Fylkeskonservatoren med flott støtte til arbeidet med sikring av viktige kulturminner i Brottet.

I januar i år besøkte fylkeskonservatoren, ved antikvar Stefan Ädel, den gamle smia og maskinhuset ved Brottet. Ädel, som også var en meget god støttespiller og faglig veileder under arbeidet med Brekke skole, kom i dag med en flott skriftlig anerkjennelse til kulturvernforeningens arbeid.

Det er i forbindelse med kulturvernforeningens planlagte arbeid med å restaurere den gamle smia og maskinhuset at fylkeskonservatoren nå kommer med en meget viktig skriftlig dokumentasjon på viktigheten av dette arbeidet, et arbeid som skal sikre viktige bygg og redskaper fra stenhoggerperioden. Dette er Hvalers eneste industrihistoriske periode fra rundt 1875 til den siste stenhoggerne la ned hammer og meisel rundt 1980.

Paul Henriksen

Kan din kontingent være av de vi savner ?

I midten av mars, få dager etter at korona-alarmen gikk, sendte Hvaler Kulturvernforening ut kontingenten til sine rundt 250 medlemmer. Kanskje var dette ikke det mest gunstige tidspunkt, men vi valgte nå det slik vi har gjort gjennom flere år. Når forfall nå er vel passert, så viser regnskapet at rundt halvparten har betalt. Det setter vi selvsagt stor pris på. Mer enn noen gang er det viktig for oss å få midler inn. Som i all annen virksomhet løper også våre mange faste kostnader på samtidig som budsjetterte inntekter svikter. Bl.a. gjelder det utleie av Amfigrotta, i Brottet og på kystledhyttene. På Kystledhyttene var det fullt booket for påsken. Der blir det av forståelige grunner stille nå.

Når vi nå står i en situasjon at rundt kr 45.000,- er utestående, så håper vi at du kan sjekke om mailen med fakturaen kan ha havnet i søppelposten eller at du av andre grunner har glemt oss. Vi setter stor pris på om du blir med oss også i 2020.

BLI MEDLEM OM DU IKKE ER

Skulle du som leser dette ikke være medlem, men ha ønske om å støtte oss i arbeidet både på Brekke skole, i Brottet og i vårt mangesidige samarbeid med Hvaler kommune, så er oppfordringen: Meld deg inn. Individuelt medlemskap kr 300,-, Familiemedlemskap kr 400,- Send opplysninger om hvilken kategori medlemskap du ønsker samt post og mailadresser til: paulh@online.no. Faktura blir tilsendt.

Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening

Dugnad i en korona-tid. Den frivillige frivilligheten

Den sosiale og produktive delen av tilværelsen har naturlig nok også fått sin virkning på det omfattende dugnadsarbeidet. Da vi gikk fra hverandre i Brottet mandag 9.3. var det ingen som hadde sett for seg at dette var siste gangen på flere uker, i verste fall måneder. Med de omfattende tiltakene som allerede ble innført 12.3. og som nå er ytterligere forlenget, er det også klart at noen organisert dugnad, slik vi er vane med, neppe kan finne sted før tidligst etter påske alt avhengig av de anbefalinger som myndighetene kommer med. Klart er det også at vi alle savner det flotte fellesskapet som dugnadene innebærer av fremdrift og produksjon og ikke minst den folkehelsegevinst som et slik fellesskap gir gjennom fysisk aktivitet, “tøys og tull”. En viktig arena for trivsel er satt på vent.

Når det er sagt så er det også slik at noen av oss, i alene-posisjon, har jobbet med løst og fast for å forberede den dagen da vi igjen kan samles til felles innsats.

Her følger et lite knippe eksempler fra de siste dagenes “korona-dugnad”. På bildene under fra Petter Wistners garasje på Viker, der arbeidet med Arkimedesskruen går sin gang og der halvparten av de rundt 900 “stavene” eller vingene på skruen nå er på plass. På det andre bildet monterer Jan Vassdal bl.a. nye stoler på Stenhoggerhytta, en av våre fire kystledhytter vi håper å kunne åpne i løpet av forsommeren. Skulle verste senario skje, at vi må holde stengt hele sesongen, vil dette gi oss et betydelig tap på et sted mellom 150.000,- og 170.000,-, et smertefullt tap for en frivillig forening.

Kennet Barstad er en annen som har vært på plass i Brottet i flere dager med malespann. Det nye tekniske tårnet som nå står halvferdig, har fått to strøk med “fjellgrå” oljebeis. Som bildene viser, så er det mulig å få gjort noe under rådende forhold, skjønt det gode fellesskap og den store felles innsatsen dessverre må utestå enn så lenge.

Paul Henriksen

Les årsmeldigen for 2019 som skulle vært behandlet førstkommende tirsdag .

Som vel kjent for kulturvernforeningens medlemmer, så måtte vårt årsmøte, som skulle vært avholdt førstkommende tirsdag (24.03.), utsettes grunnet korona-pandemien, en situasjon som også en rekke andre organisasjoner står i. Selv om årsmeldingen ikke er formelt vedtatt, så legger styret denne likevel ut slik at dere som er interessert kan få et visst innblikk i den omfattende virksomheten foreningen har stått for i 2019 og som vi hadde store ambisjoner for også i 2020.

I hvilken grad den pågående pandemien vil ramme oss også i 2020, er usikkert, men skulle myndighetenes omfattende tiltak bli videreført etter påske og inn i sommeren, står vi i fare for både å få minste årets sesong i Brottet og inntekter fra utleie av kystledhyttene. Det kan raskt bety et økonomisk tap på rundt kr 250.000,-, noe som vil innebære en stor økonomisk og praktisk utfordring

Hvaler Kulturvernforening hadde seks fokusområder i 2019

Paul Henriksen

En surrealistisk tid, men ikke uten gode nyheter!

Nasjonen Norge gjennomlever for tiden utfordringer som først og fremst preger og utfordrer medmenneskers helse, men også nasjonens totale økonomi og tilsvarende for næringsliv, det brede kulturlivet, enkeltpersoner, og oss som driver frivillig arbeid. Vi skal selvsagt ikke ta sorgene på forskudd og vi er ikke av de verst stilte, men for kulturvernforeningen der utleie av fire kystledhytter utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget sammen med medlemskontingenten, er bl.a. nedstenging av kystledhyttene på ubestemt tid, en alvorlig trussel bl.a. mot vår evne til å dekke faste kostnader (strøm, kommunale avgifter, regnskapshonorarer, renter og avdrag på lån etc) . Men ikke bare svekkes vår likviditet, svekket blir også vår evne til å ha en egenandel til rådighet når vi søker prosjektfinansiering til Brottet, Hvalerskøyta, utvikling av Nordgårdsbrygga og restaurering av den gamle bygningsmassen fra stenhoggertiden.

Midt i en tid da situasjonen er aldri så utfordrende både økonomisk og menneskelig, så dukket det opp en hyggelig melding fra Viken fylkeskommune, avdeling bygningsvern. Kulturvernforeningens søknad om midler til istandsetting av det gamle maskinhuset (huset med kompressorene til stendriften), var innvilget med kr 25.675,- . Dette må vi si oss meget fornøyd med all den stund vi konkurrerte med 38 andre søkere om drøye kr 900.000,-

I 2006 ble det foretatt et omfattende restaureringsarbeid på smia ved Brottet, ett av to viktige bygg fra stenhoggerperioden på Hvaler.

Dagens gladnyhet fra avdeling Kulturarv i Viken fylkeskommune, tidligere fylkeskonservatoren, en viktig støttespiller i arbeidet med gamle Brekke skole, er igjen på banen og støtter kulturvernforeningens arbeid. Dagens bevilgning vil ikke lette vår pressede driftsøkonomi, men det motiverer å få prosjektstøtte til igjen å sette i stand bygningsmasse av betydelig historisk verdi for Hvaler-samfunnet. I sin begrunnelse skriver nemlig saksbehandler Stefan Ädel følgende: “Det gamle maskinhuset ved Brottet er av høyeste verneverdi som enkeltobjekt og som del av et kulturmiljø ved det tidligere stenbruddet på Spjærøy. Det er viktig at vi tar vare på de få bygninger som står igjen etter steinhoggerindustrien under perioden slutten av 1800 og en god del inn i 1900.

Vi ser fram til å få koronaspøkelset bak oss, slik at vi sammen med dugnadsgruppa på Kystmuseet kan benytte oss av dagens gledelig tildeling.

Paul Henriksen

Hvaler Kulturvernforening avlyser dugnader og årsmøte og sier JA til dugnad!

For mange av oss er det å gå på dugnad en del av livskvaliteten. Her har vi et godt fellesskap og vi skaper noe for samfunnet vi er en del. I tillegg og ikke minst så bor det mye folkehelse i den aktiviteten som dugnadene gir oss. Det å avlyse dugnadene, i første omgang til over påske, sitter derfor langt inne. Når vi likevel går til det skritt å gjøre det ( ny dato tirsdag 14. april), så er det for å følge opp den nasjonale dugnaden som myndighetene lokalt og sentralt sterkt anbefaler. Begrepet “dugnad” får for de fleste av oss med det en ny dimensjon. Forhåpentligvis vil et slikt felles løft føre oss tilbake til normalen og gi oss som enkeltpersoner og samfunn noen erfaringer som vi kan kjenne igjen fra 17. mai-talene om nasjonalt fellesskap og solidaritet.

Etter årsmøtet i 2019 kunne Arnt Otto Arntsen, Anne-Lise Eriksen og Paul Henriksen ønske Gunn Hedberg velkommen som nytt styremedlem. Hvem som skal styre foreningen i året vi er godt i gang med, gjenstår å se da årsmøtet berammet til 24.03 nå utsettes.

Hvaler Kulturvernforening avlyser også årsmøtet som var planlagt tirsdag 24. Også dette i tråd med myndighetenes anbefalinger, og den oppfølging som lag og foreninger gjør i disse dager. Vi tar en ny vurdering over påske for å se om det er mulig, i løpet av påfølgende uker, å avholde møtet. En utsettelse til høsten, slik bl.a. Østfold Historielag nå gjør, er også av de mulighetene vi eventuelt vil vurdere.

Paul Henriksen

Dugnad med god “glid”.

Kennet Baarstad pg Paul H klargjorde i dag skøyta “Takaka” for ny sesong. Båten, som ligger trygt på land, er en meget populær del av kystlekeplassen ved Brottet

For øvrig så har dagens mandagsdugnad vært en dugnad i rekken av mange med jevn innsats på flere poster. I dag har 14 mann stått på med alt fra maling og lakeringsarbeid, istandsetting av dusjrommet i serviceanlegget, stensetting, arbeid på båthuset og ikke minst arbeid på de to tårnene som skal være ferdig til årets sesong i Brottet.

Paul Henriksen

Ny støtte fra Oslofjordens Friluftsråd til utvikling og vedlikehold av kystledhyttene

I 1997 åpnet den første av Oslofjordens Friluftsråd sine kystledhytter på Nesodden. Siden den gang har over 6o hytter blitt åpnet for allmenheten på begge sider av Oslofjorden, hvorav 8 på Hvaler. Fire av disse eies og driftes av Hvaler Kulturvernforening på Brekke og ved Brottet.

Representanter for administrasjon og styre i OF, Hvaler kommune, fylkeskommunen og nasjonalparkforvaltningen var tilstede på Homlungen fyr da Sparebankstiftelsen DNB i 2018 “overrakte” 15 millioner til vedlikehold og videre utvikling av kystledhyttene

For Oslofjorden Friluftsråd, og for den enkelte eier, betyr ansvaret for disse hyttene både gode inntekter, men også en utfordring i form av oppfølging og vedlikehold. Stor var derfor gleden da Sparebankstiftelsen DNB, i et arrangement på Homlungen fyr våren 2018 kunngjorde at det ville bli stilt til rådighet 15 millioner for vedlikehold og videre utvikling av kystledhyttene.

Sparebankstiftelsen DNBs generøse tildeling i 2018, og OFs videre tildeling til de mange som drifter de over 60 hyttene, betyr svært mye, både for å lette den enkelte drivers økonomi og som motivasjonsfaktor for videre utvikling.

Hva er det så Hvaler Kulturvernforening har søkt og fått tildeling til?

På Brekke betyr dette at vi får dekket utgifter til maling av sørveggen, et låsbart skur over seks sykler, samt til innkjøp av ny gressklipper for å holde hagen i orden.

Seks nye sykler står til disposisjon for de som leier seg inn på gamle Brekke skole. Når får vi råd til å bygge et låsbart skur for syklene.

Bevilgningen til de tre hyttene ved Brottet gir oss bl.a. mulighet til å erstatte nedslitte utemøbler, innkjøp av nye leselamper, nytt kjøkkenutstyr, rullgardiner, parasoll, grill og maling. De mange som allerede har booket hyttene skal m.a.o. merke den fine tildelingen som nok en gang har blitt oss til del som følge av Sparebankstiftelsen DNBs tildeling i 2018.

Den nye uteplassen på Mundastua er noe av det vi nå skal male og sette i stand.

Paul Henriksen

Vi møter mars med god fremdrift i Brottet

En svært mild vinter har så langt gitt oss gode arbeidsforhold og med det god fremdrift på prosjektene i Brottet. På den første dugnadsdagen i mars, ble dette bildet bekreftet. Dette er også nødvendig all den stund det er krevende, spesielt å jobbe i høyden slik 7 – 8 mann har gjort i dag da taket kom på plass på det høyeste tårnet.

Ikke bare kom taket på plass på det som så langt er det høyeste tårnet. Den ene langveggen i 2. etasje på “teknisk tårn” ble også reist og fint tilpasset. For å sikre oss mot ulykker blir veggene her laget i elementer og montert opp.

“Sikkerhet først” når Asbjørn Svendsby, Trond Engblad, Kåre Næss, Ole-Christian Bärnholdt og Jan Appelgren får på plass langveggen i 2. etasje på “teknisk tårn”.

Paul Henriksen