøyte (losskøyte), utlånt fra Marinemuseet i Horten, danner utgangspunkt for skøyta som skal bygges i båthuset ved Brottet
Deltagerne på dagens seminar fra venstre: Thor Ivar Olsen (Hvaler Kulturvernforening), Marius Borg (seilmaker), Erlen Arntzen Dale (Maritime Center), Morten Skadsem (tidligere leder av Kystmuseet), Gunnar Eldjarn (Tromsø Museum), Jon Bojer Godal ( forfatter, ekspert på tradisjonshåndverk både på bygg og båter), Andreas Pagander (Maritime Center), Mette Mette Bråthe (Seilmaker) og Knut Sørensen (Maritime Center(Borg Havn)

Dagnes mange gjøremål ute i anlegget

Antallet dugnadsarbeidere er nå så vidt god, at vi i dag hadde arbeid på fire områder; på båthuset der arbeidet med ytterkledningen nå startet opp, innsetting av vinduer i teknisk tårn, videre arbeid på taket av maskinhuset og i restaurering av deler av sitteplassene i Brottet, . Jeg lar for øvrig bildene tale for seg

Paul Henriksen

Dagen da vi tok skikkelig tak

Tak sto i fokus på dugnaden den siste dagen i august da den første takstolen kom på plass på båthuset. I tillegg startet vi i dag på et nytt prosjekt, nemlig å sette i stand de gamle bygningene fra stenhoggerperioden. Dette er et restaureringsprosjekt som støttes økonomisk både av fylkeskonservatoren i Viken og av Norsk Kulturminnefond.

I dag ble taksten tatt ned fra en av sidene på maskinhuset. Gledelig var det å se at vi ikke trenger å skifte hele taket. Det er nok å utbedre skader, sikre med papp og justere noen av lektene for å plassere stenen riktig.

Det dreide seg imidlertid ikke bare om tak på dagens dugnad. Det vi kaller teknisk tårn, eller senter for lyd og lys, fikk i dag en skyvbar lem i front som sikres med lås da dette tårnet i perioder vil romme verdifullt utstyr.

Kåre Næss, Ole Christian Bärnholdt, Asbjørn Svendsby og Trond Engblad kan fornøyd slå fast at luke-lemmen gled på plass.

Paul Henriksen

Informasjon og formidling, et prioritert område for Hvaler Kulturvernforening. I høst betyr det tre prosjekter.

Informasjons- og formidlingsarbeid om Hvalers og kystens liv og historie er et prioritert område for Hvaler Kulturvernforening. Om vi i tillegg også kan knytte dette til friluftsaktiviteter er det en klar bonus for arbeidet.

Sammen med fagfolk og gode samarbeidspartnere håper vi å komme i mål med tre slike prosjekter på henholdsvis Akerøya, i Kuvauen og på Rødshuet i løpet av høsten

I bunnen for dette arbeidet ligger bevilgninger fra Hvaler kommune, bevilgninger som vi har valgt å knytte til følgende:

  1. Informasjonstavle om forfatteren Johan Borgens liv og forfatterskap på Hvaler . Dette i samarbeid med Jørn Enger, tidligere distriktssjef i NRK Østfold. Både Oslofjordens Friluftsråd og Hvaler kommune har godkjent og applaudert tiltaket

2. Nye informasjonstavler knyttet til StenKunst Hvaler på Rødshuet Dette er et samarbeid mellom Hvaler Kulturvernforening og Hvaler Kunstforening.

I et av Hvalers største stenbrudd, Rødshuet på Kirkøy, etablert i 1899, ble det rundt 100 år senere etablert en meget spennende internasjonal «park» med fem stenskulpturer kalt StenKunstHvaler. Det var ildsjeler i Hvaler Kunstforening og Hvaler Rotary som sto bak prosjektet

I forbindelse med etableringen av StenKunstHvaler i 2005 ble det laget informasjonstavler om det enkelte kunstverk, og prosjektet som et monument over stenhoggerperioden på Hvaler fra ca 1880 til 1980. Målsettingen med vårt prosjekt nå er å få på plass nye informasjonstavler.

3. Informasjonstavler og stimerking fra Kuvauen over fjellet til Stolen der fregatten Lossen forliste julaften i 1717.

Kuvauen, en perle på Vesterøy med en mangesidig historie å fortelle

Fra idylliske Kuvauen er vi nå i gang med å legge en informasjons- og kyststitrase over fjellet til området kalt Stolen der fregatten Lossen gikk ned julaften i 1717 under et forferdelig uvær. Historien om Lossen ble så endelig brettet ut på 60-tallet da marinarkeologer fant deler av vraket i området ved Stolen, og sikret gjenstandene som i dag befinner seg i Maritimt Museum i Oslo.

I tillegg til historien om Lossen, vil denne kyststitraseen også fortelle turgåere om den gamle stenindustrien og floraen i området.

Arbeidet med dette prosjektet er godkjent av styret for nasjonalparken og gjøres i et samarbeid mellom Hvaler Kulturvernforening og Papperhavn Velforening v/Gunn Hedberg.

Paul Henriksen

God fremdrift på glodhet dugnadsdag

Med 27 grader og stillestående luft ble det mer utfordrende enn vanlig på dagens dugnad, en dag med til dels tunge løft. Dette til tross var det også i dag god fremdrift på alle arbeidsområdene det være seg på båthuset, på teknisk tårn, og i form av en skikkelig rydde- og kastejobb i verkstedet.

Rydde og kaste er ikke alltid et prioritert område , men i dag tok Jan Appelgren, Steinar Pettersen og Kennet Baarstad grep i verkstedet, et arbeid som vil fortsette på mandag.

Paul Henriksen

Gladnyhet fra Viker – Arkimedesskruen er tilnærmet ferdig!

Koordinert av Hvaler Kulturvernforening og med økonomisk støtte primært fra Hvaler kommune, har det i snart to år pågått et svært spennende kulturhistorisk arbeid i Petter Wistners garasje på Viker. Tidlig på våren i 2019 ble det som var igjen av Arkimedesskruen fraktet ut av Arekilen og til garasjen der Petter med godt hjelp både av sønnen Espen, samt Ragnar Holte og Frode Lund, har bygget opp en helt ny modell rundt den gamle akslingen fra 1916.

Arbeidet med modellen av Arkimedesskruen har fremvist håndverk av høy profesjonalitet. Gratulerer til Petter Wistner og hans gode hjelpere

I går kom så gladmeldingen fra Petter Wistner om at det siste av rundt 900 «blader» var kommet på plass. Nå gjenstår kun arbeidet med å behandle skruen med linolje. På grunn av tyngden på skruen, og forholdne i våtmarksområdet, tilsier dette at utplasseringen først kan finne sted når frosten har satt seg i bakken.

Parallelt med arbeidet på Arkimedesskruen pågår nå også planlegging og forberedelser til å bygge et tak over skruen der det også skal reises et fugletårn. Dette er et arbeid som også har mottatt støtte både fra fylkesmannen og fylkeskommune og fra Lions julelotteri og Fredrikstad-bladstiftelsen

Paul Henriksen