Vil ha del av kyststien fjernet – en prøvesten for allmennhetens rett til fri ferdsel

Kyststien på Spjærøy går i dag gjennom et mangesidig terreng og krysser eiendommer både til fastboende, hytteeiere og organisasjoner.
Kyststien på Spjærøy går i dag gjennom et variert og flott terreng og krysser eiendommer både til fastboende, hytteeiere og organisasjoner.

Som tidligere omtalt fikk Hvaler kulturvernforening i 2014 og 2015  bevilget til sammen kr 110.000,- fra Østfold fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen til merking av turstier på Spjærøy. Prosjektet som ble avsluttet sommeren 2015 er kalt «Kulturleden» og inngår med sine rundt 12 km i kyststisystemet på Hvaler. Det er i dette stisystemet ikke opparbeidet nye traseer for stien, men kun tatt utgangspunkt i stier og veier som er merket i kommunens kartverk og som har vært benyttet gjennom generasjoner. Dette arbeidet har blitt meget godt mottatt av «turfolket» og de aller fleste av de godt over 20 grunneierne som har blitt kontaktet for merking (grunneieravtale en forutsetning for merking), har svar positivt på at slik merking kan gjennomføres. 3 – 4 grunneiere har ikke svart eller sagt nei, hvoretter merkingen har blitt gjennomført utenfor vedkommende eiendom. En av disse grunneierne (Sydengen) har imidlertid i følge Fredriksstad Blad (06.09.)  tatt advokat på saken som nå vil havne i tingretten da grunneieren mener at Hvaler kommune har lagt til rette for en sti over hans eiendom.

For å bidra til minst mulig sjenanse, satte kulturvernforeningen, i samråd med velforeningen på Sydengen opp to skilt ved eiendommen. Dette ble også gjort etter samtaler med grunneieren.
For å bidra til minst mulig sjenanse, satte kulturvernforeningen, i samråd med velforeningen på Sydengen – og grunneier opp to skilt ved eiendommen.

Det Fredriksstad Blad IKKE forteller (se link under) og med det  bidrar til en ensidig fremstilling av saken, er at det det her dreier seg om en hytte som i sin tid ble omgjort til bolig, en bolig og en gårdsplass som etter hvert bredde seg ut over  det som er definert som utmark,  m.a.o. et område der allmennheten genrelt har fri ferdsel. I sitt tidligere tilsvar til grunneier sier kommunen følgende (utdrag av brev)

Opprinnelig var dette en hyttetomt i utmark, og det var naturlig at stien gikk inntil fjellfoten, mellom berget og hytta. Dette har gitt opphavet til stien. En bruksendring fra fritidsbolig til bolighus vil på et generelt grunnlag ikke uten videre omgjøre utmark til innmark. I dette tilfellet går stien som nevnt i utkanten( og utenfor) gårdsplassen. Det legges derfor til grunn at stien går i utmark. Det følger da av friluftslovens § 2 (Ferdsel i utmark.) at: I utmark:1. kan enhver ferdes til fots hele året, 2. når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. 3 Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark1 og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.

Når saken nå havner i retten, vil vi anta at det er svært mange både turgåere, og organisasjoner, herunder Oslofjordens friluftsråd, Norsk turistforening  samt  fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen som givere av midler til turstier, som vil følge denne saken med stor interesse.  Skulle grunneieren vinne fram gjennom “privatisering” av en tursti som gjennom generasjoner ( FB sier siden 60-tallet. Stien har beviselig vært brukt i lengre tid enn så), vil det være et tilbakeskritt for allemannsretten og med det skape en svært uheldig presedens også på andre steder der grunneiere ønsker å stoppe utvikling av kyststien eller andre ferdselsårer for allment bruk.

Les for øvrig Fredriksstad Blads artikkel under:

http://www.f-b.no/nyheter/hvaler/kyststien/fikk-kyststien-over-privat-hustomt-hele-saken-er-en-plage-for-oss/s/5-59-536368

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *